www.applmath.az

Home az | ru | en

Hacıyev Valeh

Vəzifə: müəllim 
İş telefonu: +(994) 12 439 11 69 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15 may 1936-ci ildə Bərdə şəhərində anadan olub. 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsini bitirib. 1964-67-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin apirantı olub. 2001-ci ildən BDU-nun Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının dosentidir.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirib.
1971-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat institutunda „Hilbert fəzasında Fure çevirməsi və onun tətbiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2013-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat instutunda “Hilbert fəzasında Gauss ölçülərinin analizi” mövzusunda Riyaziyyat elmləri üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1967-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika institutunda əvvəlcə kiçik, sonra isə baş elmi işçi vəzifəsində işləyir, 1968-71-cü illərdə Ukrayna Elmlər Akademiyasının riyaziyyat institutunda stajirovkada olub.
2001-ci ildən BDU-nun Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının dosentidir.
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri, stoxastik analiz fənnlərini tədris edir
26 məqalənin müəllifidir 

TƏDQIQAT SAHƏSI
Hilbert fəzası üzərində ehtimal ölçüləri, Fure çevirmələri, ölçülərin yığılma və inteqrallanma məsələləri 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. 2006 - İnternational conference modern stachostich: theory and applications(Kyiv. Ukraine)
2. 2006 - the international conference „Problems of cybernetics and informatics" (Baku. Azrbaijan)
3. 2013 Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. О формуле обращения для преобразования Фурье функций бесконечного числа переменных.
« Теория вероятностей и математическая статистика» Киев. Из.ва КГУ, 1980. N23
2. Одна локальная предельная теорема в гильбертовом пространстве. Доклады НАНА, LIX, N1-2, 2003.
3. On generalizated N-th derivative summable in square functions in the Hilbert space with measure. AMEA "Xəbərlər". Baku-2007. 
4. Свойства производных функций, интегрируемых по гауссовой мере, определенных на гильбертовом пространстве. Доклады НАНА, LXIII, N5, 2007.
5. Нелинейные регрессионные модели с растущим числом неизвестных параметров. Докл. РАН, Математика, 2009, т 461, N5.
6. Методическое пособие по теории вероятностей(классическое определение вероятности). Из.во БТУ, Баку, 2006.
7. Некоторые свойства обобщенной производной  n-порядка функций суммируемых в квадрате по гауссовой мере на гильбертовом пространстве - AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri ndə çapa qəbul olunub, 2012

Bookmark and Share