www.applmath.az

Home az | ru | en

Məmmədova Elnarə

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
İş telefonu: +(994) 12 438 72 94
e-mail: sultanova@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1970-ci il oktyabrın 20-də Quba rayonunda anadan olub.
1978-1988-ci illərdə Quba rayonu 1-ci Nügədi kənd 1 saylı orta mək¬təbin¬də oxuyub.
1991-1996-cı illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat şö¬bə¬sin¬də təh¬sil alıb.
2000-2005-ci illərdə BDU-nun Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasının dissertantı olub.
1998-cu ildən BDU-nun Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasında çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1991-1996, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
2008, «Banax fəzasında spektral parametrdən polinomial asılı olan operatorlar dəstəsinin spektral analizi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1998 - h/h , müəllim, Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
2004, müəllim, Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
1998-2004, baş laborant, Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
Apardığı dərslər: Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, riyazi modelləşdirmə.
16 elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Banax fəzasında spektral parametrdən polinomial asılı olan operatorların spektral analizi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. 26-27 yanvar 2001, Bakı, Azərbaycan; AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Y.C.Məmmə-dovun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
2. 17-19 may 2006, Bakı, Azərbaycan; AMEA-nın müxbir üzvü, prof. B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfrans
3. 2006, Bakı, Azərbaycan; AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Y.C.Məmmə-dovun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
4. 2-3 noyabr 2007, Naxçıvan, Azərbaycan; «Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir poblemləri» Beynəlxalq simpozium

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Sultanova G.B. Oüenki rezolğvent nekotorıx operator-funküiy v banaxovom prostranstve // Vestnik Bakinskoqo Universiteta, seriə fiz.-matem. nauk, 2006, №1, s.70-74.
2. Sultanova G.B.Polnota sistemı sobstvennıx i prisoedinennıx glementov odnoqo klassa operatornıx puçkov v banaxovom prostranstve / Materialı nauçnoy konferenüii «Teoretiçeskie i prikladnıe zadaçi operatornıx uravneniy» posv.75-letiö öbileə çlena korr. NANA prof.Ə.Dj.Mamedova, Baku, 2006, s.127.
3. Sultanova G.B.Polnota sistemı sobstvennıx i prisoedinennıx glementov odnoqo klassa polinomialğnıx operatornıx puçkov / Materialı XII Mejdunarodnoy konferenüii po matematike, mexanike, posvəş. 70-letnemu öbileö çlena korr, NANA, professora B.A.İskenderova, Baku, 2006, s.161.
4. Sultanova G.B. O polnote kornevıx glementov neoqraniçennıx operatornıx puçkov // Vestnik Bakinskoqo Universiteta, seriə fiz.-matem. nauk, 2007, №1, s.40-44.
5. Sultanova G.B. O polnote kornevıx glementov odnoqo nesamosoprəjennoqo operatora iz teorii ədernıx reaktorov / Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2007, s.
6. К спектральной теории квадра-тичных опера-торных пучков -National Academy of Sciences of Azerbaijan Proceeding of Institute of Mathematics and Mechanics, №4, рр.123-129, Бакы, 2013.
7. On multiple complete- ness of the system of eigen and associated vectors of a class of operator bundles - Int. Journal of Math. Analysis, vol.8, № 19, 921-929, Bulgaria, 2014.
8. Критерий существования собственных значений линейных многопараметрических систем - Pure and applied mathematics.Vol 4, İssue4-1, pp 12-17, 2015


KITABLAR
1. 2004, «Riyazi modelləşdirmə» dərs vəsaiti,  209 səhifə. Həmmüəlliflər: C.E.Allahverdiyev, Ş.G.Baimov.
2. 2013,  Riyaziyyat( nəzəri məlumatlar, testlər və test həllərinə aid nümunələr) Səh 446
3. 2014, Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə kafedrasında bakalavr və magistratura pilləsi üzrə tədris olunan fənlərin proqramları. Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi.Bakı
4. 2015,  Matris oyunlar dərs vəsaiti

Bookmark and Share