www.applmath.az

Home az | ru | en

Aslanova Nailə

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
Baş müəllim
e-mail: nariman50@hotbox.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
22 sentyabr, 1951-ci ildə Bakıda anadan olmuşam.
1968-ci ildə S.M. Kirov adına ADU -nun Mexanika riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşam.
1973-cü ildə S.M. Kirov adına ADU -nun Tətbiqi riyaziyyat və mexanika fakültəsini bitirmişəm.
1974-cü ildə ailə həyatı qurmuşam. Həyat yoldaşı- Aslanov Nəriman .
Qızım- Aslanova Sabina Nəriman qızı, 1975 il anadan olmuşdur.
1987 -ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişəm.
1973-1993-cü illərdə Kibernetika institutunda işləmişəm.
1993 -cü ildən h/h-da BDU-da işləyirəm.

TƏHSİLİ,VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1973-cü ildə S.M. Kirov adına ADU -nun Tətbiqi riyaziyyat və mexanika fakültəsini bitirmişəm.
1987 -ci ildə «Qeyri-xətti və gecikməli ardıcıllıq maşınların sistem dinamikasının problemləri » mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişəm.(01.01.09-Riyazi kibernetika ixtisası üzrə)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1973-1993-cü illərdə Kibernetika institutunda işləmişəm.
1993 -cü ildən h/h-da BDU-nin Riyazi kibernetika kafedrasında işləyirəm.
Aşağıdakı dərsləri aparıram
1. Alqoritmlər nəzəriyyəsi (II kurs).
2. Riyazi məntiq (II kurs).
3. Qraflar nəzəriyyəsi və kombinator analiz üsulları (III kurs)
4. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi və sonlu avtomatlar (IV kurs).
5. Diskret dinamik sistemlər və avtomatlar nəzəriyyəsi (magistratura, RK I kurs)
6. İdarəedici sistemlərin sintezi və kodlaşdırma nəzəriyyəsi (magistratura, RK ixt., I kurs)
7. İnformatikanın riyazi əsasları (magistratura, «İnformatika»ixt, I kurs)
8. Kompüter sistemində informasiyanın qorunması (magistratura, \ «İnformatika» ixt, I və II kurs)
9. Universal cəbr və avtomatlar nəzəriyyəsi (magistratura, «Diskret sistemlər» ixt, II kurs)
!0 məqalə çap olunub

AŞAGIDAKI BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA IŞTIRAK ETMIŞƏM.
I Beynəlxalq riyaziyyat , iqtisadiyyat , qeyri-hamar analiz və informatika konfransında . Baku, 1997 q.
Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransında. Naxçıvan-2008.

TƏDQİQAT SAHƏSİ:
diskret riyaziyyat , ədədi modulyar, sonlu avtomatlar, informasiyanın kodlaşdırılması, formal dillər, kriptoqrafiya.

XARİCİ JURNALLARDA AŞAĞIDAKI MƏQALƏLƏR ÇAP OLUNMUŞDUR:
1. Управляемость и стабилизируемость двоичных нелинейных последовательностных машин. /Изв. АН СССР, Техническая кибернетика, №3, 1981 г.
2. О нелинейных последовательностных машинах с составным модулем. /Автоматика и телемеханика, №1, 1992 г.
3. О блочном подходе к задачам теории последовательностных машин. /Автоматика и телемеханика, №1, 1992 г.
4. Об арифметическом представлении функции многозначной логики и параллельном алгоритме нахождения такого представления / Автоматика и телемеханика, №2, 1992 г.

KITABLAR və PROQRAMLAR
Асланова Н.Х., Мансимов К.Б. «Лекции по дискретной математике» 2009 г.
Лекции по дискретной математике. Баку, БГУ, 2011, 150 с
Qraflar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.

Bookmark and Share