www.applmath.az

Home az | ru | en

Qurban Qasımov

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrası
İş telefonu:
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1946-cı ildə Gürcüstanda anadan olub, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib, 1973-cü ildə Moskva Dövlət Universitetinin hesablama riyaziyyatı və kibernetika fakültəsində namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Evlidir, oğlu və nəvəsi var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1967, Azərbaycan Dövlət Universiteti
Xətti operatorların interpolyasiya nəzəriyyəsinin kvazi-xətti hiperbolik tipli tənliklər üçün qarışıq 
məsələnin həllinin araşdırılmasına tətbiqi, 1973, Moskva Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
islədiyi yerlər neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır
1967-2005-ci illərdə fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasında (aspirant, müəllim,baş müəllim, dosent)
01.09.1997-31.08.1999, 15.11.2005-31.08.2008 tarixlərində Liviya Ərəb Respublikasının Xoms 
şəhərində Əl-Marqab Universitetində dosent və professor vəzifəsində çalışıb.
2006-cı ildən ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasında
hansı dərsləri aparır
Riyazi analiz, riyazi fizika tənlikləri, diferensial tənliklər, ehtimal nəzəriyyəsi, proqramlaşdırma,
ədədi üsulların kompüter realizasiyası
neçə məqalənin,
50 neçə kitabın,
2 patentin müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, tətbiqi funksional analiz, statistik praktikum, ehtimal nəzəriyyəsinin tətbiqi məsələləri, təsadüfi kəmiyyətlər üçün limit teoremləri


TƏDQIQAT SAHƏSI
Xətti və qeyri-xətti parabolik və hiperbolik tənliklər üçün sərhəd məsələləri və onların ehtimali araşdırmaları.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
4-8.11.2007, Al-Fateh Universiteti, Tripoli, Liviya, The Second Basic Sciences Conference
22-23.10.2008, Zarqa Private Universiteti, İordaniya, The Second Conference on Mathematical Sciences
Liviya Ərəb Respublikası, Əl-Cəbəl Əl-Qərb Universitetində riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfrans, 2009
Akad. F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2010
Funksional analiz və onun tətbiqləri. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı 2011
BDU-nun “Hesablama riyaziyyatı”kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları,səh 148-151, Bakı, 2012
Международная конференция  посвященная 55-летию Института Математики и Механики, Баку 2013 стр 122-123
Актуальныепроблемы математики и механики.Материалы Международной конференции , посвященной  55-летию   Института Математики и Механики  Баку-2014
Solution of heat conduction problem with discontinuous boundary conditions in nonhomogenous moving cylinder, prof.Y.S.Məmmədovun 85 illik yubileyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı 2015 səh 81-85
Funksional analiz və onun tətbiqləri, prof. Ə.Ş.Həbibzadənin 100-illik Yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, Bakı 2016, səh-129-134
Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, səh.131-134
AMEA-nın həqiqi üzvü,əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və Tətbiqiriyaziyyatı n aktual məsələləri” respublika elmi konfransının materialları, Şəki 2016, səh.189-191
International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odessa,2016. V.2., pp 740-744
İnternational congress on New Trends in science, Engineering and technology, Barcelona 2017, səh. 126-133
International Conference on Multidisciplinary , Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis) Hosted by Bitlis Eren University October 27-29,2017
AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ryaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2017, səh.174-176
IV international congress on new trends in science, engineering and technology,St.Petersburg-Russia,07-09 july 2020: " Definition one optimal dinamic system using the mathematical package Maple"// " Определение одной оптимальной динамической системы с помощью математического пакета Maple"// "Bir optimal dinamik sistemin Maple riyazi paketin köməyilə təyin olunması"// rus dilində, 10 səh.
The 7-th international conference on control and optimization with industrial applications, 26-28 august 2020, Baku-Azerbaijan ( COIA 2020): "Probability characteristics of the solution of a telegraph equation on a infinite wire made with random defects " // " Вероятностные характеристики решения телеграфного уравнения в бесконечном проводе со случайными дефектами " // " Təsadüfi defektlərə malik sonsuz teldə teleqraf tənliyinin həllinin ehtimal xarakteristikaları " // ingiliz dilində , 4 səh.
COIA 2020: "Study of the problem of heat conduction in a hollow cylinder " // "Исследование одной задачи теплопроводности в полом цилиндре // "İçi boş silindrdə bir istilikkeçirmə məsələsinin tədqiqi " // ingiliz dilində, 4 səh.


ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRI
1. Dairəvi boruda bir istilikkeçirmə məsələsinin "Maple-11" riyazi paketi vasitəsilə həlli, İordaniya, Zarqa Özəl Universiteti, 22-23.10.2008, Riyazi elmlər üzrə ikinci beynəlxalq konfrans (9 səhifə)
2. Hərəkətdə olan məhdud boş silindirdə bir istilikkeçirmə məsələsinin tətqiqi- Baku State University,Proceedings of the İnstitute of Applied Mathematics, v.2,№1,2013,s.28-32
3. Heat Conduction equation in physically inhomogeneous moving composite solids,international journal of differential equations and applications, v.14,N3,2015,pp.252-270
4. Solution of Heat Conduction Problem with Discontinuous Bountary Condition in Non-homogenous Moving Sylinder Using Maple, International Journal of Pure and Applied Mathematics, AP.LTD, Vol.106, №4, pp 1127-1150 (2016)
5. Riyazi fizika tənlikləri, 2008, Liviya (ərəb dilində; 672 səhifə)
6. Fizika fakültəsində “ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika”fənni üçün proqram, 2009
7. “Riyazi fizika tənlikləri”, Liviya, 2013 ərəb dilində 672 s.

Bookmark and Share