www.applmath.az

Home az | ru | en

Şərqiyyə Abbasova

İqtisad elmləri namizədi , dosent
İş telefonu:4389540
e-mail: sh.abbas @mail. ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1955 -cı il aprelin 5- də Bakı şəhərində anadan olub.
1961-1972 -çı illərdə 27 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub.
1972-1977-cı illərdə BDU-nın tədbiqi riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.
1997- cı ildən Bakı Dövlət Universitetin "Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi - ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi" kafedrasında işləyir.
Bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1977 ildə Bakı Dölət Universitetini bitirib
1992 ildə "Şəhər sərnişin nəqliyyatı fəaliyyətin mükəmməlləşdirilməsinin iqtisadi - riyazi modelləri" mövzusunda nəmizədlik dissertasiyasını müdafiya edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1997 -cı ildən Bakı Dövlət Universitetin "Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi - ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi" kafedrasında çalışır.
1979-1997 illərdə Milli Elmlər Akademiyanın Mexanika və Riyaziyat institutunda çalişib
1977-1979 illərdə Kaskad firmasında işləyib
Bakalavr pilləsində " müasir iqtisadiyyata giriş", "statistika" fənlərini aparır.
70 məqaləsi var
2 dərs vəsaitin həmmüəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Makroiqtisadi təhlil və modelləşdirilmə:davamlı insan inkişafı, iqtisadi artim, ekonometrika, iqtisadiyyatin riyazi modelləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.III Beynalxalq Gerontolojı Simpozium, Türkiya, apr. 2008
2. KOIL kurs, KODA,Seul, Koreya, 2007
2017-11-12 aprel , Kazakhstan ,Astana , İnternational Research to Practice Conference on” Mathematical   Methods  and İnformation  Technologies  and Macroeconomic Analysis  and Economic Policy”
2017-17-21 may, Rusiya Rederasiyası , Nalçik , III-ый  Международной Научной Конференции «Актуальные проблемы  прикладной  математики и физики «
2018-22-26 may , Rusiya Rederasiyası , Nalçik ,  İV-ый  Международной Научной Конференции «Актуальные проблемы  прикладной  математики “


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Методика анализа взаимодействия основных индикаторов устойчивого развития общества, Информационные технологии, моделирование и управление Научно-технический журнал, вып.3(28), Воронеж, 2006 (в соавтосторстве)
2. Application the methods of multivariate statistics for researsh of sustainablility of socio─ economical development, First International Conference on Soft Computing Technologies in Economy, nov.19─20, 2007,Baku
3. Анализ устойчивости социально-экономического развития Азербайджана "Статистика Украины", Kiyev, 2005
4.Эконометрическая оценка влияния иностранных инвестиций на устойчивое экономическое развитие Азербайджана . Современная экономика : проблемы и решения , Т8 (56),2014,с.8-15
5. 11-16, İssue 5, March, 2016,” Analysis of the sustainability indicators of socio – economic development in Azerbaijan by multi dimensional statistical methods.”
6. 2015. Методическое указание по дисциплине “Математическое моделирование в економике”., Баку, 2015, 12 стр.
7. Аббасова Ш.А., Оруджева М.Ш., Эконометрическая модель влияния объема иностранных инвестиций на объем ВВП, Вıсник приазовського державного технıчного унıверситету, Випуск 32, Том 1, Марiуполь, 2016, с. 240 – 244.
8. F.E.Mirzayev, S.H.Abbasova, B.S.Mamadov, Econometric modeling of the influence of human capital on human development index (in Azerbaijan case), International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku) Hosted by Azerbaijan Technical University July 12-14, 2017, Baku, Azerbaijan, p. 66 – 67.
9. Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова, О моделировании основных показателей социально – экономического развития страны в условиях нечеткой неопределенности, Международной  научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики», 17 – 21 мая, 2017 г, Нальчик – Терскол, c. 149 – 150.
10. R.K.İsgəndərov, Ş.A.Abbasova, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Sosial – iqtisadi inkişafın davamlığının indikatorları ilə əsas amillər arasında ekonometrik modellərin qurulması və təhlili, Görkəmli İqtisadçı alim, i.e.d., prof., dövlət mükafatı laureatı Şamil Əliabbas oğlu Səmədzadənin 80 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycanın qeyri – neft sektorunda innovasiya fəaliyyətinin genişləndirilməsi” mövzusunda respublika elmi konfransinın materialları, Bakı, 2016, s. 297 – 299.
11. Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Кулиева, О некоторых подходах к оценке качества жизни как фактора устойчивого экономического роста, Труды Международной научно – практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80 – летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова, 11 – 12 апреля, 2017 года, г. Алматы, c. 75 – 80.
12. Mirzəyev F.Ə., Abbasova Ş.A., Məmmədov B.S., Hüseynova S.Ə., Azərbaycanda sosial – iqtisadi inkişafın davamlılığının göstəricilərinin təhlili, “Əmək və sosial” problemlər elmi əsərlər toplusu, Bakı, 2017, s., N2 (20).
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, M.Y.Yusifov,  “Моделирование влияние  экологического  загрязнения на индекс  развития  человеческого потенциала  в условиях  неопределенности “, Материалы  конференции "Актуальные проблемы  прикладной  математики", 22-26  мая 2018 г., Нальчик , 2018 , стр.186
2018, Abbasova Sh.,A.,Orujova M.,Orujova T.,  “Estimation  of a living  standarts  of elderly  population in the conditions  to the sustainable  development  in Azerbaijan Republic”.Economic  Herald of the  Donbas .,2017, N4, Kiyev , Stablisk , P.178-182
2018, Аббасова Ш.А., Оруджева М.Ш.,Оружжева “Роль ненефтяного  сектора в экономическом росте страны”, Экономический вестник  Донбасса.N3, (53), 2018, cn.77-80
2018, F.Ə.Mirzəyev, Abbasova Ş.A., Quliyev R.M., Quliyeva N.Ə., Baxışov N.M., “ Davamlı inkişafın qiymətləndirilməsində faktor təhlilin tətbiqi”, Professor Nihan Əliyevin 80illiyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat elminin inkişafının yeni mərhələsi” adlı Elmi konfrans, Lənkəran , 28 dekabr 2018-ci il , Konfrans materialları , səh.66-67
2019, İnvestisiya strukturunun təhlili və onun  ölkə iqtisadiyyatının neft ehtiyatlarından asılıolmamagının uguruna təsiri., Donbasın iqtisadi bülleteni , N3 , səh.45-48

KITABLAR
1. "Введение в современную экономику", dərs vəsaiti, 1999
2. "Tədbiqi iqtisadiyyatın elementləri", dərs vəsaiti, 2001
3. İqtisadi - sosial proseslərin modelləşdirilməsi fənnindən proqram (bakalavrlar üçün). Bakı, “Müəllim” , 2013, 8 s.
4. İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı 2014, 56 s.
5. Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.
6. F.Ə.Mirzəyev, Ş.A.Abbasova, İqtisadiyyat, Proqram, Bakı, 2016, s.8.
7. F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, N.Ə.Quliyeva, B.Q.Şamilova, İqtisadi – riyazi üsullar və modellər, Proqram, Bakı, 2016, s.8.
8. F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, İqtisadi – riyazi modellər və ekoloji faktorların modelləşdirilməsi, Proqram, Bakı, 2016, s.6.
9. Ф.А.Мирзоев, Ш.А.Аббасова, Экономика, Программа, Баку, 2016, 8c.
10. Ф.А.Мирзоев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Гулиева, Экономико – математические модели и моделирование экологических факторов, Программа, Баку, 2016, 8c.
11. F.A.Mirzayev, S.A.Abbasova, N.A.Guliyeva, Econometrics, Program, Baku, 2017, p.10.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
1.Norvej dövləti və Dünya Bankı tərəfindən "Analysis of social economic differentiation of population of Azerbaijan Republic"
2.UNFPA " Demographic processes and trend on social economic situation and development in different regions of Azerbaijan"
3. Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşları ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantını udmuşdur.Hal hazırda “Azərbaycan Respublikasında davamlı social-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsilə qiymətləndirilməsi” adlı layihə yerinə yetirilir(qeydiyyat nömrəsi EİF-2013-9(15)-46/44/5)

Bookmark and Share