www.applmath.az

Home az | ru | en

Biznesdə İKT

Fənnin əsas məqsədi— verginin mahiyyəti və növlərini, vergitutmanın iqtisadi mahiyyətini, Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin, vergilərin müəyyən edilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını öyrənmək və müasir hesablama alqoritmlərinin köməyi ilə proqram təminatıının kompüterdə reallaşdırmaqdir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share