www.applmath.az

Home az | ru | en

Şamilova Bahar Qurban qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İnformatika kafedrasının tam ştat baş müəllimi
e-mail: bahar322@mail.ru 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

12.04.81-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1988-1992-cı illərdə Xırdalan qəsəbəsi 3№-li orta məktəbdə təhsil almışdır.
1992-1998-cı illərdə Bakışəhəri 157№-li orta məktəbdə təhsil almışdır.
1998-2002-ci illər BDU-nun  mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir.
2002-2004-cü illərdə BDU-nun  tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin magistr pilləsini bitirmişdir.
2004-2007-ci illər BDU-nun  tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin aspiranturasını Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ixtisasından bitirmişdir.
2005-ci  ildən BDU-da əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
Ailəlidir, iki övladı var.

MÜKAFATLAR, TƏLTİFLƏR VƏ ALDIĞI DİGƏR SERTİFİKATLAR:

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2011-ci ildə “İki gecikdirən ekranlı sıçrayışlı semi-markov dolaşma prosesinin və onun əsas sərhəd funksionallarının paylanmasının tədqiqi” mövzusunda riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorudissertasiyasını müdafiəetmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2004-2015-ci illərdə  BDU-da saat hesabı müəllim kimi çalışmışdır.
2009-cu ildən 2012-ci ilə kimi  BDU-da “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika“kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
2012-ci ildən 2014-cü iləkimi“Riyazi iqtisadiyyat“ kafedrasında  baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
2014-cü ildə “İnformatika”kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
2015-ci ildən“İnformatika” kafedrasında müəllim, 2016-cı ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.
„Riyazi iqtisadiyyat“ kafedrasında  işlədiy imüddətdə“Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika“,  “Ekonometrika”, “İqtisadi informatika”, “İqtisadiyyatda informasiya sisteminin tətbiqi”, “Riyazi statistika”, “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika” fənnlərini tədris etmişdi.
Hal-hazırda “İnformatika”, “İnformatikavəTəhsildə İKT”, “Ekonometrika”fənlərini tədrisedir.
20  elmi əsərin, 1 metodik göstərişin həm müəllifidir.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.  T.I.Nasirova, U.Y.Kerimova, B.Q.Samilova. Laplace Transformation of the Distribution of the Timeof System Sojourns with in a Band. //MathematicaAEterna, International Journal for Pure and Applied Mathematics, Bulgaria-2014, Impact Factor for year 2013 is = 1.0592,Vol.4, 2014, no. 5, 437 – 444.
2.  T.I.Nasirova, B.Q.Samilova, U.Y.Kerimova. Definition Of Laplace-StieltjesTransformfor The Ergodic Distribution Of The Semi-Markov Random Process//Sylwan Journal, Poland-2014, v.158, No 6, ISI indexed, pp.50-58., Impact Factor for year 2013 is = 0.621.
3.  B.Q.Samilova, F. Z. Mirzayev, R.M.Quliyev, N.A.Quliyeva. About econometric study of some of the factors  affecting economic growth//Sylwan Journal, Poland-2015, v.159, No 8, ISI indexed, pp.233-241, Impact Factor for year 2013 is = 0.621.
4.  Насирова Т.И., Шамилова Б.Г.  Исследование некоторых вероятностных характеристик одного класса полумарковских блужданий с задерживающими экранами// Автоматика и вычислительная техника, научно-теоретический журнал, Рига-2014, стр. 64-75, ISSN 0132-4160.
5.  B.Q.Shamilova “Thedevelopment of tourisminAzerbaijan” Актуальныепроблемыгуманитарных и естественныхнаук. Цит.РИНЦ,  İSSN: 2073-0071. №3-2,  М. : Изд. Научно-информационный издательский центр и редакция журнала- 2016. стр.14-16.
6.  Bahar Şamilova, FarhadMirzəyev, Nərmin Quliyeva “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə 2012/13-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyətinə təsir edən faktorlara dair” Journal of Qafqaz University-philology and pedagogy, vol.3, No 2, 2015, p.205-210.
7.  SelahattinMaden, Bahar Şamilova “The Laplace transform of a boundary functional of the semi-markov random walk process with two delaying barriers”Ordu Univ. Bil. TekDerg. Cilt:6,Sayi: 1, 2016, Ordu Univ.J.Sci.Tech.Vol:6, No:1, 2016, p.43-53.

KİTABLAR, METODİK GÖSTƏRİŞLƏR
F.H.Rəhimov, B.Q.Şamilova “Ehtimal nəzəriyyəsinin yığılma məsələləri və limit teoremləri” metodik göstəriş, Bakı 2010.

Bookmark and Share