www.applmath.az

Home az | ru | en

İbrahim Nəbiyev Mayıl oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının profassoru
İş telefonu: 510-57-44
E-mail: nabievim@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
01.02.1961 tarixində anadan olmuşdur.
1968-1978-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur. Orta məktəbi qızıl medalla bitirmişdir.
1978-1983-cü illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsndə təhsil almışdır. Universitetdə Lenin təqaüdçüsü olmuşdur.
1983-1990-cı illərdə Azərbaycan EA-da işləmişdir.
1990-cı ildən indiyədək BDU-da çalışır.
Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1983-cü ildə BDU-nu bitirib.
«Ayrılmayan sərhəd şərtli Şturm-Liuvill və Dirak operatorları üçün tərs məsələlər» (namizədlik dissertasiyası), 1987-ci il.
«Parçada diferensial operatorların bərpası və spektrinin xassələri» (doktorluq dissertasiyası), 2007-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1983-1990-cı illərdə Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində XKB-də işləmişdir.333
1990-cı ildən BDU-da işləyir. 1993-cü ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında çalışır.
«Həndəsə və cəbr», «Riyazi analiz», «Hesablama üsullarının nəzəri əsasları» dərslərini aparır.
100 elmi işi və 3 kitabı çap olunub.
Elmi yenilikləri - Şturm-Liuvill, Dirak və diffuziya operatorları üçün müxtəlif qoyuluşlarda spektral analizin tərs məsələlərini tam həll etmişdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUMU VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
15 Beynəlxalq simpozium və konfransda iştirak edib.
- On the trace formulae of quadratic bundle of Sturm-Liouville  operators. /Abstracts of the 3dcongress of the world mathematical society of Turkic countries. Almaty: 2009, p.176
- Alqoritm vosstanovleniə sistemı Diraka. Y.C.Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans  Bakı, 2010. s.
- On a uniqueness of the reconstruction of the dirac operator over two spectrums. / ABSTRACTS of the 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society, Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, Baku  Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p. 205
- On the trace formulae of quadratic bundle of Sturm-Liouville  operators. /Abstracts of the 3dcongress of the world mathematical society of Turkic countries. Almaty: 2009
- Алгоритм восстановления системы Дирака. Y.C. Məmmədovun 80 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans Bakı, 2010.
- On a uniqueness of the reconstruction of the dirac operator over two spectrums. / ABSTRACTS of the 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society, Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, Baku  Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p. 205
- On the reconstruction of diffusion      operator with spectral parametr in the boundaru condition. “Spektral theory and diff. equation. Int.unf. in honor of V.A.Marchenkos 90th birthday august. 20-24, 2012, Kharkiv, Ukraine. Book of Abstracts. p.79-80.
- О спектре оператора диффузии со спектральным параметром в граничном условии, 2014, (May 15-17  2014, Baku, Azerbaijan)
- Об алгоритме восстановления оператора диффузии  со спектральным параметром в граничном условии./ Матер. Межд. Конференции, посв. 85-летию Я.Д. Мамедова (December  2015, Baku, Azerbaijan)

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diferensial operatorlar üçün spektral analizin düz və tərs məsələləri.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. The uniqueness of reconstruction of quadratic bundle for Sturm-Liouville operators // Proseedings of IMM of NAS of Azerb., 2004, v. XX, p. 91-96.
2. Асимптотика и взаимное расположение собственных значений операторов диффузии // Докл. НАН Азерб., 2004, т. 60, № 3-4 , с. 3-9.
3. Представление некоторых целых функций // Вестник БГУ, серия физ.-матем., 2004, №4, с. 33-39.
4. Characteristic of spectral data of Dirac operators // Transactions of NASA, ser. of phys.-tech. and math. sci., 2004, v.24, №7, p.161-166.
5. The inverse problem for the Sturm-Liouville operator with quasiperiodic boundary conditions // Proсeedings of IMM of NASA, 2006, v. XXV, p. 91-94.
6. Разрешимость обратной задачи для системы Дирака с квазипериодическими граничными условиями // Матер. межд. симпозиума «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и нформатики». Эльбрус, 12-17 мая, 2008, с. 115-116.
İSİ
7. Обратная спектральная задача для оператора диффузии на от­резке // Матем. физика, анализ, геометрия, 2004, т.11, № 3, с. 302-313.
8. Обратная квазипериодическая задача для оператора диффузии // Докл. РАН, 2007, т. 415, №2, с. 168-170.
9. Обратная спектральная задача для пучков дифференциальных операторов // Матем. сборник, 2007, т. 198, №11, с. 47-66 (həmmüəlif: И.М.Гусейнов).
10. Решение обратной задачи для оператора диффузии в симметричном случае. Известия Саратовского университета, серия Математика.Механика.Информатика»,  2009, т.9, вып.4, с.36-40.
11. О формулах следов квадратичного пучка  операторов Штурма-Лиувилля. Вестник БГУ,  серия физ.-мат., 2010. № 2. с.40-48
12. Решение обратной квазипериодической задачи для системы Дирака. Российская АН Математические заметки, том,89, выпуск 6, июнь- 2011,с.885-893.
13. О спектре оператора диффузии со спектральным параметром в граничном условии. Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər Əliyevin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. may 29-31, 2013. Baku. Azerbaijan. s.181-182.
14.Determination of the diffusion operator on an interval//Colloquium Mathematicum, 2014, v.134, №2,  p. 165-178.
15. О спектре квадратичного пучка операторов Штурма-Лиувилля  со спектральным параметром в граничном условии/Материалы Межд. kонференции “Актуальные проблемы математики и механики”, посв. 55-летию ИММ НАН Азербайджана (May 15-17  2014, Baku, Azerbaijan), c.175.
16. Properties of the spectrum and uniqueness of reconstruction of Sturm-Liouville operator with a spectral parameter in the  boundary condition//Proсeedings of IMM of NAS of Azerbaijan, v. 40, special issue,  2014, 10 p.
17. The properties of the eigenvalues of the Dirac operator with a spectral parameter in the boundary condition. Journal of Qafqaz  University,v. 3,№1, 2015, p. 25-29
18. On uniqueness of renewal of Sturm-Liouville operator with nonseparated boundary conditions and with a spectral parameter in the  boundary condition / Azerbaijan-Turkey-Ukrainian International conf. “Math. Analysis, Diff. Eq. and their Applications” (September 08-13, 2015, Baku, Azerbaijan), Abstracts, p.74.
19. Алгоритм восстановления оператора Дирака  со спектральным параметром в граничном условии // Журнал выч. матем. и матем. физики, 2016, т. 56, №2, с. 252-258.
20.An inverse problem for Sturm–Liouville operators with non-separated boundary conditions containing the spectral parameter//Journal of Inverse and Ill-posed Problems, 2016, v. 24, № 4, p. 407-411.
21. Свойства спектра  оператора Штурма-Лиувилля со спектральным параметром в граничном условии/Akademik M.L. Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” elmi konfransının materialları, 2016, 4 s.
22.Обратная задача для оператора Штурма-Лиувилля со спектральным параметром в граничном условии//“Modern mathematics and its applications” Papers of the International scientific-practical conference, Part II, 18–20 May 2017, Ufa , p. 103-107.
23. О разрешимости одной обратной задачи спектрального анализа/Межд. конф. по теории функций, посв. 100-летию чл.-корр. АН СССР А.Ф. Леонтьева. Сборник тезисов (г. Уфа, 24-мая 2015 г.), c. 61-62.
24.Асимптотика и взаимное  расположение собственных  значений  операторов диффузии с неразделенными  граничными условиями и со спектральным  параметром в  граничном  условии//Вестник БГУ, сер. физ.-матем.,  2017, № 3.
25.Восстановление оператора Штурма-Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со спектральным параметром в граничном условии//Укр. мат. журн. 2017, № 9, c. 1217-1223.
26.Единственность  восстановления системы  Дирака  по трем спектрам//Journal of Contemporary Applied Mathematics V. 8, No 1, 2018, P. 3-8.
27.О разрешимости  обратной задачи для  оператора диффузии на отрезке/International conference "Operators, Functions, and Systems of Mathematical Physics Conference" (OFSMPC), dedicated to Professor Hamlet Isakhanli’s 70th anniversary, Baku, 20-24 May, 2018.

KİTABLAR
1. Riyazi analiz I. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007 (həmmüəlliflər: Ə.A.Mehdiyev, R.T.Paşayev).
2. Riyazi analizin başlanğıcı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2012 (həmmüəlliflər: Ə.A.Mehdiyev, R.T.Paşayev).
3. Востановление системы и пучка дифференциальных уравнений на отрезке, LAP-Lambert Academic Publiching 2012 (Almaniya)

Bookmark and Share