www.applmath.az

Home az | ru | en

ƏLIYEVA FİRUZƏ

0,5 müəllim
f.aliyevainf@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
23 noyabr 1976-ciı ildə anadan olmuş,1984-1994-cü ilərdə Sumqayıt səhər 25 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1994-cü ildə AzərbaycanTexniki Universitetinin  İnformatika və hesablama texnikası fakültəsinə daxil olmuş, 1998-ci ildə Kompüter riyaziyyatı ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir.2005-ci ildə Sumqayıt Dölət Universitetinin Magistr pilləsini fərqlənmə diploma ilə bitirmisdir. 2016-cı ildə doktaranturanı bitirmiş. 2015-ci ildən İnformatika kafedrasında 0,5 müəllimidir. 2000-ci ildənYeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-ci ildə ATU-nun bakalavr pilləsini bitirmişdir. 2005-ci ildə SDU-nun Magistr pilləsini fərqlənmə diploma ilə bitirmisdir. 2016-cı ildə doktaranturanı bitirmiş.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2005-ci illərdə YAP-da isləmiş.
2001-2003-cü illərdə Tibb texnikomunda  İnformatika muellimi işləmiş.
2009-cu ildə BDU-nun İnformatika kafedrasinda saat hesabı müəllim işləmişdir.
2015-ci ildən  "İnformatika" kafedrasinın 0,5 müəllim  vəzifəsində işləyir.
İnformatika, İKT, İnformatika və İKT, informatika dərslərini aparır.
12 məgalə müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Riyazi modelləşdirmə. Ədədi üsullar və idaretmə.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. F.A.Əliyeva. Qeyri-məüyyən mühitdə fəaliyyət gostərən robot davranişlarının planlaşdırılması, Magistrantlarin III Respublika Elmi Konfransı, Sumaqayıt, 2003, səh.  101-102
2. Nağıyev .Ə.H,  F.A.Əliyeva. İdare təsiri inteqral məhdudiyyətlə bağlı olan  bir stoxastik optimallaşdırma məsələsi haqqında, II Respublika Elmi Konfransı, Sumaqayıt, 2012, səh.  97-98
3. Nağıyev Ə.H., Həşimova H.M., Əliyeva.F.A. Dəyişən həcmli  realizasiyaları  əsasinda psevdotəsadüfi  ədədlər generatorlarının   testləndirilməsinə dair Elmi xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər bölməsi Sumqayıt, 2012, №3, səh.52-59
4. Nağıyev Ə.H, Əliyeva.F.A.Neft Yağlarının hidrotəmizlənmə prosesinin riyazi modelinin arametrik identifikasiyası haqqında.Bakı Universitetinin xəbərləri, BDU, №3, 2013, səh103-111
5. Nağıyev Ə.H.,  F.A.Əliyeva. İdarə tesiri inteqral məhdudiyyətlə baglı olan bir stoxastik optimallaşdırma məsələsi haqqinda.Bakı Universitetinin xəbərləri, №4,2014,  səh 55-60
6. Nağıyev .Ə.H,  F.A.Əliyeva. Katalıtık krekinq sənaye qurğusunun hıdrotəmizləmə blokunun dəyışən kükürdlülüyə malik xammal emalı şəraitində optimal yükləndirilməsi  haqqında  Azərbaycan  Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri, cild 17 №4(98), 2015, səh 69-75
7.  F.A.Əliyeva. О задаче энергосбережения в производствах гидроочистки топлив и масел.Energetikanın müasir Elmi-Texniki və Tətbiqi problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, Sumqayıt, 2015, səh.401-402
8.  F.A.Əliyeva. Fasisiz istehsalda istehsal gücünün xammalın keyfiyyət göstəricisinə görə optimal idarə məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akedemiyasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Doctorantların və Gənc Tədqiqatçıların XIX Respublika  Elmi Konfransi, Azərbaycan İqtisad Universiteti, 2015, səh 111-112
9.Nagiev A. G.,  Nagiyev H. A., AliyevaF.A. Problem of Optimal Management of Resources of Industrial Production with Given Statistical Data of Disturbance Parameters. Advances in Intelligent Systems and Computing.Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016.
10. Nagiev A. G., Nagiyev H. A., Aliyeva F.A. Vibrational Control of Objects with Distributed Parameters Using Hydrotreating of Motor Fuelsas an Example.Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016. Nagiyev H. A., Aliyeva.F.A. Mathematical modeling of dynamics of the reactor hydrotreating hydrocarbon  oils to control.Problems of modern science and education, 2016, №18(60), səh.23-27
12. F.A.Əliyeva. Hidrotəmizləmə proseslərinin rəqsi yüləmələr rejimində model tədqiqi. Elmi xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər bölməsi, Sumqayıt, 2016, № 3, səh. 65-71
13. F.A.Əliyeva. Standart psevdo təsadüfi ədədlər generatorlarının empirik material əsasında müqaisəli verifikasiyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Məcid Lətif oglu Rəsulovun 100 illik yubleyinə həsr olunmus “Nəzəri və Tətbiqi riyaziyyatın  aktual məsələləri ” respublika elmi konfransının materialları, Şəki-2016, səh 106-108

Bookmark and Share