www.applmath.az

Home az | ru | en

Həqiqət Əhmədova

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi f.r.e.n.dosent
İş telefonu: 4393869

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1941-də Quba şəhərində anadan olub. 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1963-də Kirov adına BDU-ni bitirib,
1980-da „Ümumiləşmiş Puasson prosesinin bir sinfi haqqında" adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiyə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1963-də AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda, həmin ildə də ailə vəziyyztilz əlaqədar Tacikstan Elmlər Akademiyasının Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutununda, 1973-də AzNİPİ-də işləyib. 1973 ilin oktyarından indiyə qədər AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda işləyir.
1975-dən ADU-nin mexanika riyaziyyat, tətbiqi riyaziyyat və fizika fakultələrində „Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika" fənnini tədris etmişdir. 2002-dən BDU-da „Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika" kafedrada çalışır,
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi, Riyazı statistika fənnləri üzrə dərs aparır
18 məqalənin,
3 kitabın müəllifidi

TƏDQIQAT SAHƏSI
Ümumiləşmiş Puasson prosesinin funksionalları paylanmalarının tədqiqi

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminlərin tərtib olunma prinsipləri. AMEA, terminalogiya komitəsinin yaradılmasının 80 illiyinin həsr olunmuş konfransın materiallarında, 2003.
2.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika termin və anlayışlarının formalaşma və inkişafı barədə. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər,Bakı - 2006.
3.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. Ensiklopediya. Allahverdiyev J.E., Əhmədova H.M., Hajıyev A.H. (nəşrdədir)
4.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika müntəxəbatı" (nəşrdədir)
5.Tarixi oçerklər (nəşrə hazırdır)

KITABLAR
1.Riyazi statistikanın ele-mentləri. Bakı, Maarif, 2000. 80 səh.
2.Allahverdiyev J.E., Hajıyev A.H. 2002, Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın terminləri İngilisjə - Rusja -Azərbayjanja(izahlı) - Türkjə lüğəti. AMEA, retminalogiya komitəsi, № TK/ 01, 06.07.01. 426 səh.
3.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (Dərslik). Bakı, Maarif, 2000. ARTN, şifr № 729. 520 səh.

Bookmark and Share