www.applmath.az

Home az | ru | en

Şamo Cəbrayılov

R.ü.f.d., dosent, dekan müavini
İş telefonu: 5-10-56-31
e-mail: şamo_c@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15.08.1946- cı ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşdur. 1953-1964-cü illər ərzində orta məktəbdə oxumushdur. 1964 -1969-cü illərdə BDU-da mexanika - riyaziyyat fakültəsinin hesablama - riyaziyyatı ixtisasını bitirmişdir. 1969-1971- ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1971-1976 Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda aparıcı mühəndis-riyaziyyatçl vəzifəsində işləmişdir. 1976-1993 Geologiya komitəsində baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1993-1995 İNAS assosasiyasında prezident vəzifəsinfə işləmişdir. 1995-1997 Azərbaycan Milli Məclisi yanında Humanitar tədqiqatlar və planlaşdırma mərkəzində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1969-cü illərdə BDU-da mexanika - riyaziyyat fakültəsini

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1971-1976 Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda aparıcı mühəndis-riyaziyyatçl vəzifəsində işləmişdir. 1976-1993 Geologiya komitəsində baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1993-1995 İNAS assosasiyasında prezident vəzifəsinfə işləmişdir. 1995-1997 Azərbaycan Milli Məclisi yanında Humanitar tədqiqatlar və planlaşdırma mərkəzində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərir.
1997-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma
Kompüter qrafikası, Kompüter şəbəkəsi və şəbəkə əməliyyatlar sistemi, ədədi üsulların kompüterdə realizasiyası
4 məqalə

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diferensial tənliklər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. First order Necessary Optimalty Conditions for Sustems üith three-point boundary Conditions
2.Условия оптимальности для систем с трех - точечными граничными условиями
3. Устойчивость задачи оптимального управления для системы с трехточечными граничными условиями // Вестник Бакинского Университета, №3, 2009, с. 62-66.
4. Necessary conditions of second order optimality for systems with three-point boundary conditions // Int. CONF. Of mathematical sciences, 2009, Turkey, p.386.
5. Sincular controls in the sense of pontryacin`s maximum principle for controlled systems with three-point boundary conditions // Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının xəbərləri, №1, 2010,s.241-250.
6. Необходимые условия оптимальности второго порядка в классическом смысле в управляемых задачах оптимального управления трехточечными условиями. // Международный научно-технический журнал Проблемы управления и информатики, 2010, №2, С.200-209.
7. Avtoreferat "Üçnöqtəli sərhəd məsələləri və onlara təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi", Bakı,2010

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
5. Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları,Bakı,2015,238 s. dərs vəsaiti
6. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017

Bookmark and Share