www.applmath.az

Home az | ru | en

Elşad Eyvazov

Riyaziyyat üzrə elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
Teleofon:    +(994) 12 568 37 91
Mob:  +(994) 050 540 03 63
e-mail: eyvazovelshad@mail.ru, eyvazovelshad@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1949-cü il aprelin 1-də Şamaxı rayonunun Bəklə kəndində anadan olmuşam.
1955-1966-cı illərdə orta mək¬təb¬də təhsil almışam.
1967-1972-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almışam.
1972-ci ildə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə qurtarıb
1974-1977-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda aspirant olmuşam.
1977-1980-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi.
1980-1985-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi.
1985-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim.
1990–2018 -incı illər  dosent
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1972-ci ildə Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.
1979, f-r.e.n., «İssledovanie spektralğnıx svoystv nekotorıx differenüialğnıx operatorov s obobşennımi koefitsentami».
27 dekabr 2016-cı il tarixində  AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu nəzdində riyaziyyat üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.111 dissertasiya şurasının iclasında 1211.01-Diferensial tənliklər ixtisasında riyaziyyat üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Kvant mexanikasının bəzi diferensial operatorlarının spektral xassələri haqqında” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə  etmişdir.
20.02. 2018 –ci  il tarixindən  BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika
fakültəsinin  „Tətbiqi riyaziyyat “  kafedrasının professorudır.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1977-1980-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi.
1980-1985-ci illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda baş elmi işçi.
1985-ci ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim.
1990–2018 -incı illər  dosent
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Tətbiqi funksional analiz, Həndəsə və cəbr.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Ümumiləşmiş əmsallı xüsusi törəməli diferensial operatoroarın spektral nəzəriyyəsi.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Разложение по решениям задачи теории рассеяния для оператора .Разложение по решениям задачи теории рассеяния для оператора , ДАН Азерб. Т.33, № 10. 1977.
2. Самосопряженность  оператора Шредингера с сингулярным потенциалом, Уч. записки АГУ, сер.физ-мат.наук, № 2, 1979.
3. Принципы излучения для уравнения Гельмгольца в цилиндрической области, ДАН Азерб. Т.36, № 4, 1980. (Аббасов З.Г. Искендеров Б.А.)
4. Принципы излучения для эллиптического уравнения высокого порядка в цилиндрической области, ДУ, т.23, № 10, Минск, 1987. (Искендеров Б.А. Эфендиева А.И.)
5.  Об одной работе Эверитта-Нолиза-Рида,  Труды института Математики и Механики АН Азерб. Т. XII/XX/, 2000.
6. Refined asymptotic formulas for fundamental solutions of a higher order ordinary differential equation,  Transactions (Хябярляр) XXII, № 4, 2002.
7.   О самосопряженности многомерного оператора Шредингера с обобщенным потенциалом нулевого порядка. Докл.НААН, №5-6, 2005, 6 сящ. (akademik M.G. Qasımov)
8.  Уточненные асимптотические формулы для фундаментальных решений обыкновенного дифференциального уравнения высокого порядка, Transactions of National Academy of sciences of Azerbaijan, V. XXII, №4,2006.
9. On defect indices of one-centre differential operators,  Transactions issuc mathematics and mechanics series of physical-technical mathematical sciences, v. XXIX, № 1, Baku, 2009.
10. Higher Order Differential Operators woth Finite Number of -Interactions in Multivariate Case. Journal of mathematical  Physicas, Analysis, Geometry.  v. 6, № 3, Украина, г.Харьков, № 3, 2010,  266-276.
11. О существенной самосопряженности оператора Шредингера в магнитном поле, Теоретическая и математическая физика, т.166, № 2, 2011, (А.Р.Алиев)
12. О некоторых спектральных свойствах одномерного магнитного оператора Шредингера, Вестник Бакинского Университета, № 2, 2011, (А.Р.Алиев)
13. О дискретности спектра магнитного оператора Шредингера, Функ-циональный анализ и его приложения, 2012, т. 46, № 4, (А.Р.Алиев)
14. Резольвентное уравнение одномерного магнитного оператора Шредингера на всей оси, Сибирский математический журнал, 2012, т. 53, № 6, (А.Р.Алиев)
15.  On the essential spectrum of electromagnetic Schrödinger operator with singular electric potential // Complex Variables and Elliptic Equations, doi:10.1080/17476933.2012.697460 (accepted for publication) (Aliev A.R.).
16. Essential self-adjointness of the electromagnetic Schrodinger operator in divergence form, Abstrackts of the International conference "On actual problems of mathematics and informatics" dedicated to the 90th anniversary of Haydar Aliyev: Baku, Azerbaijan, 2013, p.8 (Aliev A.R.).
17. БСпектральные свойства оператора Шредингера с полиномиально убы-вающим магнитным по-тенциалом, Journal of Contemporary App-lied Mathematics, v.3, No 2,2013, p.52-61. (Байрамова Г.М.)
18. On the essential spectrum of electromagnetic Schrödinger operator with singular electric potential,  Complex Variables and Elliptic Equations, Taylor & Francis, 2014, vol. 59, № 1, p.p. 18-27. (Aliev A.R.).
19. On discreteness of the spectrum of a high order differential operator in multidimensional case, Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Science of Azerbaijan, 2014, vol. 40, № 1, p.p. 28-35.(Aliev A.R.).
20. On self-adjointness of the two-dimensional magne- tic Schrödinger operator, TRANSACTIONS of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciences, vol.XXXIV, №1, Ба-кu, «Елм», 2014, p.p. 29-34.
21. On negative spectrum of two-dimensional Schrodinger operator in electromagnetic field, Proceedings of IMM of NAS Azerb., 2014, v.40, pp.143-151,  Special Issue - In memory of Professor M. G. Gasymov on his 75th birthday.
22. О разложении функций по решениям задачи рассеяния и по собственным функциям одномерного магнитного оператора Шредингера, Journal of Qafqaz University, ser. of math. and comp. sci., 2014, vol. 2, no. 2, pp.149-156.
23. Description of the domain of definition of the electromagnetic Schrodinger operator in divergence form, Eurasian Math. J., 2014, v.5, № 4, р.134–138.( А.Р.Əлиев)
24. On the properties of the resolvent of two-dimensional magnetic Schrödinger operator, Azerbaijan Journal of  Mathematics, 2015, v.5, №.1,р.13-28.
25. Доказательство полноты собственных функций оператора Штурма-Лиувилля в дивергентном виде методом конечных разностей, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2015, т. 55, №:1,  с.3-9. (А.Р.Əлиев)
26. Quality properties of solutions of the basic equation of perturbation theory for one-dimensional magnetic Schrodinger operator, Transactions of NAS of Azerb., ser. phys.-tech. math. sci., 2015, vol. 35, no.1, pp.16-23.
27. Finiteness of the negative spectrum of the one-dimensional magnetic Schrödinger operator, Proceedings of IMM of NAS Azerb., 2015,  Vol.41, Issue 1, pp.104–112.
28. О существовании и полноты волновых операторов магнитного оператора Шредингера в дивергентном виде, Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-матем. наук, 2015, № 2
29. Description of the Magnetic Field and Divergence of Multisolenoid Aharonov-Bohm Potential, Hindawi Publishing Corporation Advances in Mathematical Physics,  Volume 2016(2016), Article ID 8645732, pages 1-8, http://dx.doi.org/10.1155/2016/8645732, (Araz R. Aliev, Said F. M. Ibrahim, and Hassan A. Zedan).
30. On wave operators for the multidimensional electromagnetic Schrödinger operator in divergent form. UkrMatZh. - 2016. - 68, no. 8. pp. 1011-1020. , Ukr. Mat. Zh. - 2016. V. 68, № 8. - pp. 1011-1020(Aliev A. R.)

KITABLAR, PROQRAMLAR və METODİKİ VƏSAİTLƏR
1. Выдающийся ученый, заботливый учитель, Преподование физики, информатики и математики. /Методический журнал/, на азерб. Языке. № 4, 1989,  ( Акад. Максудов Ф.Г., Асланов Г.И.,    Оруджев Г.Д.) 
2. О сумме степени натуральных чисел. Преподавание физики, информатики и математики (методический журнал, на азерб.языке),№ 1-2, 1990, ( Асланов Г.И.)
3.  Некоторые трудности при расширении понятий чисел и пути их устранения,  Преподование физики информатики и математики. (методический журнал, на азерб.языке),№ 3, 1996, ( Асланов Г.И.) 
4. E.H.Eyvazov,M.F.Mehdiyev, Y.Ə.Şərifov, R.Əhmədov. «Ədədi üsullar» dərslik. Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyinin 27.05.2008-ci il 660 saylı əmri ilə təsdiq olunmuşdur.Təknur nəşriyyatı, Bakı, 2008. 375 səh.
5. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, fənn proqramı (dərs proqra-mı), Azərbaycan, rus və ingilis dilində “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı,Bakı şəh.., Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2012, 32, (А.Р.Əлиев, A.X.Xanməmmədov, Y.Y.Mustafayeva, İ.M.Nəbiyev)
6. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, fənn proqramı (dərs proqra-mı), Azərbaycan, rus və ingilis dilində “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı, Bakı şəh.., Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2012, (А.Р.Əлиев, A.X.Xanməmmədov, Y.Y.Mustafayeva, İ.M.Nəbiyev)
7. Riyazi analiz fəninin proqrammı,  “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı, Bakı şəh.., Bakı Universitetinin nəşriyyatı, 2013, 17 с.(Orucov H.D., Hüseynov H.M., А.Р.Əлиев, A.X.Xanməmmədov, Y.Y.Mustafayeva, İ.M.Nəbiyev)
8. Funksional analiz fənninin proqramı (dərs proqramı), Azərbaycan, rus və ingilis dilində “Kompüter elmləri” ixtisası üzrə fənn programı, Bakı ş., Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013, 27 s. (Orucov H.D., Hüseynov H.M., А.Р.Əлиев, A.X.Xanməmmədov, Y.Y.Mustafayeva, İ.M.Nəbiyev)
9. Kvant mexanikasının diferensial operatorları. Bəzi operatorların spektral xassələri, LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG (Saarbrücken, Germany), 2017, 280 s.
10.Riyazi analiz-3. Həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi: Mühazirələr və çalişmalar.  Baki , “Araz” – 2018, 372 səh.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Разложение по собственным функциям оператора Шредингера с потенциалом  порожденным мерой, Тр. IV конф. Молодых ученых (математика), Баку. 1983.
2.  О существовании и асимптотическом поведении решений задачи Неймана для уравнения Пуассона в многомерном слое,  Известия АН Азерб. сер. физ.-мат. и тех наук, Т. XX, № 1, конф.посвящ. 70-летию акад. Ф.Максудова. с.9-17, 2000,  ( Асланов Г.И.)
3. Об индексе дефекта оператора Шредингера с обобщенным потенциалом,  Матер.научн. конф. «Современные проблемы прикладной математики», стр.220-223. Баку. 2002. 
4. Об индексе дефекта дифференциальных операторов высокого порядка с постоянными коэффициентами в многомерных областях ,  Тезисы научной конфе-ренции, посвященной 70-летию члена-корреспон-дента НАНА, заслужен-ного днятеля науки, док-тора физико-математи-ческих наук, профессора Арифа Алигейдар оглы Бабаева. 30.XI.2004-01.XII.2004, Баку, стр.157-159.  
5. Э.Х.Эйвазов. Об одном сопряженном операторе с областью определения состоящего только из пулевого элемента. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.32-35 .
6. Бигармонический оператор с дельта потенциалом, Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана.  Бакы. 2009-ъи ил.
7. Резольвентное  уравнение для многомерного оператора Шредингера в магнитном поле,Материалы Международной научной конференции, посв. 90-летию Бакинского Государственного Университета, сер. ес-тественных наук,
Баку, 2009, (А.Р.Алиев)
8. Self –adionit operators responding to higer order elliptic differential expression with delfa-potential, Abstrackts of the third congress of the word mathematical society of furkic cantries. Almaty, june 30-jule 4,  2009. volime 1
9. Формула для индекса дефекта дифференциальных операторов высокого порядка в пространстве вектор-функций, Спектральная теория и ее приложения. Тезисы межд. конф. посвящ. 80-юб. акад. Ф.Г. Максудова, Баку. 2010
10. О дискретности спектра магнитного оператора Шредингера, функциональный анализ и его приложения, Материалы Международно конференции, посвященной 100-летнему юбилею академика З.И.Халилова, Баку-2011
11. Essential spectrum of a magnetic Schroödinger operator in singular electric fields, International conference “Spectral Theory and Differential Equati-ons” in honor of Vladimir A. Marchenko's 90th birthday, Book of Abs-tracts, August 20-24, 2012, Kharkiv, Ukraine, p.p. 5-6, (А.Р.Алиев)
12. Essential self-adjointness of the electromagnetic Schrodinger operator in divergence form, Abstrackts of the International conference "On actual problems of mathematics and informatics" dedicated to the 90th anniversary of Haydar Aliyev: Baku, Azerbaijan, 2013, p.8. (Aliev A.R.).
13. Self-adjointness of higher order differential ope- rator in multidimensional case, Proceedings of the International Conference devoted to the 55-th anniversary of IMM NASA “On actual problems of Mathematics and Mechanics”:  Baku, 2014, р.166.
14. Об отрицательном спектра оператора Шредингера с полиномиально убывающим магнитным потенцииальом, Материалы Международной конференции по математике и механике, посв. 55-летию Института Математики и Механики НАН Азербай- джана, Баку,  2014, с.99. (Байрамова Г.М.)
15. Полнота собственных функций методом Б. М. Левитана для оператора Штурма-Лиувилля в дивергентном виде, Book of Abstracts of the In-ternational Conference «Spe-ctral Theory and Differential Equations» dedicated to the Centenary of B. M. Levitan, June 23-27, 2014, Moscow State University, pp. 39-40. (Aliev A.R.).
16. Self-adjointness of higher order differential operator in multidimensional case, Proceedings of the International Conference devoted to the 55-th anniversary of IMM NASA “On actual problems of Mathematics and Mechanics”:  Baku, 2014, р.166.
17. On wave operators for multidimensional electromagnetic Schrodinger operator in divergence form, Abstrackts of the 7rd International Conference on “Mathematical Analysis, Differential Equation & Their Applications MADEA-7” : Baku (Novkhani), Azerbaijan. September 08-13, 2015, p.14.  ( А.Р.Əлиев)
18. On a recent article devoted to the Aharonov-Bohm effect, International Workshop on "Non-Harmonic Analysis and Differential Operators", Baku, Azerbaijan May 25–27, 2016.(Araz R. Aliev, Said F. M. Ibrahim, and Hassan A. Zedan). p.13.
19. Ikebe-Saito radiation principle for Helmholts mangnetic equation, Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri. Akademik Akif Hacıyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın Materiallari, s.67, Bakı, 6-8 dekabr 2017 (Həbibova N.A).
20.Teylor teoremində c kəmiyyəti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş  Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı, Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan, 27-28 Aprel 2018, Proceedings - Book 1.(Zərifə Kərimli).  s. 25-26.

Bookmark and Share