www.applmath.az

Home az | ru | en

Ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri

Ehtimal nəzəriyyəsi riyaziyyatın ən geniş və abstrakt sahələrindən biri olmaqla bərabər, eyni zamanda ümumi elmin və texnikanın inkişafı ilə sıx bağlıdır və ən geniş mənada hadisələrin və proseslərin təsnifatını verir. Bakalavr tədris proqramında ehtimal nəzəriyyəsinin bütün bölmələrini əhatə etmək mümkün olmur. Buna görə ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri adlı fənnin proqramına ümumi kurs daha geniş şəkildə və əlavə mövzular daxil etməklə tədris olunur.

Fənnin praktiki əhəmiyyəti onun xüsusi ehtimal –statistik modellərinə tətbiqi ilə xarakterizə olunur.

Alınan bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi yazılı yoxlama işlərinin, test tapşırıqlarının, şifahi sorğular və fərdi işlərin aparılması ilə həyata keçirilir.

Bookmark and Share