www.applmath.az

Home az | ru | en

Fəxrəddin Əhmədov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş müəllim
İş telefonu: +(994) 12 438 02 40

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1951-cı il avqustun 28-də Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində anadan olub.
Subay

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1986, f.-r.e.n., «Lokal və qeyri-lokal optimallaşdirma məsələlərinin ekstremumunun zəruri şərtləri nəzəriyyəsinə dair»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1973-1981, riyaziyyatçı, "Əməliyyatlar tədqiqi şöbəsi", AMEA Kibernetika İnstitutu,
1981 - 2002, "baş müəllim, Ali riyaziyyat kafedrasi", ADNA,
2002-h/h , baş müəllim, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
Apardığı dərslər: Optimallaşdırma və idarəetmə nəzəriyyəsinin ədədi üsullari və tətbiqləri, Diskret optimallaşdırma, Qeyri-hamar proqramlaşdırma, 55 elmi məqalənin, 2 kitabın və 1 tərcümənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Lokal və qeyri-lokal sərhəd məsələləri və optimallaşdirma məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- Q.T.Əhmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans. Bakı, 1997
- Oб одной линейной нелокальный краевой задаче для гиперболического уравнения с отклоняющимися аргументами.Akademik A.X.Mirzəcanzadənin 85- illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər” mövzusunda Beynəlxalq Konfransının materialları. Bakı, AMEA RMİ-2013, səh.32-34.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Об одной задачи для линейной дифференциальной системы с нелокальными краевыми условиями. Деп. В АзНИИНТИ, 1984, № 252, Аз-84 Деп.
2. Априорные оценки для решений некоторых линейных нелокальных задач. Деп. В АзНИИНТИ, 1991, № 1659, Аз-91 Деп.
3. Априорные оценки решения многоточечной линейной граничной задачи для обыкновенной функционально-дифференциальной системы. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər, №1, cild VI, 2006,səh. 84-87.
4. Об одной нелокальной задаче управления. SDU, Elmi Xəbərlər, №2, 2006,səh. 22-28.
5. Об одной линейной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения.Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər – Fundamental Elmlər, cild IX (35), №3, 2010, s. 48-51
6. Необходимые и достаточные условия оптимальности одной линейной нелокальной гиперболической задачи управления. Ученые записки АзТУ, серия фундаментальных наук. 2013, т. XII (45), №1, с.97-101

Bookmark and Share