www.applmath.az

Home az | ru | en

Fuad Qurbanov İskəndər oğlu

Baş müəllim
İş telefonu: (+994) 12 438 25 18
e-mail: fuad.gi@hotmail.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
1958-ci il iyul ayının 10-da Bakıda anadan olub
1965-1973-cü illərdə Bakı şəhər 158 saylı orta məktəbdə oxuyub
1973-1975-ci illərdə Bakı şəhəri 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəbdə təhsil alıb
1975-1980-ci illərdə M.V.Lomonosov adına MDU-da təhsil alıb
1981-1983-cü illərdə M.V.Lomonosov adına MDU-nun VMK fakultəsinin aspiranturasında təhsil alıb
1986,1991,2001-ci illərdə M.V.Lomonosov adına MDU-nun VMK fakultəsində ixtisasartırma kursları keçib
Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSILI, ELMI DƏRƏCƏSI VƏ ELMI ADLARI
1980-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin VMK (hesablama riyaziyyatı və kibernetika) fakultəsini bitirib
1981-1983-cü illərdə M.V.Lomonosov adına MDU-nun VMK fakultəsinin aspiranturasını bitirib
«Нечеткие собственные значения и методы их вычисления» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmaq üçün hazırlanmışdır.

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
1984-cü ildən BDU-da çalışır:
1984-1989- "Tətbiqi riyaziyyat "kafedrası
1989-1996- "Kibernetika" kafedrası
1997-ci ildən "İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma" kafedrası

TƏDRİS ETDİYİ  FƏNLƏR

Alqoritmik dillər, alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları, informatika


Dünyanın 10 müxtəlif şəhərlərində dərc edilmiş
62 məqalənin və 1 patentin müəllifidir.
Fazzi məntiq və ehtimal nəzəriyyəsi əsasında yaradılmış yeni "FLAMES" test sisteminin və yeni təhsil konsepsiyasının müəllifidir
BDU-da keçirilən "Fazzi məntiq və onun tətbiqləri" elmi seminarının rəhbəridir

TƏDQIQAT SAHƏSİ
Hesablama riyaziyyatı. Məxsusi ədədlərin hesablanması problemi. Fazzi məntiq. Fazzi çoxluqlar riyaziyyatı. Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbul etmə problemi. Fəlsəfə və Sinergetika. Təhsil metodikası. Test sistemləri. Proqramlaşdırma. Psixologiya. Təfəkkürün öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI
1.First International Conference on Soft Computing and Computing with Words in system Analysis, Decision and control, Turkey, Antalya-2001.
2.SCM-2001. Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. Санкт-Петербург-2001.
3.The Third International Conference "Differential Equations and applications"- Saint Petersrurq-2000.
4.VI Международная открытая научная конференция. «Современные проблемы информатизации в непромышленной сфере и экономике» Воронеж, 2001.
5.Международная конференция . Современные проблемы алгоритмизации и программирования. Ташкент-2001.
6.International Conference on Soft Computing and Measurement . SCM-2002. Санкт-Петербург, 2002.
7.Международная конференция «Современные проблемы информатизации в технике и технологиях». Воронеж-2003.
8.Международный семинар по педагогике «Высшее оригинально». Казань-2003.
9.Second International Conference an Soft Computing and Computing with Words in System Analyses, Decision and Control. Turkey, Antalya-2003.
10.SCM-2003, International Conference on Soft Computing and Measurements.Санкт-Петербург-2003.
11.SCM-2004, Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. Санкт-Петербург-2004.
12.Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 45 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə X Beynəlxalq konfrans. Bakı-2004.
13.Third International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and control. Turkey, Antalya-2005.
14.SCM 2005. International Conference on Soft Computing and Measurements.Сaнкт-Петербург-2005.
15.The first International Conference on Control and Optimization With Industrial Applications. Baku-2005. 
16.IX международная конференция «Интеллектуальныe и компьютерные науки» МГУ им. М.В.Ломоносова. Москва-2006.
17.SCM-2006. International Conference on Soft Computing and Measurements.Санкт-Петербург-2006.
18.The International Conference "Problems of Cybernetics and Informatics" Baku-2006.
19.AMEA-nın müxbir üzvi, professor B.A.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfrans.Bakı-2006
20.Fifth International Conference "Internet, Education, Science". Vinnitsa, Ukraine-2006.
21.International Scientific Conference "Information Technologies and Telecommunications in Education and Science". Turkey, Antalya-2006.
22.Всероссийская научная конференция. Нечеткие системы и мягкие вычисления. Тверь-2006.
23.SCM-2007, X Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям.Санкт-Петербург-2007.
24.First International Conference on Soft Computing Technologies in Economy. Baku-2007.
25.Междисциплинарная научно-практическая конференция «Технология интеллектуальной деятельности». Киев-2009. 


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. «Численный метод расчета собственных функций оператора Лапласа». Вестник Московского Университета, серия 15 № 4, стр. 16-22, Москва-1982.
2. Metric and Banach Spaces of Fuzzy numbers and their Application in Decision Making .First International Conference on Soft Computing and Computing with Words in System Analysis, Decision and Control, p. 205-212.
3. Банахово пространство нечетких чисел с обобщенным центром тяжести. "Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri" elmi konfransının materialları, s.125-127, Bakı-2002.
4. Introduction of the metrics in the space of fuzzy numbers in the process of modeling of complex systems. ICSCCW 2003, Second International Conference on Soft Computing and Computing with Words in System Analyses, Decision and Control p. 341-347. Turkey, Antalya-2003.
5. Адекватное тестирование и оценка знания с помощью метрических функций «İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problemləri», II Respublika elmi konfransının əsərləri, III cild. S. 109-110.
6. Модель трех векторов и А-тестирование в педагогике. Перспективы развития педагогической науки на современном этапе. Тезисы докладов на республиканской научно-практической конференции, стр. 135-144. Баку-2004.
7. Расширенные метрики и пространство метрических функций в пространстве F-чисел. SCM 2005 International conference on Soft Computing and Measurements. Proceedings. s. 111-113, Sankt-Peterburq-2005.
8. А-тестовая система и оценка знания с помощью метрических функций в пространстве F-чисел. Материалы IX международной конференции «Интеллектуальные системы и компьютерные науки», МГУ им. М.В.Ломоносова, том 2, стр. 176-181. Москва-2006.
9. Flames-the first environment of preparation of tests with use of modern computer technologies. International Scientific Conference "Information Technologies and Telecommunications in Education and science ",p. 160-164. Antalya, Turkey-2006.
10. Основные характеристики нечетких чисел и стратегия интеллектуальных систем. Сборник трудов. Всероссийская научная конференция. Нечеткие системы и мягкие вычисления, стр. 110-121.Тверь, 2006.
11. Оценка знания с помощью системы человек-компьютер и современная методика организации обучения в высшей школе. Междисциплинарная научно-практическая конференция «Технология интеллектуальной деятельности». http:// WWW.psy-science.com.na, ссылка «Научные конференции», Киев-2009.
12. Оценка знания с помощью системы человек-компьютер и современная методика организации обучения в высшей школе. Международная научно-практическая конференция «Технология интеллектуальной деятельности», Институт психологии имени Г.С.Костюки АПИ Украины, Институт Телекоммуникации и Глобального информационного пространства АН Украины, Киев-2009, http://psy-science.com.ua.
13. Интеллектуальные операторы и проблема принятия решения в неопределенных условиях BDU-nin 90 illik yunileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat,İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi KONFRANSININ materialları, Bakı-2009, s.92.
14. Метрические пространства нечетких треугольных чисел. Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq KONFRANSIN materialları, Bakı-2009, s.115.
15. Метрические пространства форм мышления и его применение в задачах принятия решений. Beynəlxalq Astronomiya ilinə həsr olunmuş astronomiya, fizika və riyaziyyat üzrə beynəlxalq KONFRANSIN materialları, Bakı-2009, s.114.
16. Модель интеллектуальной системы управления риском с использованием новейших технологий Soft Computing-а. Gömrük xidmətində İKT, Beynəlxalq KONFRANSIN materialları, Bakı-2009, с.95-96.
17. “Azərbaycan Respublikasının Əqli mülkiyyət üzrə məhkəmə baxışı prosesinin kompüterləşdirilməsi metodikası”, Бакы, 2009, Патент, Шящадятнамя №6047.
18. Неопределенности информации, форма мышления и факторы определяющие успешность личности // Международная научно-практическая конференция «Технология интеллектуальной деятельности», Институт психологии имени Г.С.Костюки АПИ Украины, Институт Телекоммуникации и Глобального информационного пространства АН Украины. http://psy-cience.com.ua ссылка «научные конференции» (məqalə) Киев-2010.
19. Введение параметрического семейства метрических функций на множестве fuzzy чисел // Riyaziyyat, İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri Respublika elmi  KONFRANSININ materialları, Bakı, 2010, s. 172-178.
20. Внедрение метода вычислений на уровнях для  fuzzy арифметики в системе   FL-LAB // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV-ci Respublika elmi KONFRANSI. Bakı, 2010.
21. İntellektual sistemlərin qeyri-səlis preduksion modelləri üçün dinamik strate­giyanın hazırlanması. «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi KONFRANSININ materialları. Bakı, 2011, səh.115-117
22. Внедрение fuzzi-логики в алгоритмах расчета решений дифференциаль­ных уравнений с помощью метода конечных элементов. «Riyaziyyatın tətbiqi problemləri» elmi KONFRANSININ materialları. Bakı-2011, səh.73-75.
23. Стратегия управления рисками и метрические пространства нечетких чисел. «Gömrük işində informasiya sistemləri və texnologiyaları» 3-cü Beynəl­xalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı-2011.
24. Lütfizadə nəzəriyyələrinin fəlsəfi əsasları. Journal Oriental Philosophy http: // birliyimiz.azersayt.com / comments-jopn – 425307
25. Intelligence systems and parametric metrics on the second type of fuzzy number spaces.  International Conference “Intellectual Systems in Aviation” (ICISA-2012) // Материалы КОНФЕРЕНЦИИ, 12-14 февраля 2012 года, Баку, Национальная Академия авиации, с. 102-107.
26. FLAMES test sistemi proqramının təhlükəsizlik məsələlərinin həlli metodları, II Respublika Elmi KONFRANSININ materialları Riyaziyyatın Tətbiqi Məsələləri və Yeni İnformasiya Texnologiyaları,Sumqayıt, 27-28 noyabr 2012-ci il, səh. 152-154
27. Knowledge estimation with metric functions in the space of fuzzy numbers a-testing system//Proceedings of the 3-rd inernational fuzzy system symposium, Fuzzy systems association,October 24-25, 2013,p.181-184.
28. Нечетко-вероятностные системы оценки знания в дистанциооных курсах развития интелекта//4-й выпуск электронного журнала лаборатории Новых Информационных Технологий.Теоретико-методологические проблемы психологии Институт психологии,Украина,2013 www.psytir,org.ua/Tezy/2013_05/2013_05_20.htm
29. Математическое моделирование и оценка знания в нечетко-вероятностном пространстве//Международная КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной 90-летию со дня рождения Гейдар Алиева. Баку -2013 –с.284 -285.
30. Qərar qəbuletmə algoritmlərinin mürəkkəblik dərəcələrinin endirilməsi üsulu//Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri “Respublika elmi KONFRASININ materialı//Bakı-2013,s.27-28
31. Нечетко-вероятностные  тестовые системы оценки знания в концепции современной системы обучения // “Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri .Yeni tədris texnologiyaları”, Beynəlxalq KONFRANSIN materialları ,II-hissə , Gəncə-2014, s .136-139.
32. Компьютерное моделирование мышления конкретного субъекта с использованием технологии мягких вычислений. //Тезисы докладов 3-ей международной научно-практической КОНФЕРЕНЦИИ www.newlearning.org.ua/.../tezi-dopovidey-3-y..., Киев, 2014.
33. Метод оптимизации нечетких нейронный сетей, Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi Баку-2015
34. Итерационный метод вычисления собственных значений оператора Лапласа с нечеткими границами, Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi konfransı,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi ,Баку-2015
35. Fuzzy testing system with metric functions, Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi konfransı,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015
36.Нечетная грануляция и интеллектуальные операторы, məqalə,Двадцать вторая международная открытая научная конференция «Современные проблемы информатики»,2016
37.«А-тесовая система и оценка возможностей интеллекта», BDU-nun xəbərləri, Bakı-2016.
38. Testing system with fuzzy nmbers for  estimating knowledge Modern information problems in the texnological and telecommunication systems analisis and synthesis. Proceedings – XXIII, Science Book Publishing house, Yelm, WA, USA – 2017, p.315-322.
39. Proqramlaşdırma dillərinin tədris metodikasinin əsas aspektləri “Program mühəndisliyinin aktual elmi – praktiki problemləri“  I-ci respublika konfransının materialları, Baki, 17 may 2017-ci il, s.136-138.

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. 45s.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
5. Gurbanov F.İ., Lütfizadə  95, Bakı, 2016, 46 s.
6. Alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları fənninin proqramı, Bakı, BDU, 2017, 12 s.

Bookmark and Share