www.applmath.az

Home az | ru | en

FD 2.17 Dissertasiya Şurası

AVTOREFERATLAR

MÖVZU İXTİSAS

ELM SAHƏSİ

İDDİAÇİ

Alt və üst təbəqələri pyezoelektrik, orta təbəqəsi metal olan qatlar arasinda çatlara malik üçqatli dairəvi lövhənin qabarmasi və enerji buraxma sürətinin tədqiqi

2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Riyaziyyat Fazilə İlyas qızı Cəfərova

Diferensiallanan çoxobrazlilar və onlarin laylanma fəzalarinda xüsusi riman metrikalarinin həndəsələri haqqinda

1204.01– Həndəsə Riyaziyyat Sevil Fəhrat qızı Kazımov

Lİ Cəbroid və qruppoidləri və qeyri səlis modullar kateqoriyasinda funktorlarin xassələri

210.01 – Topologiya Riyaziyyat Səbuhi Eldar oğlu Abdullayev

Özlü qabarciqli mayelərlə doldurulmuş deformasiyalanan boruda dalğalar

2003.01– Maye, qaz və plazma mexanikası Riyaziyyat Reyhan Səyyad qızı Əkbərli
KİPLƏŞDİRİCİ ELEMENTLƏRLƏ HERMETİKLƏŞDİRMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ 2002.01 – Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Riyaziyyat Kəklik Oruc qızı Rüstəmova
QEYRİ-SƏLİS MODULLARIN HOMOLOGİYALARI 1201.01 – Cəbr Riyaziyyat Kəmalə Mütalib qızı Vəliyeva
Riyaziyyat
Bookmark and Share