www.applmath.az

Home az | ru | en

Abbas Mehdiyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, müəllim
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: @yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1979-cu il dekabrın 24-də Bakıda anadan olub.
1986-1996-cı illərdə orta mək¬təb¬də təhsil almışam.
1996-2000-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında bakalavr pilləsində təh¬sil almışam.
2000-2002-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında magistratura pilləsində təh¬sil almışam.
2002-2004-cü illərdə hərbi qulluqda olmuşam.
2005-ci ildən BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsində aspirant olmuşam.
2007-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm.
Ailəliyəm.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
2008, f-r.e.n., «Dördtərtibli hiperbolik tənliklər üçün optimal idarənin bəzi məsələləri».
1996-2002, tələbə, (bakalavr,magistratura)Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2007-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm.
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Həndəsə və cəbr.
11 elmi məqalənin müəllifiyəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Dördtərtibli hiperbolik tənliklər üçün optimal idarənin bəzi məsələləri.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- The problem of controllabilty for the vibrations of bar. / ABSTRACTS of the 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society, Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, Baku  Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p. 246.
- The control problem for the  vibrations of an elastic bar. 3-international conferense on COIA Bilant University, Ankara, Turkey, 22-24 avqust, 2011. p.27.
- An optimal control problem for hyperbolic equation with nonlocal boundary condition with controls at the coefficients. Control and optimization with industrial applications. The 5-th International Conference on  27-29 avqust 2015 s. 89-91


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Mehdiyev A.Ə. Zadaça optimalğnoqo upravleniə dlə uravneniə kolebaniy sterjnə s funküionalğnımi oqraniçeniəmi. Vestnik Bakinskoqo Universiteta. 2008. № 2. s.
2. Mehdiyev A.Ə. Optimal control problem for the equation of the bar vibrations. The 2-nd international conference on control and optimization with industrial Applications. ABSTRACTS, Baku, June 2-4, 2008, p.68.
3. Mehdiyev A.Ə. Вычисление градиента оптимального управления для уравнения колебаний стержня. Вестник Бакинского Университета. 2008, №1, 63-74.
4.  Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti. 2010. 284 səh. Təknur MMC-nin mətbəəsi
5. Approximate solution of the  optimal control problem for the equation of bar oscillation. Applied Mathematics, 2009
6. Об оптимальности особых управлений. Известия Педагогического Университета, АГПУ, № 1, 2010, стр. 3-8.
7. Obser vability problem in processes desiribed by partial differential  equation of fourth order. TRANSACTIONS of NAS of Azerbaijan 2010, vol.XXX. №7, pp.23-26
8. Kompleks parametrlərdən asılı  dördüncü tərtib tənlik üçün  bir spektral məsələnin məxsusi ədədlərinin asimptotikasının tapılması. Pedagoji Universitenin Xəbərləri, ADPU, № 4, 2014.
9. Boundary control problem for the equation of the thin plate vibrations. Xəbərlər jurnalı. Pedaqoji Universitet. Ⅶ 4, 2015. S. 3-10

KITABLAR və PROQRAMLAR
Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti. 2010. 284 səh. Təknur MMC-nin mətbəəsi

Bookmark and Share