www.applmath.az

Home az | ru | en

Abbasova Aygun Xanlar qızı

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının  dosenti
İş telefonu: +(994) 012 510 32 42 e-mail: aygun_abbasova@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970-ci il iyunun 9-da Bakı şəhərində anadan olub.1978-ci ildə Bakı şəhəri 28 saylı orta məktəbi gümüş medalla bitirib. Ailəlidir. 2 evladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI

1992-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.1997-ci ildə "Qeyri lokal sərhəd şərti daxilində qarışıq tip tənlik üçün sərhəd məsələlərinin həllinin araşdırılması" mövzusunda 01.01.03- Riyazi fizika ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-2000-ci ildə orta məktəbdə müəllim. 2000-2012 illərdə BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsinin Riyazi fizika tənlikləri kafedrasında müəllim, 2013-cü ildən hal-hazıradək həmin kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır.  Apardığı dərslər "Riyazi fizika üsulları", , «Diferensial tənliklər», «Bioloji inkişafın Volterra modeli»

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

- Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan (2009), Bakı  (2014),  Şəki (2016) , Ukraynanın  Kiyev(2012), Pereyaslav Xmelniskiy(2017),  Rusiyanın Moskva(2012,2016), Voronej şəhərlərində  keçirilən elmi simpozium və konfranslarda iştirak etmişdir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNNLƏR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR

"Riyazi fizika üsulları", "Differensial tənliklər", “Bioloji inkişafın Volterra modeli”

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SAYI

35 elmi məqalə və tezisləri.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. О граничной задаче для уравнения Коши-Римана. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının materialları (təbiət elmləri), Bakı, 30-31 oktyabr 2009, səh.120
2. Новый подход к граничным задачам для уравнения Коши-Римана. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika riyaziyyat elmləri seriyası. №2,2010, səh.49-54
3. Boundary problem on stripe with curvilinear boundaries. Journal of Contemporary Applied Mathematics, Vol. 1, Issue 2, December 2011, pp.67-71
4. О фундаментальном решении по направлению уравнений эллиптического типа. Материалы пятой международной научно-практической  конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки»,  Москва, 2-3 октября 2012г., стр10-14
5. Non-local Boundary Condition Steklov Problem for A Laplace Equation in Bounded Domain. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. Science Publishing Group,  USA,  Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 1-6. doi: 10.11648/j.sjams.20130101.11. Published online April 2, 2013 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjams)
6. Investigation of a boundary value problem for a second order ordinary differential equation/ The 5th International Conference on Control and optimization with industrial applications BOOK of ABSTRACTS 27-29 august 2015, p. 302-305, Baku, Azerbaijan
7.Сведение решения граничной задачи для уравнения высокого порядка к интегральным уравнениям Фредгольма. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 06 (I ч.), Москва 2016, стр. 7-10
8. Применение метода контурного интеграла к решению одной физической задачи о распространении тепла в жидкости, Сборник научных трудов международной конференции "Актуальные научные исследования в современном мире" Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2017,  стр 120-124.
9. Необходимые условия . связанные с решением граничной задачи для уравнением Гельмгольца на полупллосе. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. № 08 (I ч.), Москва 2017, стр. 6-11

KITABLAR və PROQRAMLAR

1 Differential equations (the manual), (translate), Baku, Publishing house of ASPU, 2013,190 р.
2. Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Баку-2014, изд. АДПУ, 338 стр
3. Методы решения уравнений в частных производных первого порядка, Учебное пособие,  Баку-2016, Изд.“Turxan”, 308 стр.

Bookmark and Share