www.applmath.az

Home az | ru | en

Əliyev Ələkbər Əli Ağa oğlu

Texnika elmləri doktoru, professor, əməkdar müəllim, kafedra müdiri   
İş telefonu: +(994) 12 538 25 18
e-mail: aaliyev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-ci il dekabrın 16-da Bakıda anadan olub. 
1966-1976-cı illərdə Bakı şəhərində 44 saylı orta məktəbdə oxuyub və məktəbi QIZIL medalla bitirib.
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1982-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1989-cu ildə Ukrayna Respublikasının Kiyev şəhərində Kibernetika institutunda «Откат-восстановление в отказоустойчивых распределенных системах» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
1996-cı ildə Ukrayna Respublikasının Kiyev şəhərində Tətbiqi informatika institutunda«Протоколы синхронизации прикладных процессов в распределенных системах обработки информации» mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. 
Texnika elmləri doktoru, professor, əməkdar müəllimdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1982-1985-ci illərdə BDU-nun Hesablama mərkəzində riyaziyyatçı, baş riyaziyyatçı, aparıcı mühəndis, qrup rəhbəri vəzifələrində işləyib.
1985-1989-cu illərdə Ukrayna respublikasında Kiyev şəhərində V.M.Qluşkov adına Kibernetika institutunun aspirantı olub.
1989-1992-ci illərdə BDU-nun Hesablama mərkəzində layihənin baş mühəndisi, baş mütəxəssis vəzifələrində işləyib.
1992-1996-cı illərdə Ukrayna respublikasında Kiyev şəhərində V.M.Qluşkov adına Kibernetika institutunun doktorantı olub.
1996- hal hazıra kimi Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının əvvəlcə professoru, sonra isə müdiri vəzifəsində işləyir. 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Paralel və paylanan hesablamalar, paylanmış verilənlər bazası və biliklər bazası, kompüter şəbəkələri və şəbəkə əməliyyat sistemləriı və s. fənləri tədris edir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Kompüter şəbəkələri, paylanmış sistemlər, paylanmış verilənlər bazası, bulud texnologiyaları.
1 monoqrafiyanın, 10 dərs vəsaitinin, 1 lüğətin, 2 preprintin, 4 metodik vəsaitin, 1 informatika üzrə ensiklopediyanın, 160-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.
10 elmlər namizədi və 1 elmlər doktoru yetişdirib.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1987-2018-cı  illərdə bir sıra respublika və  beynəlxalq konfranslarda iştirak edib.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Modified optimistic multi-version concurrency control algorithm in distributed databases // An international journal "Applied and computational mathematics". - 2002. - Vol 1.- № 1. - p. 31-39
2. Методы управления параллелизмом в информационных компьютерных сетях // Межд.научно-техн.журнал «Оптико-электронные информационно-энергетические технологии». - г.Винница.- №1.-Том 3.- 2002.- с.47-53.
3. Концептуальная модель отказоустойчивой системы управления транзакциями в распределенных базах данных // Известия НАНА -2002г - т. XXII. - N 2-3. - с.26-32
4. Structural testing principles of object-oriented programs // J. "Advances in Electrical and Computer Engineering"-N1.-Vol3.- 2003.- Suceava.-p.21-27
5. Mechanizm of rollback-recovery information in real time distributed systems // Proceedings of the Forth International Conference Internet-education-science-2004. - Azerbaijan-Ukraine-Bulgaria. - pp. 447-449
6. Исследование глобального состояния распределенных систем // Международный научно-технический журнал "Информационные технологии моделирования и управления". -Воронеж. - N6. -2005
7. Контрольные точки и откат-восстановление в распределенных системах // Вестник Бакинского Университета. - Баку. -N4. -2005
8. Основные понятия отказоустойчивости распределенных систем и механизмы ее достижения // Y Intern. Conf. Internet-Science-education,Vinnisa, 2006
9. Транзактная обработка информационных ресурсов в распределенных базах данных // Международный научно-технический журнал "Информационные технологии моделирования и управления". -Воронеж. - N2. -2008.
10. Модель и алгоритм отказоустойчивой системы управления транзакциями в распределенных базах данных // Системы управления и информационные технологии. – 2009, №3.1(37), с. 174-179.
11. Алгоритм и программное обеспечение системы управления контентом // Вестник Бакинского Университета, 2009, №4, с.74-79.
12. Производительность системы управления транзакциями // Сборник трудов Современные проблемы информатизации в анализе и синтезе программных и телекоммуникационных систем 2010, Воронеж стр.405-407.
13. Синтаксическая модель управления параллелизмом транзакций в распределенных базах данных // Сборник трудов Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности 2010, Воронеж, с.46-49
14. Модифицированный алгоритм механизма двухфазной фиксации в распределенных системах обработки информации // Информационные технологии моделирования и управления. – 5(70). – Воронеж. -2011. – с.574-581.
15. Применение информационных технологий для создания и управления новой учебной инфраструктуры // Системы управления и информационные технологии. – Москва. - №2.1(44). - 2011. – с.108-112.
16. Глобальное состояние распределенных баз данных // Известия АНА. – Баку. – 2011.- №4. – с.85-91.
17. Разработка алгоритма синхронизации в распределенных системах обработки информации // Вестник Бакинского Университета. – Баку. - №3. – 2011. с.94-103
18. Разработка алгоритмов, повышающих производительность распределенных систем обработки информации /Системы управления и информационные технологии, Москва.- .№2.1(48),  2012. –    С. 175-179
19. Достоинства и недостатки облачных технологий /Информационные технологии моделирования и управления, Россия, г.Воронеж.- №3(81), 2013.–С. 278-285.
20. Полное резервное копирование в «Облака» //Вестник Бакинского Университета.-Баку.-БГУ.-№4.-2013
21. Резервирование механизма управления ресурсами облачных вычислений // Вестник Бакинского Университета, №4, 2014.
22. Analysis of the results of analytical and simulation With the network model and dynamic priority Unchecked Buffer, International Research Journal of Applied and Basic Sciences,  Vol. 9 (10), p.1834-1838, 2015.
23.,Analysis of the Analytical and Simulations Results with the Network Model and Dynamic Priority of Limited Buffer,  International Journal of Computer Applications,  Vol. 127 – No.13, October 2015, p.17-20.
24. Алгоритм системы mbaas для массовой отправки push-уведомлений Google gcm с использованием параллельных процессоров,  Проблемы информатизации и управления, Киев, 2016, том 56, №4.
25. The Analysis of the Results of Simulation Models of Limited and Unlimited Queuing Service Systems, International Journal of Computer Science and Information Security, September  2016, Volume 14, N9, p.46-51.
26. Анализ результатов аналитических и имитационных   моделей сети c ограниченным и неограниченным   буфером, Системы управления и информационные технологии, Москва-Воронеж, 2016, №4, с.44-47.
27. The appoximate solution of one Task on Thermal Proscesses by means of the Finite Element Methods Materials Science and Engienceriny, 225 , 2017, p. 1-5.
28. Numerical solution and effective error estimation for a nonlocal mixed problem for the laplace equation in the process of intelligent modeling // IWMMA 2017 - The Sixth International Workshop on Mathematical Models and their Applications, Krasnoyarsk, the Russian Federation, November 13-15, 2017.
29. Numerical solution and effective error estimation for a nonlocal mixed problem for the Laplace equation in the process of intelligent modeling / International Journal on Information Technologies and Security, 2018, vol.10, №1, p.83-92.
30. Finite-Element Methods for Solving The Boundary Value Problems for Eliptic Equations in Domain with Curvilinear Boundaries/ Journal of Physics: Conference SeriesVolume 1172, 2019, 012062 IOP Publishing.
31. Improving The Accuracy Of The Numerical Solution Of The Equilibrium Problem For A Stretchable Elastic Beam/ Journal of Physics: Conf. Series 1172 (2019) 012060 IOP Publishing
32. Construction of the difference problem and error estimation of the approximate solution of the nonlocal problem for the nonlinear equation // IOP Conf. Series: Journal of Physics, 1451(2020).
33. Исследование системы безопасности информации в сетях обслуживания // Системы управления и информационные технологии, №1(79),2020.–С.72-74

KITABLAR
1. 1995, Синхронизация прикладных процессов в распределенных системах обработки данных
2. 2003, Распределенные системы обработки информации 
3. 2004, İngiliscə-rusca-azərbaycanca informatika, telekommunikasiya, radioelektroika üzrə lüğət
4. 2007, Kompüterin arxitekturası və əməliyyat sistemləri
5. 2008, İnformatikanın əsasları
6. 2008, C və Pasкal dillərində proqramlaşdırma
7. 2008, İnformatika üzrə ensiklopediya
8. 2015, Cəbrin tətbiqiləri:kodlar nəzəriyyəsi və kriptologia
9. 2015, İnformatika
10. 2016, Alqoritmik dillər
11. 2017, Alqoritmin analizi və hazırlanması üsulları

Bookmark and Share