www.applmath.az

Home az | ru | en

Şimiyev Həşim

fiz.-riy.e.n., dosent
İş telefonu: 438 25 18
e-mail: shimiyev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Mən Şimiyev Həşim Vəli oğlu 1952-ci il yanvar ayının 2-də Azərbaycan Respublikası Naxçıvan MR-in Ordubad rayonunun Bist kəndində anadan olmuşam. 1958-ci ildə Bist kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuşam. 1968-ci ildə Naxçıvan şəhər 7 saylı orta məktəbini gümüş medalla bitirmişəm. Elə həmin il Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşam. 1973-cü ildə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsini bitirib, təyinatla MEA-nın Kibernetika İnstitutuna göndərilmişəm. 1973-1977-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil almışam. 1974-1978-ci illərdə BDU-nun hesablama mərkəzində işləmişəm. 1978-1995-ci illərdə MEA-nın Riyaziyyat-Mexanika İnstitutunun XKB-da işləmişəm.
1984-cü ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişəm. 1974-1988-ci illərdə BDU-da, Texniki Universitetdə və İnşaat Mühəndisləri Universitetində saat hesabı ilə dərs demişəm. 1988-ci ildən 1997-ci ilə qədər "Ziya" kooperativinin idarə heyətinin sədri işləmişəm. 1997-ci ildə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin Riyazi kibernetika kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilmişəm. Hal-hazırda orada həmin vəzifədə işləyirəm. Qırxa yaxın elmi işin müəllifiyəm.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
neçənci ildə hansı universiteti bitirib, 1973. Bakı Dövlət Universiteti
namizədlik dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il, 1984, Diskret idarəetməyə malik xətti ardıcıllıq maşınlarının oyun məsələlərinin həlli üsulları,
doktorluq dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
işlədiyi yerlər MEA Kibernetika İnstitutu, MEA Riyaziyyat-Mexanika İnstitutu, BDU
neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır, 1997-ci il. Riyazi kibernetika
hansı dərsləri aparır, Diskret riyaziyyat, riyazi məntiq, sistem nəzəriyyəsi, tətbiqi cəbr, münaqişələr nəzəriyyəsi, riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın modelləri və s.
neçə məqalənin, 35
neçə monoqrafiyanın, -
neçə kitabın, 2
neçə patentin müəllifidir, -
yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin və doktorların sayı -
həyata keçirdiyi təcrübələr və elmi yenilikləri haqqında, -

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1989-cu ildə Bolqarıstanda, 2001-ci ildə Türkiyə Respublikasında, 2007-ci ildə İran İslam Respublikasında və Bakı şəhərində beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişəm.
2010 Riyazi modelləşdirmə haqda. Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi. “Riyaziyyat, İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının Materialları. BDU, Bakı – 2012 Main Principles of Decision making in conflict theory. Proc. Of the 9th Seminar of Differential Equations and Dynamical Systems. Tabriz, İran. July.11-13
2013 Game models of conflict situations. 4th Conference3 on Control and Optimization with Industrial Applications. COIA 10-12 JULY Borovets, Bulgaria. EXTENDED ABSTRACTS.
2015 Petri şəbəkəsi və münaqişələri. AMEA-nın müxbir üzvu Y.C.Məmmədovun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq  elmi konfransın materialları, s. 132-135

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Oyunlar nəzəriyyəsi, münaqişələr nəzəriyyəsi

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Münaqişələrin tədqiq olunması. "Bilgi" dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri, № 3-4, 2005
2. Münaqişələrin tədqiqi - danışıqların aparılması
3. Təhsil sisteminin sosial analizi. Odlar Yurdu Universitetinin xəbərləri, 2007
4. Təhsil sistemində münaqişələr
5. On game problem with double linear successive machine (DLGM) with zero initial state
6. Хəтти ardıcıllıq maşınlarında kollektiv münaqişəli davranışlar, Вестник БГУ, сер. Физ.-мат. Наук, 2009, №2, с.82-93
7. Математическое моделирование конф-ликтных ситуаций. Вестник БГУ, серия физ-мат. наук, 2011, № 4
8. Математическое моделирование конфликтных ситуаций. Baki Universitetinin xəbərləri, fizika-riyziyyat elmləri seriyası 2012, N1
9. Münaqişə situasiyalarının oyun modelləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Fizika –riyaziyyat elmləri seriyası. N-2. ,2013, c. 45-53
10. Münaqiıələr nəzəriyyəsində qərar qəbuletmənin əsas prinsipləri. BDU-nun xəbərləri.Fiz-riy. ser. səh.50-59
11. Petri şəbəkəsi və  münaqişə situ-asiyaları. BDU-nun xəbərləri  2015 № 4, səh. 72-81

KİTABLAR
1. Kibernetika haqqında düşüncələr. "Elm" nəşriyyatı, 1989
2. Diskret riyaziyyat. BDU nəşriyyatı, 1998

Bookmark and Share