www.applmath.az

Home az | ru | en

Adil Qəhrəmanov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: @yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1942-cı il sentyabrın 27-də Gürcüstanda anadan olmuşam.
1960-cı ildə orta mək¬təb¬i bitirmişəm.
1961-1966-cı illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almışam.
1966-70-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda aspiranturada təhsil almışam.
1970-73-cü illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi;
1973-80-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.
1981-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim;
1985-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram.
Ailəliyəm, iki övladım var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini.
1972, f-r.e.n., «K-korrekt sərhəd məsələsi haqqında».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-73-cü illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi;
1973-80-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışam.
1981-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim;
1985-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram.
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Həndəsə və cəbr, Ümumi funksiyalar nəzəriyyəsi.
30elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifiyəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Kəsilən əmsallı xətti diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
2009 О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами на полуоси.BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyətin müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Бакы.
2010- О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами. Спектральная теория и его приложения.. Тезисы межд.конф., посвщ. 80-ю акад. Ф.Г.Максудова. Бакы.
2011- Спектр дифференциального оператора 4гопорядка  с разрывными коэффициентами. Функциональный анализ и его приложения. материалы межд.конф, посв. 100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова
2013- Фрактальная геометрия твердотельных структур. Texniki universitetin elmi əsərləri. I-Beynəlxalq  konfrans.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Исследование дифракции поля точечного источника на решетке прозрачных круговых цилиндров. БДУ-нун Хябярляри. № 4, 2003. 190-195
2. Результаты численного исследования токов в задаче дифракции точечного источника на решетке прозрачных эллиптических цилиндров. БДУ-нун хябярляри, Физика-рийазиййат елмляри серийасы, № 4, 2007. 201-205
3. Спектр дифференциального оператора 4-порядка с разрывными коэффициентами. Тезисы научной конф.посвщ.70-летию члена корр.НАНА проф.А.А.Бабаева, стр.95-96. Баку-2004.
4. О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами. Тезисы межд.конф.по матем. и механике. Посвщ. 50-летию со дня рождения чл.корр. НАНА проф. И.Т.Мамедова. Баку-2005. 101-103.
5. О дифференциальном операторе с разрывными коэффициентами. Тезисы научной конф. Посвящ. 75-летию члена-корр.НАНА, проф.Я.Дж.Мамедова, стр.73-74. Баку-2006.
6. Спектр дифференциального оператора 4-го порядка с разрывными коэффициентами. AMEA həqiqi üzvü M.L.Rəsulovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. «Riyazi fizikanın üsulları». Səh.101-104. Bakı.2006.
7. Оптимизация плоскореберной системы холодных спаев термобатареи. АНАР, отдел физ.мат. и техн.наук. Физика, том. 12, №4, 2006, стр.3-7, Баку, «Элм».
8. Термостат нелинейного кристаллического преобразователя частоты лазерного излучения. АНАР, отдел физ.мат. и техн.наук, Физика, том. XIII, №4, 2007, стр.35-40.Баку, «Элм».
9. A.Ş.Qəhrəmanov, F.K.Aleskerov Мультифрактальный анализ внутрислоевых фрактальных поверхностей. МЕА Хябярляри, физика-рийазийййат вя астрономийа, 2008, № 5.
10. А.Ш.Кахраманов. О дифференциальном операторе 4-го порядка с разрывными коэффициентами. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.48-51. 
11. The factal conseptions in the physical and natural structures.AMEA , fizika-riyaziyyyat və texnika elmləri bölməsi, Fizika, 2009, № 3.
12. To fractal gtometty of nanoobjects on vander waals surface in  system. Azerbaijan Journal of Physics – Физика, vol.XVII № 2, 2011.стр.77-79
13. Nano fractal structures on the vander waals surface. АМЕА-нын Физика-рийазиййат вя техника елмляри бюлмяси. Физика, № 3, 2012.
14. By the fractal geometry of the surface stractures. Journal of Contemporary Applied Mathematics, vol. №3, NO 1  2013: December, s.1-4.
15. Особенности могфологии самоорганизованных природных поверхностных структур, Journal of Qafqaz University, physics, Volume 2, Number 1, page 54-61. 2014.
16. Нанообекты на поверхности  твердых тел и параметры  их жестокости. Journal of Contemporary Applied Mathematics. Volume 5. № 1. 2015. Pade 4-12.
17. Влияние самоинтерколяции меди на изменение термоэлектрических свойств лечированных кристаллов. Материалы электроники Одесса, 2016, стр.49-52. A.Ş.Qəhrəmanov, А.П.Алиева.
18. О некоторых особенностах структур при диссипойивных процессах. Единый всероссийский научный вестник, 2016, физико-математические науки, стр.195-200. A.Ş.Qəhrəmanov, Э.М.Годжаев
19. Аттракторы в наноструктированных слоистых кристалах. Russian Academy of Sciens, Yaroslav Demidov state University, III international Conference  on  Modern Problems in physics of  surfaces and nanostructures. Yaroslav, Russia, page 95,2017. А, Кахраманов, С.Вагиров.
20. Attractorc in nano-structured layered crystals. Azerbaijan Journal of  Physics . Vol.XXIII,№1 , section: En, April, 2017, 23-26. A.Sh.KakhramanovS.B.Bagirov.

KITABLAR və PROQRAMLAR
2010- Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti

Bookmark and Share