www.applmath.az

Home az | ru | en

Tədris olunan fənlər

1. TƏTBIQI RIYAZIYYAT KAFEDRASI

2. RİYAZİ FİZİKA TƏNLİKLƏRİ KAFEDRASI


3. İNFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI VƏ PROQRAMLAŞDIRMA KAFEDRASI

4. RİYAZİ KİBERNETİKA KAFEDRASI

5.OPTİMALLAŞDİRMA VƏ İDARƏETMƏ KAFEDRASI

6. ƏMƏLİYYATLAR TƏDQİQİ VƏ RİYAZİ MODELLƏŞDİRMƏ KAFEDRASI

7. EHTIMAL NƏZƏRIYYƏSI VƏ RIYAZI STATISTIKA KAFEDRASI


8. IQTISADI KIBERNETIKA (Riyazi Iqtisadiyyat və Iqtisadi-Ekoloji Sistemlərin Modelləsdirilməsi) KAFEDRASI

9. TƏTBIQI ANALİZİN RIYAZI ÜSULLARI KAFEDRASI

10. INFORMATIKA KAFEDRASI

Bookmark and Share