www.applmath.az

Home az | ru | en

Abbasova Səbinə Qılıncxan qızı

İqtisad elmləri namizədi  i.e.n.
İş telefonu: +(994) 12 538 25 18
e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1972-ci il iyulun 14-da Bakıda anadan olub. 
1979-1989-cu illərdə 3 saylı Bakı şəhəri Binəqədi rayon orta məktəbində oxuyub.
1989-1995-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində təhsil alıb.
2008-ci il - İqtisad elmləri namizədi
1993-cü ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində çalışır.
1999-cu ildən fakültədə saathesabı qaydada dərs deyir.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Ali təhsilli, 1995-ci idə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU 
İqtisad elmləri namizədi, 2008, «Azərbaycan Respublikasının əhali sakinliyinin inkişafı və modelləşdirilməsi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1989 - 1993 - cü illərdə 102 saylı Bakı şəhəri Binəqədi rayon orta məktəbində laborant
1993-1997, laborant, Riyazi kibernetika kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
1997-2010, mühəndis-proqramçı, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
2010, Tyutor, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
19 elmi məqalənin  müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Demoqrafiya, iqtisadiyyat.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2004 - World Bank –PROST proqramında modelləşmə
2007 – “Demography and Demographic Policy” beynəlxalq proqramında kurs
2008 – World Bank – “Pension Reform Options Simulation Toolkit (PROST) Training” proqramında kurs
2008 – “Azərbaycanda demoqrafik proseslər” beynəlxalq proqramında kurs
2009 – “Demoqrafik siyasət” adlı beynəlxalq kurs, “Japan Foundation”  Naqoya Universiteti, Yaponiya

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Социально-экономи-ческие последствия изменения возраст-ной структуры населения Азербайд-жана  Современные проблемы соци-ально-экономического разви-тия и информационных технологий, Сборник трудов (по итогам Международной научно-технической конферен-ции), Баку- 2004.
2. Demoqrafik proqnoz və  əmək qabiliyyətli əhalinin inkişaf perspektivləri Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Humanitar və ictimai elmlər seriyası, (İqtisadiyyat), N 1, Buraxılış 2006.
3. Изменения в возраст-ной структуре насе-ления Азербайджана и их некоторые социально-экономи-ческие последствия Информационные технологии моделирования и управления научно-технический журнал,  N 5 (30), 2006, Воронеж, Научная книга.
4. Demoqrafik proseslərin modelləşdirilmə və proqnozlaşdırılma üsullarıSumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər, Cild 3. N1. Sosial və humanitar elmlər bölməsi, Sumqayıt 2007.

Bookmark and Share