www.applmath.az

Home az | ru | en

Cəlilov Kamran Əziz oğlu

Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının Dosenti
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
İş telefonu:510 3242

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1942-cı il noyabr ayının 21-də doğulmuşam.
1958-cü ildə Səlyan r-nun Xalac kənd orta məktəbini bitirmişəm.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1960-1965 Bakı Dövlət Universiteti,mexanika-riyaziyyat fakültəsi, tələbə
1966-1969 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, aspirant.
1970-1977 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, elmi işçi
1978-1980 Sumqayıt şəhərində ANKİ-nin filialı «Ali riyaziyyat» kafedrasının müdiri
1981-dən hal-hazıra qədər Riyazi fizika tənlikləri kafedrası.Dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1981 - dən hal-hazıra qədər: Dosent, Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, Tətbigi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti

TƏDQIQAT SAHƏSI
Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qoyulmuş məsələlərin həll üsulları.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Обратная задача для одного дифференциального уравнения четвертого порядка с дробной  производной. Международная конференция «Современные проблемы вычислительной математики и математической физики», посвященной памяти академика А.А.Самарского к 90-летию со дня рождения. Москва,16-18 июня 2009,  стр.164
- Постановка задачи Коши для одного  дифференциального уравнения с дробной производной. Akad. F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın  tezisləri, Bakı, 2010, səh 156-157
- О единственности  решения одной обобщенной смешанной задачи для уравнения стержня.Riyaziyyat və Mexanika İnstitunun 55 iliyinə həsr olunmuş Beynalxalq konfrans, Baki-2014

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Об условиях разрешимости одной многоточечной задачи. AMEA-nın həqiqi üzvü, M.L.Rəsulovun 90 illiyinə həsr olunmuş «Riyazi fizikanın üsulları» Elmi Konfransının meterialları.Bakı,2006,s.92-93.
2. Об общем решении одного неоднородного дифференциального уравнения. Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnoloqiyalarının II Beynəlxalq konfransı Qafqaz universiteti ,Bakı,01-02 noyabr,2007
3. Kəsr tərtibli diferensial tənlik üçün qoyulmuş bir sərhəd məsələsi haqqında. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2008. səh.28-29.
4. Об одной многоточечной задаче с оператором Лежандра. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2008. səh.30-32.
5. О задаче Коши для одного дифференциального уравнения с дробной производной. Fizika-riyaziyyat və Texnika elmləri üzrə Beynəlxalq konf-rans.,Naxçıvan, 6-8 noyabr.
6.  “Решение смешанной задачи для уравнения колебания стержня с дробной производной” BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının materialları.27 oktyabr 2009, Bakı, səh.183-187.
7. “Сведение многоточечной задачи для уравнения второго порядка с дробной производной к интегральному уравнению”. “Riyaziyyat,İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları 24 нойабр 2010
8. Многоточечная  граничная задача  для одного уравнения  с дробной производной. Journal of Qafqaz University.Matematika.Nomber 31 2011,pp.6.
9. On the  solution  of a mixed  problem for pivorts ossillation equation with convolution. Journal  of Contemporary Applied Mathematics. v.2.№1 ,2012 July. İSSN 2222-5498.
10. Ümumi şəkilli çubuğun rəqs tənliyi üçün qoyulmuş bir qarışıq məsələnin həlli haqqında. Bakı, 2015, Qafqaz Universitetinin jurnalı, Vol. Ⅶ2,səh.162-165.

KITABLAR
Дифференцирование в примерах. Из-во «Араз».2001,стр.52.
Dərs vəsaiti , ADPU, 111 səh. “Inteqral  tənliklər”, 2013

Bookmark and Share