www.applmath.az

Home az | ru | en

Əliyev Nihan Əlipənah oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
Iş telefonu: 994 510 58 44

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1938-ci ildə Bakı şəhərinin II Zabrat kəndində anadan olub
1946-57-ci illərdə əvvəlcə 75 saylı natamam orta məktəbdə oxumuş, sonra isə 73 saylı orta məktəbi bitirib.
1958-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU)«Mexanika  riyaziyyat» fakültəsinə daxil olub
1963-cü ildə Universiteti bitirib.
Ailəlidir, 3 övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
1964-67-ci illərdə BDU-nun “Riyazi fizika tənlikləri” kafedrasında aspirant  olmuşdur. 1967-ci il martın 29-da Ukayna Respublikasının Lvov şəhərindəki İvan Franko adına Lvov Dövlət Universitetində “Xarakteristik tənliyin kökü təkrarlanan olan adi xətti diferensial tənliklər sisteminin həllinin asimptotik ifadəsi və ixtiyari matris-funksiya üçün ayrılış formulu” mövzusunda elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1966-ci ildən əvvəlcəBDU-nun “Riyazi fizika tənlikləri” kafedrasında, sonra 1973-cü ildən “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasında, 1993-2006-cı illərdə İran İslam Respublikasında əvvəlcə Təbriz şəhərindəki Tərbiəti Müəllimi Təbriz, sonra Tehran şəhərindəki Tərbiəti Müdərris Universitetlərində işləmişdir. Nəhayət 2006-cı ildən indiyə qədər yenə də BDU-nun “Tətbiqi analizin riyazi üsulları” kafedrasında işləyir.1972-ci ildən dosent vəzifəsində işləyib.
Tədris etdiyi fənnlər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri,Asimptotik üsullar, Analitik həndəsə, Xətti cəbr, Ədədi üsullar.
250-dən artıq elmi məqaləınin və fars dilində bir kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Adi diferensial tənliklər, Xüsusi töəməli tənliklər, ədədi üsullar, elementar riyaziyyat.

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA , SEMİNARLARDA VƏ SİMPOZİUMLARDA İŞTİRAKI
1966-cı ildə şəhərində Beynəlxalq  konqresdə, Almaniyanın Berlin şəhərində 1998-ci ildə Beynəlxalq  konqresdə iştirak etmişdir. Beynəlxalq  konfranslarda Moskva,Leninqrad, Kiyev, Minsk,Novosibirsk və s. şəhərlərdə iştirak etmişdir.
2015, Model of Roeesser for gas lift process in oil production ,the 5th International Conference on control and optimization with industrial applications Book of abstracts,27-29 August ,2015,Baku, Azerbaijan ,pp.43-46
2015, The sweep algorithm for solving the system of partial hyperbolic equations describing the motion oil production , The 5th International Conference on control and optimization with industrial applications Book of abstracts,27-29 August Baku-2015 ,pp.233-234.
2015, Study of the method of solving the problem for a system of partial differential equations describing the process gas lifi, The 5th International Conference on control and optimization with industrial applications Book of abstracts, 27-29 August      Baku- 2015, pp.234-237
2009.A boundary value problem for an ordinary general inteqro-differential loaded equation of second order with non-local and global terms in the boundary conditions. Of the third congress of the world mathematical society of Turkic countries Almati 30 iyun-4 iyul, 2009 pp.204.
2010.A problem for a compozite type equation of third order with conditions.“Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” Akademik F.Q. Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Konfransın tezisləri
2011.Regularization of necessary conditions connected with boundary value problems for a composite type equation.Funksional analiz və onun tətbiqləri. Akademik Z.İ.Xəlilovun 100- illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları 12-14 yanvar, 2011. Səh. 142-145
2012. On fredholm property of a boundary value problem for a first order equation with general boundary conditions.
2013.A special successive approximations method for solving boundary value problems including ordinary differential equations.(Mathematical Sciences, Springer Open Journal, Heidelberg, Germany, 2013, 7:42)
2014. New method of solvalility of three-dimonsional(Mexanikanin klassik və muasir problemleri konfransçinin Materiallari Baki-2014,22-26s)
2015. Model of Roeesser for gas lift process in oil production. the 5th International Conference on control and optimization with industrial applications Book of abstracts,27-29 August ,2015,Baku, Azerbaijan ,pp.43-46
2017. Необходимые условия разрешимости граничных задач для двумерного уравнения,Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики», Нальчик, 2017, с.30
2018, Задача Стеклова для уравнения Коши-Римана на полосе Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики», Нальчик,

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Dünya mətbuatında 150-yə qədər elmi məqalələr cap etdirmişdir
http://nihan.jsoft.ws

KITABLAR vəPROQRAMLA
2013  Cəbr və analizin ədədi üsulları. BDU-nun “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsinin Elmi Şurasının qərarına əsasən çap olunmuşdur
2020 Matrislər və qruplar, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Bakı

KADR  HAZIRLIĞI
1993-ilə qədər 12 elmlər namizədi yetişdimişir. İran İslam Respublikasında 3 nəfər doktor yetişdimişir. Hal-hazırda 7 aspirantı və 2 doktorantı var, onladan 1 İİR- sındandır.

ORDEN  VƏ  MEDALI
BDU-nun 90 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azəbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən qabaqcıl təhsil işçisi nışanı ilə təltif edilmişdir.

Bookmark and Share