www.applmath.az

Home az | ru | en

Fətullayeva Laura Faiq qızı

 

Mexanika üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi, "Təbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının müdiri                                                          
İş telefonu: +(994) 12 438 25 18
e-mail: laura_fat@rambler.ru  

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1963-cü il dekabrın 16-da Naxçıvan MR, Babək qəsəbəsində anadan olub. 
1971- ci ildə Babək qəsəbə orta məktəbinə daxil olub, 1981-ci idə məktəbi bitirib.
1981-1986-cı illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.
1991-1994-cü illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin aspirantı olub.
1994-2007-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat ETİ-da, 2007-2016-cı illərdə AMİ-da, 2016-cı ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika fakultəsində çalışır.
İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
1981-1986 – ali təhsil
1991-1994 - aspirant
2004, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 01.02.04 -"Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası" ixtisası üzrə "Konstruksiyaların qeyri-xətti elastiki, çoxqatlı, nazikdivarlı elementlərinin qabarması". D 01.111 dissertsiya şurası, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
2016, mexanika üzrə elmlər doktoru, 2002.01 - "Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası" ixtisası üzrə "Konstruksiyalarda olan elastiki,qeyri-elastiki, çoxlaylı, nazikdivarlı elementlərin dayanıqlıq və qabarma məsələlərinin variyasiya üsulu ilə həlli". D 01.111dissertsiya şurası, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1986-1989, müəllim, Naxçıvan MR 145 saylı OTPM
1989-1991, baş laborant, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universiteti
1994-2007, elmi işçi, BDU, Tətbiqi riyaziyyat ETİ
2007-2016, dosent, AMİ
2016-cı ildən hal-hazıra kimi, professor əvəzi, BDU, “Tətbiqi analizin riyazi üsulları” kafedrası
2018-cı il mart ayının 14-dən “Tətbiqi analizin riyazi üsulları” kafedrasının müdiri
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, ədədi üsullar, həndəsə 
112 elmi-metodik əsərlərin müəllifidir.
BDU-nun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası, Hesablama riyaziyyatı

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ VƏ SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK

- The 16th International conference “Mechanics of Composite materials”, Riga, Latvia, мay 24-28 2010
- The 10th International Conference, Vilnius, Lithuania, may 2010
- International Conference “Continuum Mechanics and related problems of analysis”, Tbilisi, September 9-14 2011
-  BDU-nun “Hesablama riyaziyyatı” kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 15-16 noyabr 2012
- “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 22 may 2014-cü il
- “Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları” adlı Beynəlxalq konfrans. Gəncə Dövlət Universiteti, 05-06 iyun 2014-cü il
- “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2017-ci il
- IX International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi – Tbilisi, September 3 – 8, 2018
- International Conference "Modern Problems of Mathematics and Mechanics" devoted to the 60th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics. 23-25 October, 2019, Baku, Azerbaijan

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

KITABLAR , PROQRAMLAR
1. Riyazi məsələlərin proqramlaşdırılması. Bakı, 2010,  səh.138.
2. Say sistemləri və hesab əməlləri. Bakı, 2014, səh. 51.
3. Təhsildə komputer modelləşməsi. Bakı, 2015, səh. 112.
4. “Cəbr” fənn proqramı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2019.

Bookmark and Share