www.applmath.az

Home az | ru | en

3338.01 “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanının S U A L L A R I

 1. Sistem: onun tərifi, təsnifat əlamətləri, əsas xassələri.
 2. Sistem: Süni və təbii sistemlər.
 3. Sistem: Böyük və mürəkkəb sistemlər.
 4. Sistemin analitik təsviri.
 5. Sistemin qrafik təsviri.
 6. Sistemli yanaşmanın əsas mahiyyəti.
 7. Sistemli analizin obyektləri: xidmət sahələri, müəssisə, təşkilat, korporasiya, şirkət və s.
 8. Sistemin dekompozisiyası.
 9. Sistemin sintezi.
 10. Sistemin dekompozisiya prosesinin alqoritmləşdirilməsi.
 11. Aqreqatlaşmanın növləri.
 12. Emercentlik və daxili tamlıq.
 13. Sistemli analizin istiqamətləri.
 14. Sistemli analizin mərhələləri.
 15. Sistemli analiz məsələlərinin həll metodları.
 16. Sistemli analiz məsələlərinin həll metodlarının inteqrasiyası.
 17. Əhatə mühitinin analizi metodları. İmkanlar və təhlükələr matrisləri.
 18. Əhatə mühitinin analizi metodları. Keyfiyyət və kəmiyyətin balla qiymətləndirilməsi.
 19. Sistemin ekspert analizinin metodları: informasiya-funksional analiz.
 20. Sistemin ekspert analizinin metodları: təşkilatı-funksional analiz.
 21. Sistemin ekspert analizinin metodları: mövqeləşdirmə metodları.
 22. Analitik modellışdirmə metodları.
 23. Analitik modellışdirmə metodlarının sistemli analizdə tətbiqi.
 24. İmitasiya modelləşdirmə metodları.
 25. İmitasiya modelləşdirmə metodlarının sistemli analizdə tətbiqi.
 26. Obyektlərin idarə olunması məsələlərinin həllində sistemli analizin yeri.
 27. Statistikanın sistemli analizdə yeri.
 28. Mürəkkəb sistemlərin informasiya baxımından tədqiqi.
 29. Mürəkkəb sistemlərin layihələndirilməsinin mərhələləri.
 30. Sistemli analizin layihələndirmədə yeri.
 31. İdarəetmənin əsas anlayışları və kateqoriyaları.
 32. İdarəetmə obyektləri: təşkilat, müəssisə, korporasiya. İdarəetmə obyektinin modeli.
 33. İdarəetmənin məqsədi və funksiyaları.
 34. Müəssisənin idarəetmə strukturu. İdarəetmə prosesi.
 35. Müəssisənin idarəetmə strukturunda idarəetmənin metodları.
 36. İdarəolunan obyektin fəaliyyət strategiyasının planlaşdırılması.
 37. Proqramlı-məqsədli planlaşdırmanın problemi və metodik əsasları.
 38. İnnovasiya menecmenti.
 39. Obyektin idarə olunmasında monitorinq.
 40. İdarəetmənin səmərəlılıyının mahiyyəti, göstəriciləri və meyarları.
 41. İdarəetmə qərarlarının qəbulu metodları.
 42. Risklərin idarə olunması.
 43. İdarəetmə sistemində rəhbərin rolu.
 44. İdarəetmənin avtomatlaşdırılması.
 45. İdarəetmənin avtomatlaşdırılmasında funksional altsistemlər.
 46. İdarəetmənin avtomatlaşdırılmasında təminedici altsistemlər.
 47. Planlaşdırma və idarəetmə məsələlərinin həllinin riyazi metodları: optimallaşdırma məsələləri.
 48. Planlaşdırma və idarəetmə məsələlərinin həllinin riyazi metodları: xətti proqramlaşdırma.
 49. Planlaşdırma və idarəetmə məsələlərinin həllinin riyazi metodları: dinamiki proqramlaşdırma.
 50. Planlaşdırma və idarəetmə məsələlərinin həllinin riyazi metodları. Şəbəkə qrafikləri.
 51. Dinamiki sistemlərdə idarəetmə.
 52. Pontryaqinin maksimum prinsipi.
 53. İdarəetmənin səmərəliliyinin artırılmasında informatlaşdırmanın rolu.
 54. İnformasiya texnologiyaları: əsas anlayışlar, təriflər.
 55. İnformasiya sistemləri: əsas anlayışlar, təriflər.
 56. İnformasiya texnologiyalarının təsnifatı. İnformasiya-idarəetmə texnologiyaları.
 57. İnformasiya sistemlərinin təsnifatı. İnformasiya-idarəetmə sistemləri.
 58. İnformasiya sisteminin arxitekturası.
 59. Lokal informasiya sistemləri.
 60. Səpələnmiş (paylanmış) informasiya sistemləri.
 61. Müasir kompüter texnikası. Kompüterlərin təsnifatı.
 62. Müasir fərdi kompüterlərin arxitekturası, əsas modelləri.
 63. Müasir fərdi kompüterlərin giriş qurğuları və xarakteristikaları.
 64. Müasir fərdi kompüterlərin çıxış qurğuları və xarakteristikaları.
 65. Multimediya vasitələri.
 66. Kompüterlərin proqram təminatı. Tətbiqi proqram təminatı.
 67. Kompüterlərin proqram təminatı. Sistem proqram təminatı.
 68. Kompüterlərin proqram təminatı: əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri.
 69. Kompüterlərin proqram təminatı: texniki xidmət proqramları, servis proqramları.
 70. Kompüterlərin proqram təminatı. İnstrumental proqram təminatı. Proqramlaşdırma sistemləri.
 71. Kompüterlərin proqram təminatı. Mətn prosessorları.
 72. Kompüterlərin proqram təminatı. Cədvəl prosessorları.
 73. Kompüterlərin proqram təminatı. Qrafik redaktorları.
 74. Kompüterlərin proqram təminatı. Riyazi proqram paketləri.
 75. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. Struktur proqramlaşdırma.
 76. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. Funksional proqramlaşdırma.
 77. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. Məntiqi proqramlaşdırma.
 78. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. Obyekt-yönlü proqramlaşdırma.
 79. Müasir proqramlaşdırma texnologiyaları. Vizual proqramlaşdırma.
 80. Verilənlər bazaları və bankları. Verilənlər bazası konsepsiyası.
 81. Verilənlər bazasının modelləri.
 82. Relyasiya modeli: əsas anlayışlar.
 83. Normallaşdırma formaları. Nisbətlər üzərində əməliyyatlar.
 84. Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi(VBİS). Müasir fərdi kompüterlər üçün VBİS-lər.
 85. Kompüter şəbəkələri. Şəbəkə topologiyaları.
 86. Şəbəkə əməliyyat sistemləri.
 87. Kompüter şəbəkələri. Şəbəkə protokolları.
 88. Lokal şəbəkələr və onların proqram təminatı.
 89. Qlobal şəbəkələr və onların proqram təminatı.
 90. “İnternet” şəbəkəsi: arxitekturası, xidmətləri.
 91. “İnternet” şəbəkəsi: mübadilə protokolları, ünvanlaşdırma.
 92. “İnternet” şəbəkəsi: İnternet-bələdçi poqramlar. İnternet-də informasiya axtarışı.
 93. İnformasiya sistemləri. İnformasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı.
 94. Korporativ informasiya texnologiyaları və sistemləri konsepsiyası və onun inkişafı.
 95. İnformasiyanın mühafizəsi problemi və onun həll yolları.
 96. İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi. Layihələndirmənin əsas mərhələləri və onların xarakteristikaları.
 97. İntellektual informasiya texnologiyaları: intellektual informasiya sistemləri.
 98. İntellektual informasiya texnologiyaları: ekspert sistemləri.
 99. İntellektual informasiya texnologiyaları: surətlərin tanınması sistemləri.
 100. İntellektual informasiya texnologiyaları: Biliklərin təsviri üsulları. Məntiqi çıxarış metodları.

 

Ə d ə b i y y a t

 1. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ.-М.: «Высшая школа», 1989.
 2. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций.-М.:Прогресс, 1981.
 3. Лоскутов В.И. Основы современной техники управления.-М.: «Экономика», 1973.
 4. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации.-М.: «Наука», 1978.
 5. Съедин С.И. Основы управления. –М.: РНО, 1996.
 6. Баранов В.В., Колянов Г.Н. и др. Автоматизация управления предприятием. –М.: «Инфра-М», 2000.
 7. Артамонов Б.Н. и др. Основы современных компьютерных технологий. –С.-П.: «Корона принт», 1998.
 8. Информатика. Учебник под ред. Н.Б.Макаровой. –М., 1999.
 9. Информатика. Базовый курс. Под ред.С.В.Симоновича. –С.-П., 2001.
 10. Ханенко Б.Н. Информационные системы. – Ленинград: «Машиностроение», 1988.
 11. Дейт К.Введение в системы баз данных. 6-е изд.-Киев: Диалектика, 1998.
 12. Уинстон П. Искусственный интеллект. –М.: «Мир», 1980.
 13. Уотерман Д. Руководство по экспертным системам. –М.: «Мир», 1989.
 14. Kərimov S.Q. Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləri . –Bakı: Elm, 1989.
 15. Kərimov S.Q.İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları. –Bakı: Elm, 1999.
 16. Kərimov S.Q., Həbibullayev S.B., İbrahimzadə T.İ. İnformatika. –Bakı, 2002.
 17. S.Kərimov İnformasiya sistemləriş Elm Nəşr. 2009, 564s.
 18. Андрейчиков, А.В. Интеллектуальные информационные системы: учебник, 2002, 458c.
 19. Глушаков С.В. Ломотько Д.В. Базы данных, Харьков, 2000, 504 с.
 20. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 2-е изд.: Питер. – 2003. – 864 с.
 21. Дуглас Э. Камер Компьютерные сети и INTERNET. Разработка приложений для INTERNET: Пер. с англ. – М. – 2002. – 640 с.
 22. Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети: архитектура, алгоритмы, проектирование. М. – 2001. – 312 с.
 23. Марк Спортак, Френк Паппас и др. Компьютерные сети и сетевые технологии: Пер. с англ. – К. – 2002. – 736 с.
 24. Стефен Уолтер “ASP.NET. Искусство создания web-  сайтов”. 2006; 672с.
 25. Таненбаум Э.  Архитектура компьютера. Питер, 2003, 664 с.
 26. Таненбаум Э.  Современные операционные системы. , 2007, 542с.
 27. Babayev A.B, Seyidzadə E.V., Əlizadə M.N., Seyidzadə E. Kompüterlərin və hesablama texnikasının arxitekturası, “Səda”, Bakı, 2011 il, 648 s.
 28. Əlizadə M.N. , Seyidzadə E.V. , Seyidzadə E. Microsoft Windows XP. MSV Nəşr, Bakı, 2007, 236 s.
 29. Макарова О.М. Компьютерная графика. Екатеринбург, 2014, 367с..
 30. Т.Л.Партыка, И.И.Попов. Информационная безопасность. М., 2010, 432с.
 31. Г.Г.Червяков. Основы информационной безопасности. Москва, Учебная литература, 2006, 532с.
 32. Ю.Ю. Громов и др. Технология программирования. «ТГТУ», 2013, 374с.
 33. Е.А.Жоголев. Технология программирования.М. Научный мир, 2004, 632с.
 34. Кармен Т.,Лейзерсон Ц., Ривеcт Р. Алгоритмы: Построеные и анализ. М.:  "Вилямс", 2013.-1328 с.
Bookmark and Share