www.applmath.az

Home az | ru | en

Əfəndiyev Rakib Feyruz oglı

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
E-mail: rakibefendiev@bsu.edu.az , rakibaz@yahoo.com
Tel.:  +994 510-47-44

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT:
05.12.1961 tarixindəanadanolmuşdur.
1967-1977-ci illərdəortaməktəbdəoxumuşdur.
1977-1982-cü illərdə BDU-nun Tətbiqiriyaziyyatfakültəsndətəhsilalmışdır.
1983-1992-cı illərdəAzərbaycan EA-da işləmişdir.
1992-cı ildənindiyədək BDU-da çalışır.
Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1982-cü ildə BDU-nu bitirib.
«Öz-ozunəqoşmaolmayanoperatorlardəstəsinin spectral analizi» (namizədlikdissertasiyası), 1989-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1983-1992-cı illərdəAzərbaycan EA-nınRiyaziyyatvəMexanikaİnstitutunəzdində XKB-dəişləmişdir.
1992-cı ildən BDU-da işləyir. 1993-cü ildən BDU-nun Tətbiqiriyaziyyatinstitutunda  2013ildənTətbiqiriyaziyyatkafedrasındaçalışır.
«Həndəsəvəcəbr», «Riyazianaliz», «Hesablamaüsullarınınnəzəriəsasları» dərsləriniaparır.
40 məqalənin, müəllifidir.
Elmiyenilikləri - Şturm-LiuvillvəHilloperatorlarıüçünmüxtəlifqoyuluşlardaspektralanalizintərsməsələlərini tam həlletmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diferensialoperatorlarüçünspektralanalizindüzvətərsməsələləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUMU VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- The IV Congress of the Turkic World Mathematics Society Baku,  Azerbaijan,2011, 1-3 July
- Bulgarian-Turkish-Ukrainian Scientific Conference"Mathematical Analysis, Differential Equations andtheir Applications" Sunny Beach, Bulgaria, 15 - 20 September, 2010
- International Conference on Functional  Analysis Dedicated to 90th Anniversary  of V. E. LyantseL'viv, Ukraine, November 17{21, 2010
- THE THIRD CONGRESS OF THE WORLD MATHEMATICAL SOCIETY OF TURKIC COUNTRIES JUNE 30 - JULY 4, 2009
- International Conference on Mathematical Physicsand Its Applications, Samara, Russia, September 8–13, 2008
-M. Lavrentiev on the occasion of his 75-th birthday August 20-25, 2007, Novosibirsk, Russia
- Conference onILL-POSED and INVERSE ROBLEMSin honors  of the 70-th anniversary of the birth of Prof. M.M. Lavrentyev, August 5-9, 2002 ,Novosibirsk, Russia, 38th Annual Iranian Mathematics Conference
- International Conference on Actual Problems of Mathematics and Informatics, dedicated to the 90th Anniversary of HeydarAliyev and organized by the Azerbaijan Mathematical Society,
Rəyçi olduğu jurnallar:
- Journal of Mathematical Analysis and Applications
- Bulletin of Mathematical Analysis and Applications,
- Iranian Journal of Science and Technology
- International Journal of  Nonlinear   Science
- Boundary  Value Problem
- Nonlinear Analysis Series B: Real World Applications
Rəyçi olduğu cəmiyyətlər:
- Mathematical Reviews
- Zentralblatt MATH
Təşkilat komitəsinin uzvü:
- Organizer of the International Conference “JourneesProblemes Inverses et Optimisation de Forme” 2007;
- Organizer of the International Conference “JourneesProblemes Inverses et Optimisation de Forme”(Laboratoire de Mathématiques Jean Leray, 2008, Nantes, France)
- Member of the Organizing/Scientific Committee of several international conferences
- Member of Examination Committee ( Baku State University) for Postdoctoral Scholarships.
Redaksiya heyətinin üzvu:
- Member of Editorial Board of the Azerbaijan Journal of Mathematic www.azjm.org
- Managing Editor of the Journal of Contemporary Applied Mathematics www.jcam.azvs.az

GRANTLAR:
- International Scientific Project PICS No.4962
- EGIDE-ECONET Grant ref. No. 16362VB
- Erasmus-Mundus Electra , 2014-2015
- Erasmus-Mundus Euroeast , 2014-2015

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. To the spectral analysis of ordinary differential operators polynomially depending on a spectral parameter with periodic matrix coefficients.Proc. Inst. Math. Mech. Acad. Sci. Azerb.12 (2000), 30--34, 189.MR1890821(2003b:47076) 
2. On the spectral analysis of ordinary differential operators that depend polynomially on the spectral parameter with periodic matrix coefficients. (Russian) Proceedings of the Third International Conference "Differential Equations and Applications" (St. Petersburg, 2000), 142--146, Math.Res. (St. Petersburg), 7, Izd.St.-Peterbg. Gos.Tekh. Univ., St. Petersburg, 2000. MR1822507
3. An inverse problem for a class of second-order differential operators.  (Russian) Dokl.Nats.Akad.NaukAzerb.57 (2001), no. 4-6, 15--20.MR1978678(2004b:34027)
4. An inverse problem for operators with periodic coefficients Dokl.Nats.Akad.NaukAzerb.(2004), no. 1-2, 39-43.
5. An inverse problem for a class of ordinary differential operators with   periodic coefficients. (Russian) Mat. Fiz.Anal.Geom.11 (2004), no. 1, 114--121.MR2046357(2005a:34120)
6. Spectral analysis of a class of nonselfadjoint differential operator pencils with a generalized function Theoretical and Mathematical Physics, 145(1): (2005)1457–1461
7. An inverse problem for one class of the second order operator pencil  with complex periodic coefficients.Dokl.Nats.Akad.NaukAzerb.(2005), no. 3, 6-11.
8. Complete solution of an inverse problem for one class of the high order ordinary differential operators with periodic coefficients. Zh. Mat. Fiz.Anal. Geom.2 (2006), no. 1, 73--86, 111. MR2205491
9. The characterization problem for one class of second order operator pencil  with complex periodic coefficients.,Mosc. Math. J., 7:1 (2007),  55–65
10. Inverse spectral problem for differential operator with discontinuity wave speed -   Dokl. Nats.Akad.NaukAzerb. (2008), no. 3, 6-11. Inverse indefinite spectral problem for high order differential operator pencil with    complex   periodic coefficients- Proceeding of Baku State University, 2008, №4,  17-22.
12. F.A. Aliev, N.A. Safarova, A. Nachaoui, Y.S. Gasimov, R.F. Efendiev. An iterative algorithm for the solution of the discrete periodic optimal regulator problem, Repots of ANAS, Vol. LXIV,  № 6, 2008.
13. Inverse wave spectral problem with discontinuous    wave   speed,   Zh. Mat. Fiz. Anal. Geom.6(2010),  no. 3, 255- 265.14. Efendiev,  R.F., Orucov H.D   Spectral analysis of nonselfadjoint Hill operators- Journal of Qafqaz     University, Number 29, Volume 1,47-53 , 2010
15. Spectral analysis for one  class of second order indefinite nonselfadjoint differential operator pencil - Journal: Applicable AnalysisVolume   90, Issue 12, December 2011, pages 1837-1849
16. Efendiev,  R.F. , Orucov H.SPECTRAL ANALYSIS OF NONSELFADJOINT HILL OPERATORS WITH STEPLIKE POTENTIALS- Journal of Qafqaz University , № 33, 2011, pp. 8-15.
17.   Efendiev,  R.F. , Orucov H.Spectral Analysis of wave equation in one-dimensional layered inhomogeneous medium with barrier- Journal of Qafqaz University , № 31, 2012, pp. 10-17.
18.  Niftiyev A. A., Efendiev R. F., Alishe K. I. Variable domain eigenvalue problems for the laplace operator with density //Journal of Contemporary Applied Mathematics-ISSN: 2222-5498. – 2012. – Т. 2. – №. 1.
19. Niftiyev, A. A.; Efendiev, R. F. Variable domain eigenvalue problems for the Laplace operator with density. Int. J. Nonlinear Sci. 16 (2013), no. 3, 280--288 .MR3150542
20.  EFENDIEV R. F., GARCIA-RAFFI L. M.  SPECTRAL ANALYSIS OF THE COMPLEX HILL OPERATOR ON THE STAR GRAPH.- Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 40, Special Issue, 2014, Pages 124–132
21.Orudzhev H. D., Efendiev R. F, . The spectral analysis of some not self-adjoint operator pencil with a discontinuous coefficient- Доповіді НАН України. – 2014. – N 4.,p. 25-32
22.Orudzhev H. D., Efendiev R. F, Recovering of the Hill operator by two spectra , Journal of Qafqaz University , № 2, v.3, 2015, pp. 8-15.
23. Rakib F Efendiev,  Hamzaga D Orudzhev and  Zaki FA El-RaheemSpectral analysis of wave propagation on branching strings,  Boundary Value Problems2016 , 2016:215 DOI: 10.1186/s13661-016-0723-3 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Inverse Wave Spectral Problem in One-Dimensional Layered Media-  Bulgarian-Turkish-Ukrainian Scientific Conference "Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications" Sunny Beach, Bulgaria, 15 - 20 September, 2010
2. Spectral analysis of nonselfadjoint Hill operators with steplike Potentials – International Conference on Functional  Analysis Dedicated to 90th Anniversary  of V. E. LyantseL'viv, Ukraine, November 17{21, 2010
3. On an inverse problem for the high order differential equation –THE THIRD CONGRESS OF THE WORLD MATHEMATICAL SOCIETY OF TURKIC COUNTRIES  June 30 - July 4, 2009
4. Inverse problem for a class of ordinary differential operators with periodic coefficients.Conference on ILL-POSED and INVERSE ROBLEMS in honour of the 70-th anniversary of the birth of Prof. M.M. Lavrent'ev
August 5-9, 2002 ,Novosibirsk, Russia
5. Inverse Wave Scattering with Discontinuous Wave Speed -International Conference «Inverse and Ill-Posed Problems of Mathematical Physics», dedicated to Professor M. M. Lavrentiev on the occasion of his 75-th birthday August 20-25, 2007, Novosibirsk, Russia
6. INVERSE PROBLEM FOR ONE CLASS OF HIGH ORDER ORDINARY DIFFERENTIAL OPERATORS WITH PERIODIC COEFFICIENTS Proceedings of 38th Annual Iranian Mathematics Conference
7.  Wave propagation in one-dimensional layered-inhomogeneous medium with barrier. – The IV Congress of the Turkic World Mathematics Society Baku,  Azerbaijan,2011, 1-3 July
8. Inverse indefinite spectral problem for high order  differential operator pencil with complex periodic coefficients International Conference on Mathematical Physics and Its Applications, Samara, Russia, September 8–13, 2008
9. SPECTRAL ANALYSIS OF ONE CLASS OPERATOR PENCIL   WITH   BARRIER POTENTIAL-   İntegral and differential operators and their applications. An international  conference in honour  of profş Stefan Samko. June 30-July 2,  2011
10. Wave propagation in one-dimensional layered-inhomogeneous medium-    IV Congress of the TWMS, Azerbaijan , Baku, June 30- July 2, 2011

Bookmark and Share