www.applmath.az

Home az | ru | en

Ağamalıyev Rauf Xalıq oğlu

Texnika elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: 99412-538-25-18
E-mail: Rauf_1955@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
06 mart 1955-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Salyan rayonunun Qarabağlı kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib. 1990-cu ildə Leninqrad şəhərinin (indiki Sankt-Peterburq şəhəri) Aqrofizika institutunda dissertasiya işi müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb. 1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində, əvvəlcə fizika fakültəsinin "riyaziyyat" kafedrasında, hal-hazırda isə tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin "informasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma" kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI
1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
Namizədlik dissertasiyasının mövzusu: "Rütubətlilik təminatı üçün enerji və kütlə mübadiləsi riyazi modeli", 1990-çı il.
Texnika elmləri namizədi, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1979-1991 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kosmik Tədqiqatlar institutu, Bakı, Azərbaycan.
1991-1998 Xarici İqtisadi Əlaqələr Assosiasiyası, Bakı, Azərbaycan.
1998-ci ildən indiyə kimi Bakı Dövlət Universiteti, "informasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası".

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

İnformatika, alqoritmik dillər, translyasiya üsulları, alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları.
50 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin dinamik sistemlərdə baş verən məsələlərin həllinə tətbiqi.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Агамалиев Р.Х., Сариев А.Л., Мирзоев Ф.А. О радиационной температуре над различного типа подстилающей поверхностью. Научно-технический бюллетень по агрономической физике, Санкт-Петербург, Агрофизический научно-исследовательский институт, №76, 1989, стр. 35-39.
2. Агамалиев Р.Х. Модель энерго и массообмена для управления влагообеспеченности посевов по радиационной температуре поля. Автореферат кандидатской диссертации, Санкт-Петербург, Агрофизический научно-исследовательский институт, 1990, 15 стр.
3. Агамалиев Р.Х, Мирзоев Ф.А.Использование разности температур растительный покров-воздух в качестве критерия влагообеспеченностью посевов при управлении режимом орошения. Сборник тезисов ХYII школы семинара "Математическое моделирование в проблемах радиационного природопользования", Ростов на Дону-Новороссийск, 1990, стр.17-19.
4.Агамалиев Р.Х., Рымьшин О.Л. Описание отдельных элементов математической модели влагообмена. Научно-технический бюллетень по агрономической физике, Санкт- Петербург, АФИ, №137, 2004, стр.38-42. 
5.Агамалиев Р.Х., Мустафаев Э.М. Критерия влагообеспеченностью посевов. Professor A.M.Muxtarovun yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2004, səh.22-23.
6.Агамалиев Р.Х., Бахышов Р.А. Описание некоторых основных элементов математической модели влагообмена. AMAA-nın xəbərlər bülleteyni, №2 Bakı, 2006, səh.46-49.
7.Ağamalıyev R.X. Fizika ixtisası üzrə "Fizikada kompüter üsulları" fənninin bakalavr pilləsi üçün proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, Bakı, 2007, səh.41-42.
8.Ağamalıyev R.X. "Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası" fənninin magistr pilləsi üçün proqram. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Fizika fakültəsi, magistr pilləsi, Bakı, 2007, səh.3.
9. Агамалиев Р.Х., Бахышов Р.А.Определение основных элементов блока микроклимата комплексной модели влагообмена. AMAA-nın xəbərlər bülleteyni, №2 Bakı, 2008, səh.29-32.
10. «Об одном приближенном методе задач типа Стеклова». БДУ-нун 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш «Рийазиййат, информатика вя игтисадиййатын мцасир проблемляри» республика елми КОНФРАНСЫНЫН материаллары, Бакы – 2009, с.64-65.
11.  Об одной нелокальной задаче на трехмерной ограниченной области // Akad. F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq KONFRANS, AMEA-nın riyaziyyat və mexanika institutu, Bakı, 2010, s. 313-314.
12. Об одной критерии  влагообеспеченности посевов при управлении режимом орошения // Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri elmi KONFRANSI, Bakı, 2010, s. 30-33.
13. İnformasiya  texnologiyaları  və  gömrük  işinin  təşkili.”e-Gömrük  xidmətləri.Gələcəyə  baxış”  3-cü Beynəlxalq elmi-praktiki  KONFRANSIN  materialları, Bakı,  2011
14. О модификации метода Ритца причисленном решении задач с параметром в краевых условиях //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il, səh. 18-20.
15. Построение прикладных моделей на основе компьютерных экспериментов //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəh., 27 noyabr 2012-ci il, səh. 26-27.
16. Məktəb informatikasında riyazi model anlayışının verilməsi // Elmi konfransın materialları, Bakı, 2012-ci il, səh. 208-209.
17. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
18. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
19. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi KONFRANSI,Dəlphi-də çoxaxınlı rejimdə Steklov tipli məsələrin tədqiqi, Bakı-2015,təzis
20. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Bitki örtüyü və havanın temperaturlar fərqi rütubət kriteriyası kimi, Bakı-2015təzis
21. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Mücərrəd strukturlara obyektyönümlü proqramlaşdırma vasitələrinin tətbiqi, Bakı-2015,təzis
22. Mücərrəd dinamik strukturlar və şablon siniflər, tezis,Ə.Şamil oqlu Həibzadənin anadan olmasının  100-cü ildönümünə  həsr  olunmuş  Respublika elmi konfransı,Bakı,2016,s.9-10
23. ”Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası”,2017,Bakı,175 s.

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. 45s.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.

Bookmark and Share