www.applmath.az

Home az | ru | en

Kazımov Cavanşir Kazım oğlu

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent,  Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekan müavini
iş telefonu: 438-25-18
e-mail: dkazımov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1950-ci 27 dekabırda anadan olmuşdur.
1968-ci ildə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş və 1973-cü ildə universiteti bitirib.
Universitetin Elmi Tədqiqat hesablama mərkəzində mühəndis-proqramçı, kicik elmi işçi, laboratoriya müdri və şöbə müdri vəzifəsində calışmışdır.
1983-ci ildə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi vəzifəsinə secilmişdir.
1984-ci ildə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq ücün müdafiə eləmişdir.
Hazırda Tətbiqi riyaziyyat informasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında dosent və Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində calışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib.
"Qursa və Trikomi məsələlərinin təqribi həlləri" mövzusunda.
1984-cü ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq ücün dissertasiya müdafiə eləmişdir.

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
BDU-nun Elmi Tədqiqat hesablama mərkəzi.
1983-cü ildə Tətbiqi riyaziyyat kafedrasinda, 1993-cü ildə Informasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasındadosent vəzifəsində  çalışır.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

"İnformatika", "Translyasiya üsulları", "Kömputerin arxitekturası və əməliyyat sistemləri" , alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları dərslərini aparir.
43 məqalənin, 4 dərs vəsatinin, 2 metodik göstərişin müəllifidir.
Ritazi proqramlaşdırma üsullarının köməyi ilə qarışıq məsələlərin təqribi həllərinin tapılması alqoritmini vermiş və xətanı qiymətləndirmişdir. Paralel alqoritmlərin səmərəliliyi və məhsuldarlığı kimi məsələləri tətdiq etmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI:
Komputer şəbəkələrində axtarışın optimallaşdırılması və analoqiya hallarinın tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI.
1. 2004-cü ildə "Informasiya-kommunikasiya teönologiyalarının təhsilə tətbiqi"- Beynəlxalq konfransında,
2. 2007-ci ildə "Informasiya-kommunikasiya teönologiyalarının təhsilə tətbiqi" - II Beynəlxalq konfransında (Bakı), 
3. 2007-ci ildə "Riyaziyyat, informatika və mexanikanın müasir problemləri" - Beynəlxalq simpoziumlarında iştirak etmişdir.


SECILMIŞ ƏSƏRLƏRI:
1. Оценка параметров сети. Современные проблемы информации в системах моделирования программирования и телекомуникациях, вып.9,Воронеж, 2004.
2. Об одном методе уменьшения времени вычисления запроса в полуструктурированной базе данных, Информационная технология моделирования и управления, Воронеж, №3(46),2008.
3. Синхронизация и взаимодействие процессов в параллельной вычислительной системы. "Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyətin müasir problemləri", Bakı,2008,55-57.
4. Алгоритм обнаружения аналогий в компьютерных сетях. Тезисы международной КОНФЕРЕНЦИИ по математике, посвященной 50-летию института математики и механики НАНА, 2009, стр. 185-186.
6. Достаточное условия существования оптимальных расписаний для обслуживания потока заданий, поступающих в параллельные системы. Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemleri, Bakı, 2009, səh. 29-33.
7. Алгоритм распределения ресурсов неоднородной вычислительной сети. Материалы международной научной КОНФЕРЕНЦИИ посвященной 90-летию БГУ, 2009, стр.111-112.
8. Распознование компьютерных атак в распределенных информационных системах с помощью конечных автоматов // Тезиси Международной КОНФЕРЕНЦИИ, посвященной 80 летнему юбилею акад.Ф.Г.Магсудова, Баку, 2010, стр. 197-198
9. Организация параллельных вычислений для систем общей памятью // Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri Respublika elmi KONFRANSI, Bakı, 2010, s. 8.
10. Алгоритм синхронизации времени в беспроводных сенсорных сетях // Современные проблемы математики и механики,   Международная КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная  80 летнему юбилею проф. Я.Мамедова, Баку, 2010.
11. Математическая модель, выделения ресурсов при организации распределенных вычислений. Функциональный анализ и его приложения.  Международная КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная 100-летнему юбилею академика Халилова, Баку, 2011, с 217-219.
12. Оптимальные расписания для выполнения заданий с заданным сроком в распределенных системах. Известия НАНА, ТXXXI,№3,2011,стр.3-8
13. Некоторые вопросы об распределении ресурсов в масштабируемых системах.V Международной КОНФЕРЕНЦИИ ИКТ,2011,стр.370-372
14. Elektron-xidmətlərin səmərəliliyinin artırılması.Elektron-körük xidmətləri, III Beynəlxalq elmi-praktik KONFRANS, Bakı, 2011
Необходимые и достаточные условия существования оптимального расписания для планирования вычислений в распределенных системах, /İnformasiya texnologiyaları problemləri /, №2, 2011, с.81-86(статья)
15. Оптимальное упорядочение  операции  в задачах управления  ресурсов. «Теория  функции и  гармонического  анализа», Международной конференции  посвяженной  100-летнему  юбилею акад. И.И. Ибрагимова, Баку, 2012, стр. 134-136.
16. Задaча построения оптимального  россеяния для  выполнения  заданий в  конвейерных  системах.  Материaлы международной  конференции.  Винница, 2012, с.123
17. Об одном алгоритме упорядочения выполнений процессов в операционной системе //Материалы Международной конференции, Актуальные проблемы математики и механики, Баку 2014, стр. 213-215.
18. Планирование параллельных процессов на основе маштабируемой модели вычислений //Mexanikanın klassik problemləri, Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı, 2014, səh. 183-186.
19. Journal of Contemporary Applied Mathematics   Volume 5, Issue 1,september 2015.Построение оптимального упорядочения для выполнения потока заданий в заданные сроки в вычислительной системе (стр  22-27) ,Məqalə
20. AR Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsi, Azərbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş, “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi  KONFRANSININ Materialları (20-21 may 2015 –ci il)  Bakı 2015. Определение интервала очередности для выполнения  потока заданий в заданные сроки. (стр 55-56)
21. “О распределении ресурсов неоднородной параллельной системы”, тезис,M.Rəsulovunun anadan olmasının 100 ilik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-təcrübi KONFRANSI,Bakı,2016,s.
22. "Задача построения оптимального расписания последовательного выполнения заданий на многопроцессорной машине”,тезис, Ə.Şamil oqlu Həibzadənin anadan olmasının  100-cü ildönümünə  həsr  olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI, Bakı ,2016, с.159-160
23. Evaluation of Routing Algorithms Based on Clustering in Wireless Networks, International Journal of Scientific&Engineering Research, volume 7, Issue 3, March-2016, ISSN2229-5518, 2016. pp.140-151.
24. ”The approximate solution of one task on thermal processes by means of the finite element method”,Material science and Engineering,2017
25.Алгоритм конструирования оптимальной последовательности выполнения потока заданий на многопроцессорной машине .  Bakı Universitetinin xəbərləri, T.2, 2017, s.35-42.
26. Планирование процессов вычислений в распределённых системах // Proqram mühəndisliyinın aktual elmi-praktiki problemləri.  Bakı , 17 may 2017 il
27. Об одном алгоритме планирования процессов в операционной системе // Международная конференции,посвященной 90-летию со дня рождения Гейдар Алиева. Баку -2013 –с.286 -287.
28. Finit -element Methods for Solving the Boundary value Problem for Elliptic Equations in Domain with Curvilinear Boundaries, Jouinal of Physics: Conference Series, 1172 (2019), 012062, pp.1-5
29. Существование оптимального расписание допускающих прерывания заданий в вычислительной системе, H.Əliyevin 96-ci il dönümünə həsr olunmuş "Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri" konfransın materiaları, Bakı, 2019,s.105-107

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. EHM və proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti, "Azerb.nəşriyyəti",1993,299 səh.
2. Xətti proqramlaşdırma. Dərs vəsaiti, "BDU.nəşriyyəti",1996,109 səh.
3. Kömpüterin arxitekturası və əməlliyət sistemləri. Dərs vəsaiti, "Mütərəcim nəşriyyəti",2007, 132 səh.
4. İnformatikanın əsasları. Dərs vəsaiti, "Mütərəcim nəşriyyəti",2008, 296 səh.
5. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. 45s.
6. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
7. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
8. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
9. Translyasiya üsulları,dərs vəsaiti,Bakı-2013,s.150.
10. Alqoritmik dillər, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2016, 192s.
11. Alqoritmik dillər, Proqram, Bakı, BDU, 2016, 14 s.
12. “Alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları” dərs vəsaiti, 2017, Bakı ,dərs vəsaiti,160 s.

Bookmark and Share