www.applmath.az

Home az | ru | en

Feyruz Həsənov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1946-cı il aprelin 10-da Şamaxı rayonunda anadan olmuşam.
1964-cü ildə orta məktəbi bitirmişəm.
1964-1969-cu illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almışam.
1969-cu ildən AMEA-nın Kibernetika institutunda əmək fəaliyyətinə başlamışam, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda, BDU-nun hesablama mərkəzində, BDU-nun nəzdində Tətbiqi riyaziyyat elmi tətdqiqat institutunda müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm.
1997-ci ildən BDU-nun Fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasında baş müəllim işləmişəm.
2006-cı ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosentiyəm.
Ailəliyəm, dörd övladım var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini.
1982, f-r.e.n., «Şəffaf dövrü strukturlarda lokal mənbəyin difraksiya məsələsinin ədədi həllinə inteqral tənliklər üsulunun tətbiqi».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1969-cu ildən AMEA-nın Kibernetika institutunda əmək fəaliyyətinə başlamışam, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda, BDU-nun hesablama mərkəzində, BDU-nun nəzdində Tətbiqi riyaziyyat elmi tətdqiqat institutunda müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm.
1997-ci ildən BDU-nun Fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasında baş müəllim işləmişəm.
2006-cı ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosentiyəm.
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları.
18 elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifiyəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Təbiət elmlərinin riyazi modellərinin diferensial və inteqral tənlikləri.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Интегральные уравнения задач дифракции в неоднородных периодических структурах. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Bakı.  2009. s.20-23.
- Об одном численном алгоритме  решения интегрального уравнения. Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri mövzusunda resp. elmi konf. mat. Bakı, 2010, səh. 163-166.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Исследование дифракции поля точечного источника на решетке прозрачных круговых цилиндров. BDU-nun Xəbərləri. № 4, 2003. 190-195
2. Результаты численного исследования токов в задаче дифракции точечного источника на решетке прозрачных эллиптических цилиндров. BDU-nun xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 4, 2007. 201-205
3. Ф.М.Гасанов. Определение характеристик излучения поля в дальней зоне задач дифракции на решетке прозрачных цилиндров. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.61-64 .
4. Об одном численном алгоритме  решения интегрального уравнения. Республиканская научная конференция, Bakу, 2010, cтр. 163-166.
5. Асимптотические свойства обобщенных решений задачи неймана для эллиптических уравнений в неограниченных областях типа слоя. Ф.М.Гасанаов. Journal of Qafqaz University. v.2. number.1.c.36-45. 2014

KITABLAR
Riyazi fizika üsulları (Elliptik tənliklər) -dərs vəsaiti. Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyinin 23.05.2007-ci il tarixli 500 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq olunmuşdur.Təknur nəşriyyatı-2007. 136 s.
Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti. 2010. 284 səh. Təknur MMC-nin mətbəəsi
Zolaq tipli qeyri-məhdud  oblastlarda ikinci tərtib elliptik tip tənliklər ücün Neyman məsələsi haqqında. Qafqaz universitetinin jurnalı,№ 2. 2013

Bookmark and Share