www.applmath.az

Home az | ru | en

Tədris olunan fənlər

1. TƏTBIQI RIYAZIYYAT KAFEDRASI

 1. Riyazi analiz
 2. Cəbr
 3. Həqiqi dəyişənli Funksiyalar nəzəriyyəsi
 4. Kompleks dəyişənli Funksiyalar nəzəriyyəsi

2. RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ KAFEDRASI

 1. Diferensial tənliklər
 2. Riyazi fizika tənlikləri


3. İNFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI VƏ PROQRAMLAŞDIRMA KAFEDRASI

 1. Translyasiya üsulları
 2. Təhsildə İKT
 3. Alqoritmlərin qurulması və analizi
 4. Paralel proqramlaşdırma
 5. Verilənlər bazası
 6. Şəbəkə inzibatçılıği
 7. İnformasiya sistemləri
 8. Müasir proqramlaşdırma dilləri
 9. Süni intellekt və ekspert sistemlər
 10. Kompyuterlərin arxitekturası
 11. Kompyuterlərin arxitekturası və əməliyyat sistemləri
 12. İnformatika
 13. Əməliyyat sistemləri
 14. Tətbiqi məsələlərin həlli
 15. Sistem və tətbiqi proqram təminatı
 16. Kompyuter qrafikası
 17. İnformatikanın tədrisi metodikası
 18. İnformasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemləri

4. RİYAZİ KİBERNETİKA KAFEDRASI

 1. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq – 1
 2. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq – 2
 3. Diskret riyaziyyat
 4. Riyazi məntiq
 5. Alqoritmlər nəzəriyyəsi
 6. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi
 7. İnformatikanın nəzəri əsasları
 8. Diskret sistemlər
 9. Sonlu avtomatlar


5.OPTİMALLAŞDİRMA VƏ İDARƏETMƏ KAFEDRASI

 1. Optimallaşdırma üsulları
 2. Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları
 3. İqtisadi təhlilin optimallaşdırma üsulları
 4. Avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri (AİS)
 5. Optimallaşdırma nəzəriyyəsinin ədədi üsulları və tətbiqi
 6. İdarəetmə sistemləri (İS)
 7. Diskret optimallaşdırma

6. ƏMƏLİYYATLAR TƏDQİQİ VƏ RIYAZI STATISTIKA KAFEDRASI

 1. İqtisadiyyatın oyun məsələləri
 2. Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi
 3. Riyazi modelləşdirmə
 4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 5. Ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri
 6. Stoxastik analiz və riyazi modelləşmə


7. IQTISADI KIBERNETIKA (Riyazi Iqtisadiyyat və Iqtisadi-Ekoloji Sistemlərin Modelləsdirilməsi) KAFEDRASI

 1. İqtisadiyyatın riyazi modelləri
 2. Mühasibat uçotu və auditin əsasları
 3. Pul, kredit və banklar
 4. Maliyyə və maliyyə hüququ
 5. Vergi sistemi
 6. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi
 7. Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi
 8. İqtisadi-riyazi üsullar və modellər
 9. Biznesdə İKT
 10. Maliyyə riyaziyyatı və informatikası
 11. Maliyyə bazarının modelləşdirılməsi
 12. Tətbiqi iqtisadiyyatın elementləri

8. TƏTBIQI ANALİZİN RIYAZI ÜSULLARI KAFEDRASI

 1. Hesablama riyaziyyatı
 2. Riyazi analiz
 3. Xətti cəbr

9. INFORMATIKA KAFEDRASI

 1. İnformatika
Bookmark and Share