www.applmath.az

Home az | ru | en

Həmidov Rəfael Hüseyn oğlu

dosent
İş telefonu: 539-11-69
e-mail: sheki_hamidov@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1947-ci ildə anadan olmuşam. Doğulduğum yer: Azerbaycan res. Şəki r-nu. 
1965-ci ildə Şəki şəhəri 10 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirmişəm.
Ailəliyəm. İki övladım və dörd  nəvəm var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1970-ci ildə Baki Dövlət Universitetinin mexanika riyaziyyat fakultəsini bitirmişəm, 
22.05.1984 cü ildə „Bəzi çoxkriterialı optimizasiya məsələsinin həlli" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiyə etmişəm.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974 - ildən 1990-ilə kimi Azerb. MEA-nın Kibernetika İnstitutunda işləmişəm. 
1990-1997 Neft Akademiyasında ishləmişəm.
1997-ci ildən BDU-nun „Əməliyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasında dosent vəzifəsində çalışıram, 

TƏDRIS ETDIYI FƏNLƏR

Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi , riyazi modelləşdirmə , iqtisadiyyatın oyun məsələləri., kollektiv qərar qəbuletmə, Çoxkriteriyalı məsələlərdə qərar qəbuletmə, qeyri-səlis riyazi modellər, Böyük ölçülü sistemlər, iqtisadi sistemlərdə paylanma məsələləri .

TƏDQIQAT SAHƏSI
Qərar qəbul etmənin riyazi problemləri. Böyük ölçülü məsələnin həlli yolları. 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. 1-st International Conference on Control and Optimization with Industrial Application, Baki, 2004.
2. Application of information - communication technologies in science and education. , Baki ,2004
3. The First International Congress on Science Development , Software Movement and Free Thinking , Thehran-Iran, 2005
4. The International conference of problems of cybernetics and informatics Baki 2006 
5. The 38-th Annual Iranian Mathematics Conference , Zanjan , 2007.
6. Əməkdar elmi xadim Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın problemləri” adlı Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı,2010
7. Lənkəran Dövlət Universitetində “Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktiki mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, 23-25 dekabr, 2011
8. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans”, 2013
9.Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, səh. 29-30
10. AMEA-nın həqiqi üzvü,əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və Tətbiqiriyaziyyatın aktual məsələləri” respublika elmi konfransının materialları, Şəki 2016, səh.135-137
11. Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni infor masiya texnolo giyaları” mövzu sunda keçirilən III Respublika elmi konfras, 15.12. 2016,Sumqayıt ş. Səh. 73
12.Azərbaycanın Ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları 17-18 may, Bakı 2018,  səh-49-52


ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRI
1. Kəsr xətti proqramlaşdırma məsələsinin həlli üsulu , Elm və təhsildə informasiya və kommunikasiya texnalogiyalarının tədqiqi beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2004., səh.138-140.
2. One Bicriterion Dynamic Linear Program And Its Solution. The international conference of problems of Cybernetics and Informatics. Baki 2006. , pp. 132-135
3. An efficient decomposition method for linear programming problems. Appl.Comput. Math.4.(2005),no 1, pp.54-60.
4. An Algorithm for Equilibrium Point of One N-Person Non-cooperative Game the 38th Annual Iranian Mathematics Conference, pp 8-11, Zanjan Univetsity, Iran, 2007
5. 2007, Əməliyyatlar tədqiqi misal və məsələlərdə. Dərs vəsaiti.
6. Kollektiv qərar qəbuletmənin bir modeli haqqında
7. Ehtiyatın çoxkriteriyaya görə paylanmasının bir qərar qəbuletmə məsələsi
8.  “Collective decision-moninq for one class of  resource allocation  problems”AMEA-nın “Məruzələr”i, fiz-riy bölməsi ,№5, 2011.
9. «Об одной задаче распределения ресурсов»-.BDU  “Xəbərlər”.№2 2012.Səh 70-78
10. Принятие решения в одной задаче назначения производсвенных заказов -Proceeding of institute of applied mathematicsBakı-2013,№4, səh 9-14
11. Об одном подходе к организации процесса принятия решения -AMEA-nın «Məruzələr»i fizika-riyaziyyat bölməsi, LXX, №2, 2014. Səh 6-9
12. Принятие решение в двухкритериальной задаче дробно-линейного программирования -Proceding of institute of applied mathematics, Vol 4, №1, 2015, səh 12-22
13. Применение редукции в одной задаче принятия решения- Наука через призму времени, Международный научный журнал, №7, 2017, стр.6-12
14. Reduction of one block linear multicriteria decision-making problem-proceedings of the 6th international conference on control and optimization üith industrial applications, volume II, 11-13 july,2018 Baku, pp.138-140

KİTABLAR
"Əməliyyatlar tədqiqinin elementləri”-2018-ci il dərs vəsaitl
“Əməliyyatlar tədqiqindən çalışmalar” -2020-ci il dərs vəsaitl

Bookmark and Share