www.applmath.az

Home az | ru | en

Hikmət İnşalla

Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının Dosenti
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
İş telefonu:510 3242
e-mail:hikmatahmadov@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1966-cı il iyull ayının 21-də doğulmuşam.
1983-cü ildə Beləsuvar şəhəri 1 N-li məktəbi bitirmişəm.
TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1997: Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi "Differensial tənlikləri", Bakı Dövlət Universiteti
1992: Fərqlənmə diplomu. (Ali təhsil), Bakı Dövlət Universiteti
1993 - 1996: Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti, aspirant
1987 - 1992: Tətbigi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti,tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2008 - dən hal-hazıra qədər: Dosent, Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, Tətbigi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti,
2000-2008: Baş müəllim Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, Tətbigi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1996-2000 Müəllim Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, Tətbigi Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti

TƏDQIQAT SAHƏSI
Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin həlli üsulları və adi diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- September-October, Anzali, Iran; IPM String School and Workshop
- Scattering of a Klein  – Fock – Gordon particle by a woods-saxon potential. Proceedings of the XVI international conference on computational mechanics and modern applied software systems,cmmass,2009 ,25-31 may,Alushta.
- Analytical solutions of the D-dimensional Schrodinger equation with the generalized Hilthen potential . International conference on functional analysis dedicated,to 90th anniversary at V.E.Lyantse l’viv,Ukraine,november 17-21,2010.
-Analitical solutions of the schrodinger equation üith the manning-Rosen potential plus a Ring-Shaped – like potential, 4thconference on control and optimization üith industrial applications. COIA 2013,Borevets, Bulqaria.
- Analytical solutions of the D-Dimensional Shredinger equation with the Manning-Rosen potential plus a Ring-Shaped like potential, Труды X международной Азиатской школы-семинара. “Проблемы оптимизации сложных систем”  25 июля – 5 августа 2014 г. Часть II, Кыргызская Республика.
- Об одной нерегулярной спектральной задаче. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, prof. Y.C. Məmmədovun anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 10 dekabr 2015, s. 196-197.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.V.H.Badalov,H.I.Ahmadov,S.V.Badalov,Analytical solutions of the Klein-Gordon equation with the Wood-Saxon potential for arbitrary l-state. News Baku State University,N2,pp.257-266,2008.
2.V.H.Badalov,H.I.Ahmadov,A.I.Ahmadov, Analytical solutions of the Schredinger equation with the Wood-Saxon potential for arbitrary l-state. In press Int. Journal Modern Physics E,2009.
3.Hikmat Ahmadov,On Solvability of the Cauchy problem for second order parabolic equation degenerating ib Schrodinger types. Arxiv:math-ph/0510098
4. Hikmat Ahmadov, On distribution of Zeros of some entire functions. Arxiv:math-ph/0311037
5.Yu.A.Mamedov,H.I.Ahmadov,Almost regularity conditions of spectral problems for a second order equation. Arxiv:math-ph/0212073
6.Yu.A.Mamedov,H.I.Ahmadov,Almost regularity conditions of spectral problems for a second order equation. Communication of Theoretical Physics.,pp.649-657,2004
7.Yu.A.Mamedov,H.I.Ahmadov, Investigation of one-dimensional mixed problem for correct Petrovsky the second order equation. Preprint IF NANA,N5,1996, 56.p
8. An analytical solutions of the  Klein  – Gordon equation for a 2D pion atom moving in a constant uniform magnetic field. Russian Physics Journal, Vol 52.No.3 ,2009, 321-327 səh.
9. Any l-state analitical solutions of the klein-gordon equation for the woods-saxon potential. International  journal of modern physics e.vol.is.n.7.(2010)   1463-1475
10. On Distribution of Zeros of some Quazipolynoms. Arxiv: 1111. 0392v1, [math-ph] 2 nov 2011, 7 səh
12. Analytical solutions of the Scrodinger equation with the Manning-Rosen potential plus a Ring-Shaped like potential”."arxiv":12.10.55//vı.math-physics.19 October 2012.
13. İnt.J.Modern physics  A vol 30 no.32(2015)  1550193. İmpakt factor-1.699 B Kateqoriya
14. Об одной нерегулярной спектральной задаче. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, prof. Y.C. Məmmədovun anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. 10 dekabr 2015, s. 196-197.

KITABLAR və PROQRAMLAR
2013 Riyazi fizika tənlikləri. Dərs vəsaiti, ADPU,  306 səh.

Bookmark and Share