www.applmath.az

Home az | ru | en

Əhmədova Jalə Bila

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
e-mail: akja@rambler.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
10 mart, 1972-ci ildə Bakıda anadan olmuşdur. 1989-ci ildə BDU nun Merxanika riyaziyyat  fakültəsinə daxil olmuşdur. 1994-ci ildə BDU nin Merxanika riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir. Ailəlidir,  iki övladı  var. 1995-ci ildən AMEA Kibernetika İnstitutunda işləyir. 2005 -ci ildən BDU-də işləyir.  2003-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

TƏHSİL VƏ ELM VƏ ELMI  ADLAR
1994-ci ildə BDU nun Merxanika riyaziyyat  fakültəsinin bitirmişdir.
1994-сü ildə AMEA Kibernetika İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.
2003-cü ildə «Kvazixətti hiperbolik tənliklər üçün variasiya bərabərsizlikləri» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. (01.01.02-Diferensial tənliklər)

ƏMƏK FƏALIYYƏTI
Aşağıdakı dərsləri aparır.

1.Diskret riyaziyyat  və  riyazi məntiq – 1, 2 (II k)
2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi. (II k)
3. Qraflar nəzəriyyəsi və kombinator analiz üsulları (III k)
4. Riyazi məntiq (II k).
5. Kombinator   proqramlaşdırma  və mürək nəzəriyyəsi (magistratura II k).

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA IŞTIRAK

-Тр.I I Респ. Научн.  конф. «Современные проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий», т.III, Баку, 26-28.10.2004,
- The International Conf. on Control and Optimization with Applications, June, 2-4, 2008, Baku,
- IV İnternational Conf. “Problems of Cyberne-tics and Informatics” (PCI’2012),September 12-14, 2012,
- Матер. Межд. Конф. «Динамические сис-темы: устойчивость, управление, оптимизация», посв. 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина, 1-5.10.2013, Минск.
- Caucasian Mathematics  Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia.
- Материалы международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Ме-ханики. Баку. 15-16 мая, 2014.
- Материалы международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку. 15-16 мая, 2014. с.
- Научн. конф. «Современные проблемы математики, информатики и экономики», посв. 90 летию БГУ, Баку, 27.10.2009.
- IV İnternational Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’2012),September 12-14, 2012.
- Межд. Конф. «Динамические системы: устойчивость, управление, оптими-зация», посв. 95 летию со дня рожде-ния Е.А.Барбашина, 1-5.10.2013, Минск.
- Caucasian Mathematics Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia.
-Beynəlxalq konfrans. COİA 2015, Bakı, avqust 2015

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Аналог принципа максимума Понтрягина в одной задаче управления, описываемая разностным аналогом интегро-дифференциального уравнения типа Барбашина.// «Известия» НАН Азерб.,  №6, т.ХХХI, 2011, с.35-38.
2. Необходимые условия опти-мальности первого порядка в одной задаче управления, опи-сываемой разностным аналогом уравнения типа Барбашина при функциональных ограничениях.// «Известия» НАН Азербайджана, Баку, №6, 2012, с.73-77.
3. Аналог дискретного принципа максимума в одной задаче опти-мального управления, описывае-мой разностным аналогом ин-тегро-дифференциального урав-нения типа Барбашина// Вестник БГУ, №2, 2013, c. 64-71.

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər.  BDU nəşriyyatı, 2010
2. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova , S.T.Əliyeva, K.Ş.Məmmədov. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər, 2010
3. Aslanova N.X., Məmmədov K.Ş. Mənsimov K.B. Əhmədova. J.B.Qraflar nəzəriyyəsi. 2014.
4. Abdullayev A.A. Məmmədov K.Ş. Mənsimov K.BƏhmədova. J.B. Alqoritmlər nəzəriyyəsi. 2014.
5. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva. Diskret riyaziyyatdan məsələlər. (rus dilində) BDU nəşriyyatı, 2016.
5.  Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2010.
6. Qraflar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.

Bookmark and Share