www.applmath.az

Home az | ru | en

Əhmədov Saleh

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi müəllim
İş telefonu: (012)38-25-18

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1973-cü il 10 iyunun Masallı rayonu Gəyəçöl kəndində anadan olub
1980-1990 ildə Masallı rayonu Gəyəçöl kəndində orta məktəbdə oxuyub
2000-ci ildən BDU-da çalışır
Ailəlidir, bir övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1994-2000 ildə BDU-nın "Tədbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakultəsində təhsil alıb, 1994-1998 bakalavr, 1998-2000 maqistratura
2008.12.24

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
BDU-da müəllim
2000-i ildən "Riyazi fizika tənliyləri„ kafedrasında
Diferensial tənliyi və Riyazi fizika tənliyi
7 məqalə və 14 tezislər

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyaziyyat (Diferensial tənlilər)

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Применение метода контурного интеграла к решению смешанной задачи для параболического и антипараболического типа уравнения. Материалы междунар.конференц. по астрономии,физике и математике, посвященной Международному Году Астрономии, Наxчывань Государственный Университет,2009, səh.121-122.
- Типини дяйишян тянлик цчцн бир гарышыг мясялянин щялли. Рийазиййат,информатика вя игтисадиййатын мцасир проблемляри» мювзусунда Республика елми конфрансынын материал лары,Бакы,2010, сящ.129-130
- Dörd tərtibli xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün bir qarışıq məsələnin kontur inteqralı üsulül ilə həlli. // Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları. Beynəlxalq konfrans, Gəncə, 05-06 iyun 2014 –cü il, I hissə səh.155-157
- Теорема разложения одной спектральной задачи для уравнения с разрывными коэффициентами с нелокальными граничными условиями.//  Материалы Международной научно-практической конференции «Молодёжный форум: технические и математические науки», проводимой на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова» при поддержке Российского фонда  фундаментальных исследований (РФФИ), Воронеж, Т.3, №8(4), (19-4), 2015г, стр. 42-44

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Тезисы X Международной конференции по математике и механике посвященной 45-летию Института Математики и Механики , Баку-2004
2. Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию со дня рождения чл. корр. НАНА, профессора И.Т. Мамедова , Баку-2005
3. Тезисы международного симпозиума "Современные проблемы математики, механики и информатики ", Нахчиван, 2007
4. Тезисы X I I Международной конференции по математике и механике, посвященной 70 летному юбилею чл. корр. НАН Азербайджана, профессора Б.А.Искендерова. Баку-2006
5. Solution of a Mixed Problem for an Equation of Alternating type. Proceeding of Institute of Mathematics and Mechanics. Volume XXVI (X XXIV) 2007. Page 3-15
6. On solution of a mixed problem for an equation of the fourth order with discontinuous coefficient. 2006, Volume XXVI, № 4, page 137-144
7. Исследование характеристического определение, связанного с решением спектральной задачи Вестник Бакинского Университета серия физико-математических наук № 2 2005,стр. 5-12
8. Формула разложения для одной спектральной задачи с разрывными коэффициентами. Азерб. Государственный Педагогический Университет «Известия», сер. Естественных наук, 2006, №1, стр. 6-15
9. Оценка решение одной спектральной задачи для уравнение четвертого порядка с разрывным коэффициентом. Научные известия Сумгаитского Государственного Университета. Том 6,№ 2, 2006,стр.34-41
10. Решение одной смешанной задачи с разрывными коэффицентами. Известия Азерб. Государственный Педагогический Университета. Серия естественных наук, 2007 №4, стр. 3-9
11.  “Оценка решения одной спектральной задачи для уравнения с разрывным коэффициентом”. Из-во «Мастеринг», Воронежский госуд. педагогич. университет, 2009,. стр.31-37
12. Kompleks parametrindən asılı dördüncü tərtib tənliyin fundamental həllərinin asimptotikasının qurulması. Вестник БГУ, физ.-мат.,наук 2012, №1, 70-76 səh.
13.  “-kompleks parametrindən asılı olan bir spektral məsələnin xarakteristik determinantının sıfırları haqqında". Bakı Universitetinin “Xəbərləri”, 2014,Ⅶ4, s.36-45
14. Нахождение асимптотики  собственных значений одного дифференциального  оператора 4-го порядка . Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.  11-1, Москва,2015,стр.13-17.

KITABLAR və PROQRAMLAR
2013   Inteqral  tənliklər. Dərs vəsaiti , ADPU, 111 səh.

Bookmark and Share