www.applmath.az

Home az | ru | en

FD 2.17 Dissertasiya Şurası

AVTOREFERATLAR

MÖVZU İXTİSAS

ELM SAHƏSİ

İDDİAÇİ

Alt və üst təbəqələri pyezoelektrik, orta təbəqəsi metal olan qatlar arasinda çatlara malik üçqatli dairəvi lövhənin qabarmasi və enerji buraxma sürətinin tədqiqi

2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Riyaziyyat Fazilə İlyas qızı Cəfərova

Diferensiallanan çoxobrazlilar və onlarin laylanma fəzalarinda xüsusi riman metrikalarinin həndəsələri haqqinda

1204.01– Həndəsə Riyaziyyat Sevil Fəhrat qızı Kazımov

Lİ Cəbroid və qruppoidləri və qeyri səlis modullar kateqoriyasinda funktorlarin xassələri

210.01 – Topologiya Riyaziyyat Səbuhi Eldar oğlu Abdullayev

Özlü qabarciqli mayelərlə doldurulmuş deformasiyalanan boruda dalğalar

2003.01– Maye, qaz və plazma mexanikası Riyaziyyat Reyhan Səyyad qızı Əkbərli
KİPLƏŞDİRİCİ ELEMENTLƏRLƏ HERMETİKLƏŞDİRMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Riyaziyyat Kəklik Oruc qızı Rüstəmova
QEYRİ-SƏLİS MODULLARIN HOMOLOGİYALARI 1201.01 – Cəbr Riyaziyyat Kəmalə Mütalib qızı Vəliyeva
QEYRI-LOKAL ŞƏRTLI INTEQRO-DIFERENSIAL TƏNLIKLƏRLƏ TƏSVIR OLUNAN OPTIMAL IDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRININ TƏDQIQI 1211.01 – Diferensial tənliklər Riyaziyyat Fərəh Məmməd qızı Zeynallı
KİÇİK QALINLIQLI QEYRİ-BİRCİNS SFERANIN GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA VƏZİYYƏTİNİN TƏDQİQİ 2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim
mexanikası
Riyaziyyat Natəvan Sabir qızı Həsənova
DİSKRET ADDİTİV, MULTİPLİKATİV VƏ POVERATİV TÖRƏMƏ ANLAYIŞLARI VƏ DİSKRET TÖRƏMƏLİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR ÜÇÜN KOŞİ VƏ SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNƏ TƏTBİQLƏRİ 1211.01 – Diferensial tənliklər Riyaziyyat Aygün Malik qızı Məmmədzadə
ADİ VƏ XÜSUSİ TÖRƏMƏLİ, KƏSR TƏRTİBLİ DİFERENSİAL TƏNLİKLƏRİN FUNDAMENTAL HƏLLƏRİNİN ALINMASI ÜÇÜN FAKTORİZASİYA ÜSULU 1211.01 – Diferensial tənliklər Riyaziyyat Allahşükür Əzizağa oğlu Quliyev
ÜÇ DİSKRET TÖRƏMƏLİ İKİNCİ TƏRTİB DİFERENSİAL TƏNLİK ÜÇÜN KOŞİ VƏ SƏRHƏD MƏSƏLƏLƏRİNİN HƏLLİNİN ARAŞDIRILMASI 1211.01 – Diferensial tənliklər Riyaziyyat Vüsalə Sabir qızı Sultanova
ÇIXIŞA NƏZƏRƏN STABİLİZASİYA MƏSƏLƏLƏRİNİN ZAMAN VƏ TEZLİK HESABLAMA ÜSULLARI İLƏ HƏLLİ 3338.01–Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi(optimal idarəetmə üzrə) Riyaziyyat

Şərqiyyə Araz qizi Fərəcova

RADİAL QEYRİ-BİRCİNS SİLİNDRİK ÖRTÜYÜN GƏRGİNLİK-DEFORMASİYA VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ 2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim
mexanikası
Riyaziyyat Cəlalə Cəmşid qızı İsmayılova
Riyaziyyat
Bookmark and Share