www.applmath.az

Home az | ru | en

Dissertasiya İşləri

1. ALT VƏ ÜST TƏBƏQƏLƏRI PYEZOELEKTRIK, ORTA TƏBƏQƏSI METAL OLAN QATLAR ARASINDA ÇATLARA MALIK ÜÇQATLI DAIRƏVI LÖVHƏNIN QABARMASI VƏ ENERJI BURAXMA SÜRƏTININ TƏDQIQI

2. DİFERENSİALLANAN ÇOXOBRAZLILAR VƏ ONLARIN LAYLANMA FƏZALARINDA XÜSUSİ RİMAN METRİKALARININ HƏNDƏSƏLƏRİ HAQQINDA

3. Lİ CƏBROİD VƏ QRUPPOİDLƏRİ VƏ QEYRİ SƏLİS MODULLAR KATEQORİYASINDA FUNKTORLARIN XASSƏLƏRİ

4. ÖZLÜ QABARCIQLI MAYELƏRLƏ DOLDURULMUŞ DEFORMASİYALANAN BORUDA DALĞALAR

5. KİPLƏŞDİRİCİ ELEMENTLƏRLƏ HERMETİKLƏŞDİRMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
6. QEYRİ-SƏLİS MODULLARIN HOMOLOGİYALAR

 

Bookmark and Share