www.applmath.az

Home az | ru | en

Nəsirova Tamilla

F.-r.e.dok.,prof., BDU-da professor
İş telefonu:+(994) 12 439 69 11
e-mail: tamillanasirova@rambler.ru

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1958, BDU (ADU)
"Kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri", 1964
"Ekranlı semimarkov proseslərinin tədqiqi", 1994

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
AMEA Kibernetika İnstitutu, BDU
1973-1990 -„Tətbiqi riyaziyyat", 1990-2009-„Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika"kafedraları, BDU
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Təsadüfi proseslər 64 məqalə
2 monoqrafiya
3 kitab
2 elmlər namizədi
Erlanq paylanmaları sinfi halında semimarkov proseslərinin tədqiqi üçün üsul yaradıb

TƏDQIQAT SAHƏSI
Müxtəlif tipli semi-markov prosesləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

International conference Modern Problems and new trends in probability theory, Chernivtsi, Ukraine, June 19-26, 2005.
Materials of International conference "Modern stochastics: theory and applications". Kyiv, Ukraine, June 19-23, 2006
International conference "Skorokhod space 50 years on", Kyiv, June17-23, 2007.
The second International Conference on Control and Optimization with Industrial Application, June 2-4, Baku,2008.
The International Conference "Problems of cybernetics and informatics ", October 24-26, 2008.
201024th MINI EURO conference. On continuous optimization –Based Technologies in the financial sector. MEC Eur OPT 2010, Kiev
Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”, 2013
AMEA-nın 70 illiyinə həsr olunan gənc alim və mütəxəssislərin  “Akademik elm həftəliyi – 2015”adlı  beynəlxalq multidissiplinar forumu. 2 - 4 noyabr 2015-ci


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.The generating function of the distribution of the number of steps for first reaching screen " " with process semimarkov random walk, EcoEnergoEconomy, Mathmatics,2004, №1.
2.Исследование ступенча- того процесса полумар-ковского блуждания и его граничных функционалов Известия НАНА, 2006, том XXVI, №2, стр.8-13.
3.Преобразование Лапласа распределения нижнего граничного функционала. Известия НАНА, 2006, том XXVI, №3, стр.94-98.
4.Распределение неубывающего кусочно-линейного случайного процесса. Известия НАНА, 2007, том XXVIII, №2, стр.168-171.
5.Явный вид преобразования Лапласа времени первого достижения уровня нуль процессом полумарковского блуждания с отрицательным сносом, положительными скачками и задерживающим экраном в нуле.. Вестник Бакинского университета, 2007, №2, с.16-21
5.Эргодическое распределение ресурса системы. Кибернетика и системный анализ. 2004, №4.
6.Распределение нижнего граничного функционала ступенчатого процесса полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. Украинский математический журнал, 2007, №5.
7. Definition of Laplace transforms for distribution of the first passage of zero level of the Semi-Markov Random process with positive tendency and negative jump.-Appliedmathematics, 2011,2. pp.908-912
8. Моделирование объема нефти в резервуаре с полумарковским процессом при приеме, хранении и отпуске.-Известия Высших технических учебных заведений Азербайджана Информатика  и автоматика 2013 № 5 с.66-71.
9. Definition of laplace-stieltjes transform for the Ergodic distribution of the semi-markov random process-ISSN 0146_4116, Automatic Control and Computer Sciences, 2014, Vol. 48, No. 2, pp. 64–75
10. Преобразование Лапласа-Стильтеса  распределения процесса полумарковского блуждания с отражающим экраном в нуле -Международный научно-технический журнал Проблемы управления и информатики , 2015 №1.

KITABLAR
1. Сложные процессы полумарковского блуждания при наличии экрана, 1988
2. Процессы полумарковского блуждания, 1984
3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, I hissə,1994
4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, I hissə,1998
5. Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası Ardıcıl statistik analiz fənni üzrə proqram , Təhsil nazirinin 19.05.2010 tarixli 613 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
6. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (dərs vəsaiti), 2012

Bookmark and Share