www.applmath.az

Home az | ru | en

Fomina Nina İlyiniçna

Fizika - riyaziyyat elmləri namizədi, baş müəllim.
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1978-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat fakültəsinin bitirmişəm(indiki Tusi adına Pedaqoji Universitet).

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1991-ci ildə "Silindrik örtüklərləbərkidilmiş sərbəst rəqslər haqqında bəzi məsələlər" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişəm.İxtisasa görə 01.02.04 -"Bərk cismlərin deformasiya mexanikası".

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun XKB
Bakı mühəndis kommersiya texnologiya mərkəzi"Akvatronik".
Bakı Dövlət Universiteti. 1997-ci ildən BDU-nun "İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma" kafedrasında çalışıram(saat hesabı əsasında,1997-1999-cı illər).2000-ci ilin dekabr ayından ştat cədvəlindəyəm(0.5ştat,həmən kfedranın baş müəllimi).
2002-ci ildən "Tətbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasinda işləyirəm."Xətti cəbr"(I kurs,bakalavr) və "ədədi üsullar"(III kurs ,bakalavr) fənnlərindən mühazirə oxuyuram.
Fəxri Fərman

Gənc nəslin yetişməsi uğrunda Fəxri Fərman

TƏDQIQAT SAHƏSI
Elastikiyyət nəzəriyyti, örtüklər nəzəriyyti.

BEYNƏLXALQKONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏVƏSIMPOZIUMLARDAIŞTIRAK
Вынужденные колебания полого цилиндра при смешанных граничных условиях на боковой поверхности.Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri, Bakl, 2010
Об одной трехмерной граничной задаче с наклонными производными.(БакыУниверситетининХябярляри, физ.-рийаз. елмлярсер., Бакы, 2011,№2, с.5-15)
On one 3-dimensional Boundary-Value Problem with Inclined Derivatives.(Science Journal of Applied Mathematics and Statistics, Published online July 6,2015, 3(4), p.188-193)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Мехтиев .М.Ф,Aliyev  N.A, Fomina N.İ ,On one 3-dimensional boundary- Value problem with inclined derivatives ,Science Journal of Applied Mathematics   and statictics, 2015 ,3(4), 188-193
2. M.F.Mehdiyev,N.İ.Fomina. Transversal-izotrop silindrik örtüyün yan səthində qarışıq sərhəd şərtləri veildikdə bircins həllərin qurulması. Bakı Universitetinin xəbərləri,N4,2008, fizika-riyaziyyat elmləri, səh.57-64.
3. M.F.Mehdiyev,N.İ.Fomina. Oturacaqları sərt bağlanmış dəyişən qalınlıqlı transversal-izotrop lövhə üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin dartılma məsələsinin bircins həllərinin qurulması.Bakı Universitetinin xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası,N1,2007,səh.45-53.
4. N.İ.Fomina. Dəyişən qalınlıqlı transversal-izotrop konik örtüyün harmonik burulma rəqsi.Mexanika, Maşınqayırma, Bakı, N2, 2006, səh.33-36.
5. M.F.Mehdiyev,N.İ.Fomina. Dəyişən qalınlıqlı transversal-izotrop konik örtüyün burulma məsələsi. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun işləri, Bakı,2005,tom 23,səh, 199-206.
6. M.F.Mehdiyev,N.İ.Fomina,N.A.Sərdərova. Transversal-izotrop konik örtüyü üçün elastikiyyət nəzəriyyəsinin oxa nəzərən simmetric məsələsinin həllinin asimptotik təhlili. Rusiya Elmlər Akademiyasının xəbərləri,Bərk cismin mexanikası, Moskva, 2003, N2, səh.61-70.
7. M.F.Mehdiyev,N.İ.Fomina. Transversal-izotrop silindrik örtüyünsərbəst rəqsləri. Kompozit materialların mexanikası, Nyu-York, tom 38, N1,2002, səh.55-86.
8. Свободные колебания цилиндра при смешанных граничных условиях на боковой поверхности.«Спектральная теория и ее приложения»Тезисы Международной кон­фе­рен­ции, посвященной 80-летнему академика Ф.Г.Мак­судова, ( Баку 17-19 март 2010)
9. Об одной граничной задаче трехмерной с наклонными производными.Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, №2,  2011.Стр.5-15
10. Onone 3 – dimensionalBoundaryValueproblemwithInclinedderivatives. Science journal of applied mathematics and statistics, published online, july 6, 2015 3(4) pp 188-193s.

KITABLAR və PROQRAMLAR
2012.Программа по дисциплине ’’Теория разностных схем’’ для студентов IV курса факультета ’’Прикладная математика и кибернетика’’.( Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Bakı,  s.1-6)
2013.’’ Həndəsə’’ fənni üzrə   ’’Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika’' fakültəsi-nin “İnformatika müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün tədris proqramı.( Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, Bakı,  s.1-15)
2014.Приближённые методы вычислений.(”Bakı Universiteti ” nəşriyyəti, Bakı, 233 s.)
2015.On one 3-dimensional Boundary-Value Problem with Inclined Derivatives.(Science Journal of Applied Mathematics and Statistics, Published online July 6, 3(4), p.188-193)

Bookmark and Share