www.applmath.az

Home az | ru | en

Adil Qəhrəmanov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: @yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1942-cı il sentyabrın 27-də Gürcüstanda anadan olmuşam.
1960-cı ildə orta mək¬təb¬i bitirmişəm.
1961-1966-cı illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almışam.
1966-70-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda aspiranturada təhsil almışam.
1970-73-cü illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi;
1973-80-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.
1981-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim;
1985-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram.
Ailəliyəm, iki övladım var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini.
1972, f-r.e.n., «K-korrekt sərhəd məsələsi haqqında».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-73-cü illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi;
1973-80-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.
1981-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim;
1985-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram.
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Həndəsə və cəbr, Ümumi funksiyalar nəzəriyyəsi.
30elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifiyəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Kəsilən əmsallı xətti diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
2009 О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами на полуоси.BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyətin müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Бакы.
2010- О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами. Спектральная теория и его приложения.. Тезисы межд.конф., посвщ. 80-ю акад. Ф.Г.Максудова. Бакы.
2011- Спектр дифференциального оператора 4гопорядка  с разрывными коэффициентами. Функциональный анализ и его приложения. материалы межд.конф, посв. 100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова
2013- Фрактальная геометрия твердотельных структур. Texniki universitetin elmi əsərləri. I-Beynəlxalq  konfrans.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Исследование дифракции поля точечного источника на решетке прозрачных круговых цилиндров. БДУ-нун Хябярляри. № 4, 2003. 190-195
2. Результаты численного исследования токов в задаче дифракции точечного источника на решетке прозрачных эллиптических цилиндров. БДУ-нун хябярляри, Физика-рийазиййат елмляри серийасы, № 4, 2007. 201-205
3. Спектр дифференциального оператора 4-порядка с разрывными коэффициентами. Тезисы научной конф.посвщ.70-летию члена корр.НАНА проф.А.А.Бабаева, стр.95-96. Баку-2004.
4. О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами. Тезисы межд.конф.по матем. и механике. Посвщ. 50-летию со дня рождения чл.корр. НАНА проф. И.Т.Мамедова. Баку-2005. 101-103.
5. О дифференциальном операторе с разрывными коэффициентами. Тезисы научной конф. Посвящ. 75-летию члена-корр.НАНА, проф.Я.Дж.Мамедова, стр.73-74. Баку-2006.
6. Спектр дифференциального оператора 4-го порядка с разрывными коэффициентами. AMEA həqiqi üzvü M.L.Rəsulovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. «Riyazi fizikanın üsulları». Səh.101-104. Bakı.2006.
7. Оптимизация плоскореберной системы холодных спаев термобатареи. АНАР, отдел физ.мат. и техн.наук. Физика, том. 12, №4, 2006, стр.3-7, Баку, «Элм».
8. Термостат нелинейного кристаллического преобразователя частоты лазерного излучения. АНАР, отдел физ.мат. и техн.наук, Физика, том. XIII, №4, 2007, стр.35-40.Баку, «Элм».
9. A.Ş.Qəhrəmanov, F.K.Aleskerov Мультифрактальный анализ внутрислоевых фрактальных поверхностей. МЕА Хябярляри, физика-рийазийййат вя астрономийа, 2008, № 5.
10. А.Ш.Кахраманов. О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.48-51. 
11. The factal conseptions in the physical and natural structures.AMEA , fizika-riyaziyyyat və texnika elmləri bölməsi, Fizika, 2009, № 3.
12. To fractal gtometty of nanoobjects on vander waals surface in  system. Azerbaijan Journal of Physics – Физика, vol.XVII № 2, 2011.стр.77-79
13. Nano fractal structures on the vander waals surface. АМЕА-нын Физика-рийазиййат вя техника елмляри бюлмяси. Физика, № 3, 2012.
14. By the fractal geometry of the surface stractures. Journal of Contemporary Applied Mathematics, vol. №3, NO 1  2013: December, s.1-4.
15. Особенности могфологии самоорганизованных природных поверхностных структур, Journal of Qafqaz University, physics, Volume 2, Number 1, page 54-61. 2014.
16. Нанообекты на поверхности  твердых тел и параметры  их жестокости. Journal of Contemporary Applied Mathematics. Volume 5. № 1. 2015. Pade 4-12.

KITABLAR və PROQRAMLAR
2010- Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti

Bookmark and Share