www.applmath.az

Home az | ru | en

Şamilova Bahar Qurban qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İnformatika kafedrasının tam ştat baş müəllimi
e-mail: bahar322@mail.ru 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

12.04.81-ci il tarixində Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1988-1992-cı illərdə Xırdalan qəsəbəsi 3№-li orta məktəbdə təhsil almışdır.
1992-1998-cı illərdə Bakışəhəri 157№-li orta məktəbdə təhsil almışdır.
1998-2002-ci illər BDU-nun  mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir.
2002-2004-cü illərdə BDU-nun  tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin magistr pilləsini bitirmişdir.
2004-2007-ci illər BDU-nun  tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin aspiranturasını Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika ixtisasından bitirmişdir.
2005-ci  ildən BDU-da əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
Ailəlidir, iki övladı var.

MÜKAFATLAR, TƏLTİFLƏR VƏ ALDIĞI DİGƏR SERTİFİKATLAR:

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2011-ci ildə “İki gecikdirən ekranlı sıçrayışlı semi-markov dolaşma prosesinin və onun əsas sərhəd funksionallarının paylanmasının tədqiqi” mövzusunda riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorudissertasiyasını müdafiəetmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2004-2015-ci illərdə  BDU-da saathesabı müəllim kimi çalışmışdır.
2009-cu ildən 2012-ci ilə kimi  BDU-da “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika“kafedrasında başlaborantvəzifəsindəçalışmışdır.
2012-ci ildən 2014-cü iləkimi“Riyaziiqtisadiyyat“kafedrasında  başlaborantvəzifəsindəçalışmışdır.
2014-cü ildə “İnformatika”kafedrasındabaşlaborantvəzifəsindəçalışmışdır.
2015-ci ildən“İnformatika” kafedrasındamüəllim, 2016-cı ildənbaşmüəllimvəzifəsindəçalışır.
„Riyaziiqtisadiyyat“ kafedrasında  işlədiyimüddətdə“Ehtimalnəzəriyyəsivəriyazistatistika“,  “Ekonometrika”, “İqtisadiinformatika”, “İqtisadiyyatda informasiya sisteminin tətbiqi”, “Riyazi statistika”, “Ehtimal nəzəriyyəsivəriyazistatistika” fənnlərinitədrisetmişdi.
Hal-hazırda “İnformatika”, “İnformatikavəTəhsildə İKT”, “Ekonometrika”fənlərinitədrisedir.
20  elmiəsərin, 1 metodikgöstərişinhəmmüəllifidir.

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.  T.I.Nasirova, U.Y.Kerimova, B.Q.Samilova. Laplace Transformation of the Distribution of the Timeof System Sojourns with in a Band. //MathematicaAEterna, International Journal for Pure and Applied Mathematics, Bulgaria-2014, Impact Factor for year 2013 is = 1.0592,Vol.4, 2014, no. 5, 437 – 444.
2.  T.I.Nasirova, B.Q.Samilova, U.Y.Kerimova. Definition Of Laplace-StieltjesTransformfor The Ergodic Distribution Of The Semi-Markov Random Process//Sylwan Journal, Poland-2014, v.158, No 6, ISI indexed, pp.50-58., Impact Factor for year 2013 is = 0.621.
3.  B.Q.Samilova, F. Z. Mirzayev, R.M.Quliyev, N.A.Quliyeva. About econometric study of some of the factors  affecting economic growth//Sylwan Journal, Poland-2015, v.159, No 8, ISI indexed, pp.233-241, Impact Factor for year 2013 is = 0.621.
4.  Насирова Т.И., Шамилова Б.Г.  Исследование некоторых вероятностных характеристик одного класса полумарковских блужданий с задерживающими экранами// Автоматика и вычислительная техника, научно-теоретический журнал, Рига-2014, стр. 64-75, ISSN 0132-4160.
5.  B.Q.Shamilova “Thedevelopment of tourisminAzerbaijan” Актуальныепроблемыгуманитарных и естественныхнаук. Цит.РИНЦ,  İSSN: 2073-0071. №3-2,  М. : Изд. Научно-информационный издательский центр и редакция журнала- 2016. стр.14-16.
6.  Bahar Şamilova, FarhadMirzəyev, Nərmin Quliyeva “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və inzibati rayon və şəhərləri üzrə 2012/13-cü tədris ilinin əvvəlinə dövlət və qeyri-dövlət əyani ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin dərsə davamiyyətinə təsir edən faktorlara dair” Journal of Qafqaz University-philology and pedagogy, vol.3, No 2, 2015, p.205-210.
7.  SelahattinMaden, Bahar Şamilova “The Laplace transform of a boundary functional of the semi-markov random walk process with two delaying barriers”Ordu Univ. Bil. TekDerg. Cilt:6,Sayi: 1, 2016, Ordu Univ.J.Sci.Tech.Vol:6, No:1, 2016, p.43-53.

KİTABLAR, METODİK GÖSTƏRİŞLƏR
F.H.Rəhimov, B.Q.Şamilova “Ehtimal nəzəriyyəsinin yığılma məsələləri və limit teoremləri” metodik göstəriş, Bakı 2010.

Bookmark and Share