www.applmath.az

Home az | ru | en

HACIYEV RƏMZİ NİYAZİ oglı

baş müəllim
İş telefonu:
e-mail: ramzi2007@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
27 mart 1951-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 
1967-ci ildə Şəkinin 3 saylı orta məktəbini bitirmişdir və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 
1972-1974-cü illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir. 
1974-cü ildən Universitetin hesablama mərkəzində proqramist, böyük proqramist, aparıcı proqramist, qrup rəhbəri, şöbə müdiri, direktor müavini vəzifələrində işləmişdir. 
1982-ci ildən tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1982-2002-ci illərdə optimallaşdırma və idarəetmə,2002-ci ildən iqtisadi informatika kafedrası. 2008-ci ildən İnformaiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
Informatika, alqoritmik dillər, verilənlərin strukturu

TƏDQIQAT SAHƏSI
Informatikanın alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma istiqamətində tədrisi, iqtisadi sistemlərin layihələndirilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
VI Mejduna¬rodnc konferenöic"Əkoloqic i zdorovhe. Matematiçeskie modeli i informaöi¬onnıe texnoloqii" , RF, Krasnodar, 2001.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Alqoritmlcrin sxematik tcsviri
2.Turbo Pascal sistemində xətti hesablama alqoritmlərinin proqramlaşdırmasına  giriş
3. İnformatika müəllimi ixtisas üzrə İnformatika fənninin proqrammı,İqtisadi  fəaliyyətin  informasiya təminatı fənni üzrə Proqram,Bakı -2010,8 s.
4. İnformatika müəllimi ixtisas üzrə İnformatika fənninin proqrammı,İnformasiya texnoloqiyaları  və proqramlaşdırma ,Bakı -2011,4 s.
5. İnformatika müəllimi ixtisas üzrə Sistem və tətbiqi proqram təminatı fənninin proqrammı, İnformasiya texnoloqiyaları  və proqramlaşdırma ,Bakı -2011,2 s.
6. О модификации метода Ритца причисленном решении задач с параметром в краевых условиях //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il, səh. 18-20. 
7. Построение прикладных моделей на основе компьютерных экспериментов //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəh., 27 noyabr 2012-ci il, səh. 26-27.
8. Məktəb informatikasında riyazi model anlayışının verilməsi // Elmi konfransın materialları, Bakı, 2012-ci il, səh. 208-209.
9. Численные методы решения задач с параметром в краевых условиях//Западный университет научный вестник №2-Баку-2013-с.107-108.
10. Məktəb obyekt anlayişına sistemli yanaşma//Qərb Universiteti,Elmi xəbər №2,Bakı-2013,s.109-111.
11. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokalməsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
12. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
13. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi KONFRANSI,Dəlphi-də çoxaxınlı rejimdə Steklov tipli məsələrin tədqiqi, Bakı-2015,təzis
14. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Bitki örtüyü və havanın temperaturlar fərqi rütubət kriteriyası kimi, Bakı-2015təzis
15. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Mücərrəd strukturlara obyektyönümlü proqramlaşdırma vasitələrinin tətbiqi, Bakı-2015,təzis
16. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Dinamik strukturlar və ümumiləşdirilmiş funksiyalar, Bakı-2015,təzis
17. Mücərrəd dinamik strukturlar və şablon siniflər, tezis,Ə.Şamil oqlu Həibzadənin anadan olmasının  100-cü ildönümünə  həsr  olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Bakı,2016,s.9-10

KITABLAR və PROQRAMLAR
1.Fərdi kompüterlərdə proqramlaşdırma
2.Turbo Pascal sistemində xətti proseslərin proqramlaşdırılması
3.Alqoritmləşdirmənin əsas elementləri
4.Alqoritmlərin sxematik təsviri
5.Turbo Pascal sistemindc xətti hesablama alqoritmlərinin proqramlaşdırılmasına giriş
6. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013.
7. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
8. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
9. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
10. Veb texnologiyaları fənn proqramı, Bakı, BDU, 2017, 12s.
11. Kompüter qrafikası fənn proqramı, Bakı, BDU, 2017, 12s.

Bookmark and Share