www.applmath.az

Home az | ru | en

Feyruz Həsənov

 

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1946-cı il aprelin 10-da Şamaxı rayonunda anadan olmuşam.
1964-cü ildə orta məktəbi bitirmişəm.
1964-1969-cu illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasında təhsil almışam.
1969-cu ildən AMEA-nın Kibernetika institutunda əmək fəaliyyətinə başlamışam, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda, BDU-nun hesablama mərkəzində, BDU-nun nəzdində Tətbiqi riyaziyyat elmi tətdqiqat institutunda müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm.
1997-ci ildən BDU-nun Fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasında baş müəllim işləmişəm.
2006-cı ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosentiyəm.
Ailəliyəm, dörd övladım var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini.
1982, f-r.e.n., «Şəffaf dövrü strukturlarda lokal mənbəyin difraksiya məsələsinin ədədi həllinə inteqral tənliklər üsulunun tətbiqi».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1969-cu ildən AMEA-nın Kibernetika institutunda əmək fəaliyyətinə başlamışam, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika institutunda, BDU-nun hesablama mərkəzində, BDU-nun nəzdində Tətbiqi riyaziyyat elmi tətdqiqat institutunda müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm.
1997-ci ildən BDU-nun Fizika fakültəsinin riyaziyyat kafedrasında baş müəllim işləmişəm.
2006-cı ildən Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının dosentiyəm.
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, İnteqral tənliklərin təqribi həll üsulları.
18 elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifiyəm.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Təbiət elmlərinin riyazi modellərinin diferensial və inteqral tənlikləri.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Интегральные уравнения задач дифракции в неоднородных периодических структурах. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransın materialları, Bakı.  2009. s.20-23.
- Об одном численном алгоритме  решения интегрального уравнения. Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri mövzusunda resp. elmi konf. mat. Bakı, 2010, səh. 163-166.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Исследование дифракции поля точечного источника на решетке прозрачных круговых цилиндров. BDU-nun Xəbərləri. № 4, 2003. 190-195
2. Результаты численного исследования токов в задаче дифракции точечного источника на решетке прозрачных эллиптических цилиндров. BDU-nun xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 4, 2007. 201-205
3. Ф.М.Гасанов. Определение характеристик излучения поля в дальней зоне задач дифракции на решетке прозрачных цилиндров. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-ci il dönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı. 26 aprel 2008-ci il. s.61-64 .
4. Об одном численном алгоритме  решения интегрального уравнения. Республиканская научная конференция, Bakу, 2010, cтр. 163-166.
5. Асимптотические свойства обобщенных решений задачи неймана для эллиптических уравнений в неограниченных областях типа слоя. Ф.М.Гасанаов. Journal of Qafqaz University. v.2. number.1.c.36-45. 2014
5. О задаче Дирихле для уравнения  Пуассона в областях типа слоя. 2016. Гасанов Ф.М. Асланв Г.И.Мамедов М.М.
6. О полноте елементарных решений начально-краевой задачи для одного класса параболических уравнений. Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. İnformasiya Texnologiyaları institutu. 15-16- dekabr. 2016. Гасанов Ф.М.Асланв Г.И.Мамедов М.М
7. О единственности обобщен-ного рещения задачи Ней-мана для эллиптических уравнений второго порядка в неограниченных областях типа слоя. “Ali Təhsildə Keyfiyyətin Təminatı” mövzusunda keçirilən Respublika Elmi Konfrans. Lənkəran Dövlət Universiteti. 23-24 dekabr 2016. Tezis. Гасанов Ф.М.Асланв Г.И.Мамедов М.М
8. О задаче Дирихле для уравнения  Пуассона в областях типа слоя. Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti.Riyaziyyatın Tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları. III Respublika elmi konfransı. 15-16- dekabr. 2016. 2017 capdan şıxıb.Гасанов Ф.М.Асланв Г.И.Мамедов М.М.
9. Г.И.Асланов, Ф.М.Гасанов «Об асимптотическом представлении решении операторно-дифференциальных уравнений с частными производными в гильбертовом пространстве». Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 4, 2017, səh.42-50.
10. Об асимптотическом поведении решений операторно-дифференциальных уравнений с частными производными в Гильбертовом пространстве.Təhsil Nazirliyi. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans.25-26- may. 2017.Гасанов Ф.М.Асланв Г.И.Сулейманов С.Е.
11. On completeness of elementary solutions of the Cauchy problem for first order perturbed homogeneous equation in Hilbert space.AMEA. Riyaziyyat və Mexanikanın müasir problemləri. Akad. Akif Hacıyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmus Beynəlxalq konfrans. Bakı. 6-8 dekabr. 2017-ci il.Gasanov F.M.Suleymanov S. E.DadashevGh.Z.

KITABLAR
Riyazi fizika üsulları (Elliptik tənliklər) -dərs vəsaiti. Azərb.Resp.Təhsil Nazirliyinin 23.05.2007-ci il tarixli 500 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi təsdiq olunmuşdur.Təknur nəşriyyatı-2007. 136 s.
Riyazi fizika üsulları. Dərs vəsaiti. 2010. 284 səh. Təknur MMC-nin mətbəəsi
Zolaq tipli qeyri-məhdud  oblastlarda ikinci tərtib elliptik tip tənliklər ücün Neyman məsələsi haqqında. Qafqaz universitetinin jurnalı,№ 2. 2013

Bookmark and Share