www.applmath.az

Home az | ru | en

Əli Ramazanov

f.-r.e.n., dosent
e-mail: rab-unibak@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1980 -cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat fakültəsini bitirib.
Namizədlik dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il
Qabarıq diskret optimallaşdırma məsələlərində qradiyent ekstremumun xətası. Belarusiya Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutu, 1990.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980-1984 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Kibernetika İnstitutu,1984-1990-cı illərdə SSRİ Baş Kosmos İdarəsinin Təbii Ehtiyatların Kosmik Tətqiqatı İnstitutunun aspirantı və Belarusiya Dövlət Universitetində stajor-tətqiqatçı, 1998-ci ilə qədər Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyində sektor müdiri, 2000-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat fakültəsinin Riyazi kibernetika kafedrası

HANSI DƏRSLƏRI APARIR

Alqoritmlər nəzəriyyəsi, Obrazların tanınması, Qraflar nəzəriyyəsi, Diskret optimallaşdırma.
MƏQALƏLƏRININ SAYI: 50 elmi məqalə
DƏRS VƏSAITI: Bir dərs vəsaiti

BEYNƏLXALQ SEMINAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA IŞTIRAKI
2009 Новые оценки точности градиентного алгоритма на суперматроидах и их перескчениях. Международная научная конференция «Дискертная математика, алгебра и их приложения» 19-22 октября, . Минск
2010 Об оценке глобального максимума  фукции дискретного аргумента., “Riyaziyyat ,İnformatika  və İQTİSADİYYATIN MÜASİR problemləri ” mövzusunda Respublika elmi konfrasının materialları
2011 Оценка точности градиентного алгоритма на структурах Жор-дана-Дедекинда и некоторые смежные вопросы. Труды 15-ой Байкальской международной школы-семина-ра “Методы оптимизации и их приложе-ния“. Т. 2, Матема-тическое прог-раммирование. Иркутск.  Изд-во Инс-та систем энерге-тики им. Л.А. Мелентьева, СО РАН, С. 17-174.
2012 On stability gradient algorithms in Jordan-Dedecinds  structures . Mat-s the 4-hd İnternational Conference “Problems of Cybernetics and informatics”, Baku
2013 Критерии устойчивости жадного алгоритма на структурах Жордана –Дедекинда. Международная научная конференция.   «Дискретная математика теория графов и их приложения» Минск
2014 The analysis of stability of gradient algorithm for prob-lems of convex dis-crete optimization. Mat.-s the XVI Baikal Internati-onal School-seminar “Optimi-zation Methods and their Appli-cations”,  Irkutsk
2015 Устойчивость градиентного алгоритма в терминах меры строгой выпуклости. Мат-лы Все-российской конференции “Мат.программирование и приложения”. Изд.-во  ИМ и М Уральское Отделение РАН,  Екатеринбург

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Diskret strukturlarda ekstremal məsələlər üçün lokal alqoritmlərin işlənməsi və onların xətasının araşdırılması, qraflar nəzəriyyəsi, riyazi modelləşdirmə.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Emelichev V. A. , Kovalev M. M., Ramazanov A. B. Errors of gradient extrema of a strictly convex function of discrete argument // J. Discrete Mathematics and Applications. 1992. vol. 2, N 2, pp. 119-131.
2. Рамазанов А. Б. Оценки точности получаемых алгоритмом покоординатного подъема решений задач дискретной выпуклой оптимизации // Дискретный анализ и исследование операций 2005. Серия 1, том 12, № 4, С. 60-80.
3. Ramazanov A. B. An Estimate for the Curvature of an Order-Convex Set in the Integer Lattice and Related Questions // Math. Notes, 2008, vol 84, N 1, pp. 147-151.
4. Рамазанов А. Б. Гарантированная оценка точности градиентного алгоритма для задачи коммивояжера с усиленным неравенством треугольника // Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-мат. наук, 2005, № 2, С. 60-64.
5. Рамазанов А. Б. Оценки в глобальном экстремуме dc-выпуклых функций дискретного аргумента // Труды XIV Байкальской Международной школы-семинара "Методы оптимизации и их приложения", Иркутск, Изд-во Ин-та систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН , 2008, С. 483-490.
6. Оценки в глабальном экстремуме  дс –выпуклых функций дискертного аргумента в некоторые смежные вопросы. Вестник БГУ, сер. Физ.-мат. Наук, 2009, № 3, с. 56-61, 2010
7. Об устойчивости градиентного алгоритма в зада-чах выпуклой дискретной оптимизации и некоторые смежные вопросы. Дискретная математика,   2011, том 23, выпуск 3, С. 82-92.
8. Устойчивост градиентного алгоритма в одной задаче дискретной оптимизации. Вестник Бакинского  Университета, сер. физ.-мат. наук, 2012, N 1
9. 2014 Анализ точности градиентного алгоритма на струк-турах Жордана-Дедекинда. Вестник Бакин-ского  Универ-ситета, Cер. физ.-мат. наук, 2014,  N 4.s. 60-67
10. Анализ точности и устойчивости гра-диентного алго-ритма на струк-турах Жордана-Дедекинда  Proceedings of IAM , 2014, V. 3, N 2, pp. 242-248.

KITABLAR
Мансимов К. Б., Рамазанов А. Б. Сборник задач по дискретной математики. Изд-во БГУ, Баку, 2008, 143 с.

Bookmark and Share