www.applmath.az

Home az | ru | en

Hüseynov Hidayət Məhəmməd oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının professoru
E-mail: hmhuseynov@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
20.01.1951 tarixində anadan olmuşdur.
1958-1968-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.
1968-1973-cü illərdə ADU-nun (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil almışdır.
1973-1976-cı illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda aspirant olmuşdur.
1976-1990-cı illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.
1990-cı ildən indiyədək BDU-da çalışır.
Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1973-cü ildə ADU-nu bitirib.
"Dirak tənliklər sistemi üçün səpilmə nəzəriyyəsinin tərs məsələsi" (namizədlik dissertasiyası), 1978-ci il.
"Adi diferensial tənliklər üçün Yost tipli həllin göstərişləri və tərs məsələlər" (doktorluq dissertasiyası), 1998-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1976-1990-cı illərdə Azərbaycan EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda işləmişdir.
1990-cı ildən BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasında çalışır.
"Riyazi analiz" fənnini tədris edir.
70-dən çox məqalənin müəllifidir. 7 elmlər namizədi, 3 elmlər doktoru yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diferensial operatorların spektral analizi, tərs məsələlər.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- 2009- Elm və təhsilin inkişafındakı  xidmətlərinə görə BDU-nun 90 illik yubileyi ərəfəsində Təhsil Nazirliyi tərəfindən Qabaqcıl təhsil işçisi nişanı ilə təltif ilə təltif olunmuşdur.
- 2010- О представлениях решений  Йоста для оператора Штурма-Лиувилля, содержащего спектральный параметр в условии разрыва во внутренной точке. Спектральная теория и ее приложения. Тезисы межд. конф. посвящ. 80-юб. акад. Ф.Г. Максудова, Баку. 2010, стр. 131-132.
- 2011- Об операторе преобразования для системы уравнения Дирака со суммированными потенциалами. Функциональный анализ и его приложения. материалы межд.конф, посв. 100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова, стр. 116-119
- 2012- The inverse scattering problem for the Diracs operator with  discontinuity condition. “Spektral theory and diff. equation. Int.unf. in honor of V.A.Marchenkos 90th birthday august. 20-24, 2012, Kharkiv, Ukraine. Book of Abstracts. p.43-44.
- 2013- On one problem for hyperbolic equation with disc. conditons. Abstracts of the Internet. conf.to the 90-th anniv. of H.Aliyev. Baku. 2013. pp.50-54
- 2014- Kəsilən əmsallı Şturm-Liuvill operatorlarının məxsusı ədədlərinin asimptotikası. /Materialı Mejd. konferen-üii “Aktualğnıe problemı matematiki i  mexaniki”, posv. 55-letiö İMM NAN Azerbaydjana(May15-17  2014, Baku, Azerbaijan), c.148-149 .
- 2015- Об одной обратной   задаче для оператора Штурма-Лиувилля с условиями разрыва. // Матер. Межд. Конференции, посв. 85-летию Я.Д. Мамедова (December  2015, Baku, Azerbaijan), c. 278-281.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Обратная задача теории рассеяния для системы уравнений Дирака 2n-го порядка. ДАН СССР. т. 232, №5, 1977, с.993-996        
2.О непрерывности коэффициента отражения одномерного уравнения Шредингера. Дифференц. уравнения, т. 21, №11, 1985, с.1993-1995        
3.Об одном классе обратных краевых задач для операторов Штурма-Лиувилля. Дифференц. уравнения т.25, №7, 1989, с.1114-1120,Набиев И.М.
4.Обратная задача для оператора Штурма-Лиувилля с неразделенными самосопряженными краевыми условиями. Сибирский матем. журн. т.31, №6, 1990, с.46-54 Гасымов М.Г., Набиев И.М.
5.Определение дифференциального оператора по спектру.Матем. заметки, Набиев И.М.т.56, №4, 1994, с.59-66
6.Решение одного класса обратных краевых задач Штурма-Лиувилля. Матем. сборник. т.186, №5, 1995, с.35-48 Набиев И.М.
7.Об одном операторе преобразования, Матем. заметки. т.62,  №2, 1997, с.206-215        
8.Асимптотика при  решения задачи Коши для цепочки Тоды с начальными данными типа ступеньки   Теорет. и матем. физ. т.119, №3, 1999, с.429-440, Ханмамедов Аг.Х.
9.Об одном представлении решения типа Йоста для обыкновенных дифференциальных уравнений.    Функц. анализ и его приложения, т.33, вып.3, 1999, с.75-77        
10.Об одном классе обратных задач для квадратичного пучка операторов Штурма – Лиувилля.       Дифференц. уравнения, т. 36, №3, 2000, с.418-420,Набиев .И.М.
11.Операторы преобразования и асимптотические формулы для собственных значений полиноминального пучка операторов Штурма–Лиувилля. Сибирский матем. журн. т.41, №3, 2000, с.554-566    Набиев И.М.Пашаев Р.Т.
12. Об одной обратной задаче для диф-ференциального уравнения второго порядка,Успехи матем. наук,т.57, №3, 2002, с.147-148    Пашаев Р.Т.
13.Граничные задачи для одного класса операторов Штурма-Лиувилля с неинтегрируемым потенциалом    Дифференц. уравне-ния, т.38, №7, 2002, с.1120-1121    Амиров Р.Х.
14.Некоторые классы операторов Дира-ка с сингулярными потенциалами. Дифференц. уравнения, т.40, №7, 2004, с.999-1001    Амиров Р.Х.
15. On the Jost solutions of the Schrodinger-type equations with a polynomial energy-dependent potential Inverse problems, v.22, 2006, p.55-67     Nabiev A.A.
16. Обратная спектральная задача для пучков дифференциальных операторов. Матем. сборник, т.198, №11, 2007, с.47-66. Набиев И.М.
17. Обратная спектральная задача для пучков дифференциальных операторов // Матем. сборник, 2007, т. 198, №11, с. 47-66 (соавтор: И.М.Набиев).
18. Обратная спектральная задача для пучков дифференциальных операторов // Матем. сборник, 2007, т. 198, №11, с. 47-66 (həmmüəllif: İ.M.Nəbiyev).
19. Об одном алгоритме решения задачи Коши для конечной ленгмюровской цепочки. ЖВМ и МФ, 2009, т.49, № 9, с.1589-1593.
20. Об одной обратной задаче для оператора Штурма-Лиувилля с разрывными коэффициентами. Известия Саратовского Университета. сер.Ма.Мех.Инф., т.10, вып. 1, 2010, с. 3-9.
21. Об операторе преобразования для системы уравнений Дирака с суммируемыми потенциалами. Изв.Саратовского университета. сер.мат.мех.инф. 2011. т.11. вып. 2. с.19-23
22. Solition of the inverse scaffering problem for the Sturm-Liouville eguation with a spektral parametr in discontinuoty condition. Trans of NASA, v.XXXII, № 1, 2012, p.89-100.
23. Обратная задача решения для уравнения Штурма-Лиувилля со спектр. параметром в условии разрыва. Диф.уравнения, т.49, №12,  2013, стр. 1-5
24. Vosstanovlenie uravneniə diffuzii s sinqulərnım kogffiüientom po dvum spektram. Dokladı Akademii nauk. - 2014. - T. 457, № 1, iölğ. - S. 13-16.
25. Об одной обратной   задаче для оператора Штурма-Лиувилля с условиями разрыва. // Матер. Межд. Конференции, посв. 85-летию Я.Д. Мамедова (December  2015, Baku, Azerbaijan), c. 278-281.
26.1.An inverse scattering   problema for system of Dirak equation on the whole axis with conditions of discontinuity some point. rans. of   NAS of Azerbaijan v.  XXXV, №1, 2016.8s. Məqalə H.M.Hüseynov, Azimova G.M.
27.On a Uniform Appvoximation of Entire Funktion Associated with the Riemann Zeta Funktion Azerb. Journal of Mathematics  v.6,  №1, 2016, 136-143. 8s. Məqalə H.M.Hüseynov, 
28.The inverse scattering problem for system of Dirak equations  on the whole axis with cond. of Int. Vorkshop on non harmonic analysis and  dif. Operators Abstrakst. p. 24-25 2016. 2s. Tezis H.M.Hüseynov, Azimova G.M.
29.К спектральной теории одномерного уравнения  Шредингера с бесконечно растущим потенциалом типа ступенки. Journal of  Contemporary Applied Math. v.7. №1, 2017. pp.120-125. H.M.Hüseynov, (совм. Мамедовой А.Ф.)
30. Задача рассеяния для  возмущенного ангармонического уравнения. The scientific and pedagogikal nems of Odlar Yurdu. 2017. ,№46. ISSN. pp.11-18. H.M.Hüseynov, (совм. Мамедовой А.Ф.)
31. On determination of Sturm-Liowill oner with disc. condi. with respect to  pektil date. Proc. of the Inst.Math. and Mex. v.42. №2. 2016. pp.143-153.  2017 cap edilib. H.M.Hüseynov, (совм. Достуев Ф.З.) 2017 cap edilib.
32. Достаточные условия 03 для уравнения диффузии  с сингулярным потенциалом. Вестник БГУ сер-физ-мат наук. 2016. №3. С.69-76. H.M.Hüseynov,  (совм.Мамедовой Л.И.)
33.The inverse siattering  problem for a diskorde  Dirac system  on the whole axis DoI.hittps.doi.orq.10.1515. Published Online. 2017. S. 5-11. Journal Imerce and ILL-posed Problems. H.M.Hüseynov, совм.А.Х. Ханмамедов
34.Задача рассеяния для ангармонического уравнения. Тезисы конф. Сумгайыт. 2017. С.74-75. H.M.Hüseynov
35. Восстановление оператора Штурма-Лиувилля с условиями свойства Материалы международной конференции. Современная матем. И ее приложения. Ч. I. город Уфа. 2017. С. 891-896. H.M.Hüseynov

Bookmark and Share