www.applmath.az

Home az | ru | en

Qurban Qasımov

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrası
İş telefonu:
e-mail: gkurban@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1946-cı ildə Gürcüstanda anadan olub, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsində namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Evlidir, oğlu və nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1967, Azərbaycan Dövlət Universiteti
Xətti operatorların interpolyasiya nəzəriyyəsinin kvazi-xətti hiperbolik tipli tənliklər üçün qarışıq
məsələnin həllinin araşdırılmasına tətbiqi, 1973, Moskva Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
islədiyi yerlər neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır
1967-2005-ci illərdə fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasında (aspirant, müəllim,baş müəllim, dosent)
01.09.1997-31.08.1999, 15.11.2005-31.08.2008 tarixlərində Liviya Ərəb Respublikasının Xoms
şəhərində Əl-Marqab Universitetində dosent və professor vəzifəsində çalışıb.
2006-cı ildən ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasında
hansı dərsləri aparır
Riyazi analiz, riyazi fizika tənlikləri, diferensial tənliklər, ehtimal nəzəriyyəsi, proqramlaşdırma,
ədədi üsulların kompüter realizasiyası
neçə məqalənin,
30neçə kitabın,
1 neçə patentin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI
Xətti və qeyri-xətti parabolik və hiperbolik tənliklər üçün sərhəd məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
4-8.11.2007, Al-Fateh Universiteti, Tripoli, Liviya, The Second Basic Sciences Conference
22-23.10.2008, Zarqa Private Universiteti, İordaniya, The Second Conference on Mathematical Sciences
Liviya Ərəb Respublikası, Əl-Cəbəl Əl-Qərb Universitetində riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfrans, 2009
Akad. F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2010
Funksional analiz və onun tətbiqləri. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı 2011
BDU-nun “Hesablama riyaziyyatı”kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları,səh 148-151, Bakı, 2012
Международная конференция  посвященная 55-летию Института Математики и Механики, Баку 2013 стр 122-123
Актуальныепроблемы математики и механики.Материалы Международной конференции , посвященной  55-летию   Института Математики и Механики  Баку-2014
Solution of heat conduction problem with discontinuous boundary conditions in nonhomogenous moving cylinder, prof.Y.S.Məmmədovun 85 illik yubileyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı 2015 səh 81-85


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Bessel tənliyi üçün Şturm-Liuvill məsələsində potensiyalın həyəcanlanmasının bir sinfi haqqında, A.Muxtarovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, BDU, 2004
2. Dairəvi boruda bir istilikkeçirmə məsələsinin "Maple-11" riyazi paketi vasitəsilə həlli, İordaniya, Zarqa Özəl Universiteti, 22-23.10.2008, Riyazi elmlər üzrə ikinci beynəlxalq konfrans (9 səhifə)
3. Hərəkətdə olan məhdud boş silindirdə bir istilikkeçirmə məsələsinin tətqiqi- Baku State University,Proceedings of the İnstitute of Applied Mathematics, v.2,№1,2013,s.28-32
4. Heat Conduction equation in physically inhomogeneous moving composite solids,international journal of differential equations and applications, v.14,N3,2015,pp.252-270


KITABLAR
1. Riyazi fizika tənlikləri, 2008, Liviya (ərəb dilində; 672 səhifə)
2. Fizika fakültəsində “ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika”fənni üçün proqram, 2009
3. “Riyazi fizika tənlikləri”, Liviya, 2013 ərəb dilində 672 s.

Bookmark and Share