www.applmath.az

Home az | ru | en

Abbasova Aygun

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Riyazi fizika tənlikləri
kafedrasının müəllimi
İş telefonu: +(994) 012 510 32 42
e-mail: aygun_abbasova@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1970-ci il iyunun 9-da Bakı şəhərində anadan olub.
1978-ci ildə Bakı şəhəri 28 saylı orta məktəbi gümüş medalla bitirib. Ailəlidir. 2 evladı var.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI
1992-ci ildə M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsini fərqlənmə diploma ilə bitirib.
1997-ci ildə "Qeyri lokal sərhəd şərti daxilində qarışıq tip tənlik üçün sərhəd məsələlərinin həllinin araşdırılması" mövzusunda 01.01.03- Riyazi fizika ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1992-2000-ci ildə orta məktəbdə müəllim.
2000-ci ildən hal-hazıradək BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsinin Riyazi fizika tənlikləri kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır. Riyazi fizika tənlikləri", "Xüsusi törəməli tənliklərin həlli üsulları".
Apardığı dərslər "Riyazi fizika tənlikləri", "Xüsusi törəməli tənliklərin həlli üsulları".

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- Azərbaycan Respublikası Naxçıvan şəhəri, Bakı şəhəri, İran İslam Respublikasında keçirilən elmi konfranslarda iştirak etmişdir.
- Применение метода контурного интеграла к решению смешанной задачи для параболического и антипараболического типа уравнения. // Материалы междунар.конференц. по астрономии, физике и математике, посвященной Международному Году Астрономии, Наxичеваньский Государственный Университет, Нахичевань, 2009,стр.121-122.
- О задаче Стефана для уравнения Коши-Римана с нелокальными и глобальными слагаемыми в граничных условиях// Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr edilmiş «Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan prob-lemlər» Beynəlxalq konfransının mate-rialları, 23-25 sentyabr,2011, Səh.45-48
- О фундаментальном решении по направлению уравнений эллиптического типа. Материалы пятой международной научно-практической  конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки»,  Москва, 2-3 октября 2012г., стр10-14
- İki tərtibli kəsilən əmsallı spektral məsəslə üçün ayrılış teoremi. Актуальные проблемы математики и механики. Материалы Международной Конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку, 15-16 мая 2014, с. 88-89.
- Теорема разложения одной спектральной задачи для уравнения с разрывными коэффициентами с нелокальными граничными условиями.//  Материалы Международной научно-практической конференции «Молодёжный форум: технические и математические науки», проводимой на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» при поддержке Российского фонда  фундаментальных исследований (РФФИ), Воронеж, Т.3, №8(4), (19-4), 2015г, стр. 42-44

TƏDRİS ETDİYİ FƏNNLƏR ÜZRƏ MÜHAZİRƏLƏR
"Riyazi fizika tənlikləri", "Xüsusi törəməli tənliklərin həlli üsulları".

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SAYI
13 elmi məqalə və tezisləri.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ (2004-2008-ci illər)
1. Формула разложения для одной спектральной задачи с разрывными коэффициентами Тезисы XII Международной конференции,посвященной 70-летию проф.Б.А.Искендерова,Баку-2006
2. Решение одной смешанной задачи для дифференциального уравнения в частных производных. Нахчыван Müəllimlər İnstitutu,Beynəlxalq Simpozium,-noyabr,2007
3. Асимптотика собственных значений одной спектральной задачи. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Beynəlxalq Simpozium,-noyabr,2007
4. Об одной граничной задаче Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı,2008,səh.18-21.
5. Формула разложения для одной спектральной задачи. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı,2008,səh.18-21.
6. Аналитическое решение уравнения Глейн-Фок-Голдона для двумерного пионного атома, движущегося в постоянном однородном магнитном поле. Россия ,Томск,Известия ВУЗОВ,2008
7. О граничной задаче для уравнения Коши-Римана. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının materialları (təbiət elmləri), Bakı, 30-31 oktyabr 2009, səh.120
8. Новый подход к граничным задачам для уравнения Коши-Римана. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika riyaziyyat elmləri seriyası. №2,2010, səh.49-54
9. Boundary problem on stripe with curvilinear boundaries. Journal of Contemporary Applied Mathematics, Vol. 1, Issue 2, December 2011, pp.67-71
10. О фундаментальном решении по направлению уравнений эллиптического типа. Материалы пятой международной научно-практической  конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки»,  Москва, 2-3 октября 2012г., стр10-14
11. Non-local Boundary Condition Steklov Problem for A Laplace Equation in Bounded Domain. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. Science Publishing Group,  USA,  Vol. 1, No. 1, 2013, pp. 1-6. doi: 10.11648/j.sjams.20130101.11. Published online April 2, 2013 (http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjams)
12. Investigation of a boundary value problem for a second order ordinary differential equation/ The 5th International Conference on Control and optimization with industrial applications BOOK of ABSTRACTS 27-29 august 2015, p. 302-305, Baku, Azerbaijan

KITABLAR və PROQRAMLAR
2013 Differential equations (the manual), (translate), Baku, Publishing house of ASPU, 2013,190 р.
2014 Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Баку-2014, изд. АДПУ, 338 стр.

Bookmark and Share