www.applmath.az

Home az | ru | en

Abbas Mehdiyev Əli oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: abbasmehdiyev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1979-cu il dekabrın 24-də Bakıda anadan olub.
1986-1996-cı illərdə orta məktəbdə təhsil almışam.
1996-2000-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında bakalavr pilləsində təh¬sil almışam.
2000-2002-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında magistratura pilləsində təh¬sil almışam.
2002-2004-cü illərdə hərbi qulluqda olmuşam.
2005-ci ildən BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsində aspirant olmuşam.
2007-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm.
Ailəliyəm.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
2008, f-r.e.n., «Dördtərtibli hiperbolik tənliklər üçün optimal idarənin bəzi məsələləri».
1996-2002, tələbə, (bakalavr,magistratura)Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2007-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm.
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Həndəsə və cəbr.
25 elmi məqalənin müəllifiyəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Dördtərtibli hiperbolik tənliklər üçün optimal idarənin bəzi məsələləri.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- The problem of controllabilty for the vibrations of bar. / ABSTRACTS of the 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society, Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, Baku  Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p. 246.
- The control problem for the  vibrations of an elastic bar. 3-international conferense on COIA Bilant University, Ankara, Turkey, 22-24 avqust, 2011. p.27.
- An optimal control problem for hyperbolic equation with nonlocal boundary condition with controls at the coefficients. Control and optimization with industrial applications. The 5-th International Conference on  27-29 avqust 2015 s. 89-91
- Решение одной задачи для уравнения второго порядка с разрывными коэффициентами на полуоси, Operators, functions, and systems of mathematical physics conference, Khazar University, Baku, 2018

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Mehdiyev A.Ə. Zadaça optimalğnoqo upravleniə dlə uravneniə kolebaniy sterjnə s funküionalğnımi oqraniçeniəmi. Vestnik Bakinskoqo Universiteta. 2008. № 2. s.
2. Mehdiyev A.Ə. Optimal control problem for the equation of the bar vibrations. The 2-nd international conference on control and optimization with industrial Applications. ABSTRACTS, Baku, June 2-4, 2008, p.68.
3. Mehdiyev A.Ə. Вычисление градиента оптимального управления для уравнения колебаний стержня. Вестник Бакинского Университета. 2008, №1, 63-74.
4.  Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti. 2010. 284 səh. Təknur MMC-nin mətbəəsi
5. Approximate solution of the  optimal control problem for the equation of bar oscillation. Applied Mathematics, 2009
6. Об оптимальности особых управлений. Известия Педагогического Университета, АГПУ, № 1, 2010, стр. 3-8.
7. Obser vability problem in processes desiribed by partial differential  equation of fourth order. TRANSACTIONS of NAS of Azerbaijan 2010, vol.XXX. №7, pp.23-26
8. Kompleks parametrlərdən asılı  dördüncü tərtib tənlik üçün  bir spektral məsələnin məxsusi ədədlərinin asimptotikasının tapılması. Pedagoji Universitenin Xəbərləri, ADPU, № 4, 2014.
9. Boundary control problem for the equation of the thin plate vibrations. Xəbərlər jurnalı. Pedaqoji Universitet. Ⅶ 4, 2015. S. 3-10
10. An optimal control problem for hyperbolic equation with nonlocal boundary condition with controls at the coefficients.Control and optimization with industrial applications. The 5-th International Conference on  27-29 avqust 2015 s. 89-91. A.А.Mehdiyev.Guliyev H.F.H.T.Tagiyev
11. Boundary control problem for the equation of the thin plate vibrations.Xəbərlər jurnalı. Pedaqoji Universitet. Ⅶ 4, 2015/ S. 3-10.A.А.Mehdiyev.Guliyev H.F.Seyfullayeva Kh.I.
12.Kəsilən əmsallı adi diferensial tənlik üçün biz spektral məsələnin tətbqi. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, f.r.e.d.,prof.M.L.Rəsulovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” respublika elmi konfransının materialları. 28-29 oktyabr. Şəki-2016,səh.97.Mehdiyev A.Ə.Əhmədov S.Z.
13.Tipə mənsub olmayan tənlik üçün qarışıq məsələnin həlli.Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “ FUNKSİONAL ANALİZ VƏ ONUN TƏTBİQLƏRİ” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016. S.16.Mehdiyev A.Ə.Əhmədov S.Z.
14. Нелокальная краевая задача для гиперболических  уравнений четвертого порядка.Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları mövzusunda SDU-da keçirilən İİİ respublika elmi konfransının materialları. 15 dekabr. 2016.Sumqayıt. səh.51-52.A.Ə.Mehdiyev , Х.Т.Тагиев
15. Tipini dəyişən iki tərtibli tənlik üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli bir qarışıq məsələnin tədqiqi.“Ali Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfrans. Lənkəran Dövlət Universiteti. 23-24 dekabr 2016. Mehdiyev A.Ə.Əhmədov S.Z.
16.Bir spektral məsələnin məxsusi ədədlərinin asimptotikasının tapılması. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın materialları. 25-26 may 2017. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Səh.23-24. Mehdiyev A.Ə.Əhmədov S.Z.
17.Обратной задачи нахождения правой части одномерного волнового уравнения с нелокальными граничными условиями. “Müasir dünyada inteqrasiya və elmin aktual problemləri” Respublika elmi konfransın materialları. Lənkəran Dövlət Universiteti.  22-23 dekabr. 2017. Səh.13.  Мехтиев А.А.,.Х.Т.Тагиев
19. Об обратной задаче сопряженния уавнения параболического и  шредингерово типов, Operators, functions, and systems of mathematical physics conference, Khazar University, Baku, 2018

KITABLAR və PROQRAMLAR
Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti. 2010. 284 səh. Təknur MMC-nin mətbəəsi

Bookmark and Share