www.applmath.az

Home az | ru | en

Dissertasiya İşləri

1. ALT VƏ ÜST TƏBƏQƏLƏRI PYEZOELEKTRIK, ORTA TƏBƏQƏSI METAL OLAN QATLAR ARASINDA ÇATLARA MALIK ÜÇQATLI DAIRƏVI LÖVHƏNIN QABARMASI VƏ ENERJI BURAXMA SÜRƏTININ TƏDQIQI

2. DİFERENSİALLANAN ÇOXOBRAZLILAR VƏ ONLARIN LAYLANMA FƏZALARINDA XÜSUSİ RİMAN METRİKALARININ HƏNDƏSƏLƏRİ HAQQINDA

3. Lİ CƏBROİD VƏ QRUPPOİDLƏRİ VƏ QEYRİ SƏLİS MODULLAR KATEQORİYASINDA FUNKTORLARIN XASSƏLƏRİ

4. ÖZLÜ QABARCIQLI MAYELƏRLƏ DOLDURULMUŞ DEFORMASİYALANAN BORUDA DALĞALAR

5. KİPLƏŞDİRİCİ ELEMENTLƏRLƏ HERMETİKLƏŞDİRMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
6. QEYRİ-SƏLİS MODULLARIN HOMOLOGİYALAR

7. QEYRI-LOKAL ŞƏRTLI INTEQRO-DIFERENSIAL TƏNLIKLƏRLƏ TƏSVIR OLUNAN OPTIMAL IDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRININ TƏDQIQI

8. KİÇİK QALINLIQLI QEYRİ-BİRCİNS SFERANIN GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ
9. DİSKRET ADDİTİV, MULTİPLİKATİV VƏ POVERATİV TÖRƏMƏ ANLAYIŞLARI VƏ DİSKRET TÖRƏMƏLİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR ÜÇÜN KOŞİ VƏ SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNƏ TƏTBİQLƏRİ
10. ADİ VƏ XÜSUSİ TÖRƏMƏLİ, KƏSR TƏRTİBLİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN FUNDAMENTAL HƏLLƏRİNİN ALINMASI ÜÇÜN FAKTORİZASİYA ÜSULU
11. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ КОШИ И ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА С ТРЕМЯ ДИСКРЕТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
12. ÇIXIŞA NƏZƏRƏN STABİLİZASİYA MƏSƏLƏLƏRİNİN ZAMAN VƏ TEZLİK HESABLAMA ÜSULLARI İLƏ HƏLLİ
13. RADİAL QEYRİ-BİRCİNS SİLİNDRİK ÖRTÜYÜN GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİLİ
14. QEYRİ-XƏTTİ FƏRQ TƏNLİKLƏRİ ÜÇÜN MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN ARAŞDIRILMASI


Bookmark and Share