www.applmath.az

Home az | ru | en

HACIYEV RƏMZİ NİYAZİ oglı

baş müəllim
İş telefonu:
e-mail: ramzi2007@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
27 mart 1951-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur.
1967-ci ildə Şəkinin 3 saylı orta məktəbini bitirmişdir və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur.
1972-1974-cü illərdə ordu sıralarında xidmət etmişdir.
1974-cü ildən Universitetin hesablama mərkəzində proqramist, böyük proqramist, aparıcı proqramist, qrup rəhbəri, şöbə müdiri, direktor müavini vəzifələrində işləmişdir.
1982-ci ildən tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1982-2002-ci illərdə optimallaşdırma və idarəetmə,2002-ci ildən iqtisadi informatika kafedraları
Informatika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi metodikası, iqtisadi informasiyanın işlənməsi sistemləri
11 məqalənin müəllifi
6 metodik vəsaitin müəllifi

TƏDQIQAT SAHƏSI
Informatikanın alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma istiqamətində tədrisi, iqtisadi sistemlərin layihələndirilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
VI Mejduna¬rodnc konferenöic"Əkoloqic i zdorovhe. Matematiçeskie modeli i informaöi¬onnıe texnoloqii" , RF, Krasnodar, 2001.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Alqoritmlcrin sxematik tcsviri
2.Turbo Pascal sistemində xətti hesablama alqoritmlərinin proqramlaşdırmasına  giriş
3. İnformatika müəllimi ixtisas üzrə İnformatika fənninin proqrammı,İqtisadi  fəaliyyətin  informasiya təminatı fənni üzrə Proqram,Bakı -2010,8 s.
4. İnformatika müəllimi ixtisas üzrə İnformatika fənninin proqrammı,İnformasiya texnoloqiyaları  və proqramlaşdırma ,Bakı -2011,4 s.
5. İnformatika müəllimi ixtisas üzrə Sistem və tətbiqi proqram təminatı fənninin proqrammı, İnformasiya texnoloqiyaları  və proqramlaşdırma ,Bakı -2011,2 s.
6. О модификации метода Ритца причисленном решении задач с параметром в краевых условиях //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəhəri, 27 noyabr 2012-ci il, səh. 18-20.
7. Построение прикладных моделей на основе компьютерных экспериментов //Sumqayıt Dövlət Universiteti, Respublika Elmi-Praktiki KONFRANS, Sumqayıt şəh., 27 noyabr 2012-ci il, səh. 26-27.
8. Məktəb informatikasında riyazi model anlayışının verilməsi // Elmi konfransın materialları, Bakı, 2012-ci il, səh. 208-209.
9. Численные методы решения задач с параметром в краевых условиях//Западный университет научный вестник №2-Баку-2013-с.107-108.
10. Məktəb obyekt anlayişına sistemli yanaşma//Qərb Universiteti,Elmi xəbər №2,Bakı-2013,s.109-111.
11. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokalməsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
12. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
13. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi KONFRANSI,Dəlphi-də çoxaxınlı rejimdə Steklov tipli məsələrin tədqiqi, Bakı-2015,təzis
14. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Bitki örtüyü və havanın temperaturlar fərqi rütubət kriteriyası kimi, Bakı-2015təzis
15. Qərb Universiteti,İnformasiya texnoloqiyalarının tədrisə tətbiqi Respublika elmi konfransı,Mücərrəd strukturlara obyektyönümlü proqramlaşdırma vasitələrinin tətbiqi, Bakı-2015,təzis
16. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Dinamik strukturlar və ümumiləşdirilmiş funksiyalar, Bakı-2015,təzis
17. Mücərrəd dinamik strukturlar və şablon siniflər, tezis,Ə.Şamil oqlu Həibzadənin anadan olmasının  100-cü ildönümünə  həsr  olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Bakı,2016,s.9-10

KITABLAR və PROQRAMLAR
1.Fcrdi kompöterlcrdc proqramlaşdırma
2.Turbo Pascal sistemindc xctti proseslcrin proqramlaşdırılması
3.Alqoritmlcşdirmcnin csas elementlcri
4.Alqoritmlcrin sxematik tcsviri
5.Turbo Pascal sistemindc xctti hesablama alqoritm¬lcrinin proqramlaşdırıl¬masına giriş
6. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013.
7. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
8. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
9. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
10. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017

Bookmark and Share