www.applmath.az

Home az | ru | en

Hacıyev Valeh

Bakı Dövlət Universitetinin Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının dosenti
Fizika-riyaziyyat elmlər namazədi, dosent
İş telefonu: +(994) 12 439 11 69

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15 may 1936-ci ildə Bərdə şəhərində anadan olub. 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsini bitirib. 1964-67-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin apirantı olub. 2001-ci ildən BDU-nun Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının dosentidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakultəsini bitirib.
1971-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat institutunda „Hilbert fəzasında Fure çevirməsi və onun tətbiqi" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967-ci ildən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika institutunda əvvəlcə kiçik, sonra isə baş elmi işçi vəzifəsində işləyir, 1968-73-cü illərdə Ukrayna Elmlər Akademiyasının riyaziyyat institutunda stajirovkada olub.
2001-ci ildən BDU-nun Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasının dosentidir.
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistik, ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsillər, stoxastik analiz fənnlərini tədris edir
5 məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI
Hilbert fəzası üzərində ehtimal ölçüləri, Fure çevirmələri, ölçülərin yığılma və inteqrallanma məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2006 - İnternational conference modern stachostich: theory and applications(Kyiv. Ukraine)
2006 - the international conference „Problems of cybernetics and informatics" (Baku. Azrbaijan)
2013 Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. О формуле обращения для преобразования Фурье функций бесконечного числа переменных.
« Теория вероятностей и математическая статистика» Киев. Из.ва КГУ, 1980. N23
2. Одна локальная предельная теорема в гильбертовом пространстве. Доклады НАНА, LIX, N1-2, 2003.
3. On generalizated N-th derivative summable in square functions in the Hilbert space with measure. AMEA "Xəbərlər". Baku-2007.
4. Свойства производных функций, интегрируемых по гауссовой мере, определенных на гильбертовом пространстве. Доклады НАНА, LXIII, N5, 2007.
5. Нелинейные регрессионные модели с растущим числом неизвестных параметров. Докл. РАН, Математика, 2009, т 461, N5.
6. Методическое пособие по теории вероятностей(классическое определение вероятности). Из.во БТУ, Баку, 2006.
7. Некоторые свойства обобщенной производной  n-порядка функций суммируемых в квадрате по гауссовой мере на гильбертовом пространстве - AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri ndə çapa qəbul olunub, 2012

KITABLAR və PROQRAMLAR

2010 Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası Ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri fənni üzrəproqram , Təhsil nazirinin 19.05.2010 tarixli 613 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Bookmark and Share