www.applmath.az

Home az | ru | en

Əliyeva Səadət Tofiq

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
e-mail: saadata@mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
01 iyun, 1973-ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur. 1992-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini bitirmişdir. Ailəlidir,  iki övladı  var.1997-ci ildən BDU-də işləyir. 2007-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

TƏHSİL VƏ ELM VƏ ELMI  ADLAR

1997-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2007-ci ildə «Дискрет ики параметрли сярщяд идаря мясяляляриндя оптималлыг шяртляри» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. (01.01.09-Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika)

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

1997-ci ildən 2008-ci ilə qədər BDU-nun “Riyazi kibernetika”  kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
1999-cu  ildən  2008-ci ilə qədər Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində saat hesabı qaydada dərs demişdir.
2008-ci ildə “Riyazi kibernetika” kafedrasında 0,5 ştat müəllim , 2010-cu ildə tam ştat müəllim, 2012-ci ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 2014-cü ildə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

Aşağıdakı dərsləri aparır.

1.Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq-1,2(II kurs)
2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi.(III k)
3. Riyazi məntiq (II k)
4. Kodlaşdirma nəzəriyyəsi (III kurs)
5. сонлу автоматлар  (IV k)
6.İnformatikanın nəzəri  əsasları (II k)
7.Disk.analiz (magistratura I k, Riyazi kibernetika ixtisası)
8.Diskret proseslər (magistratura II k, Diskret sistemlər ixtisası ixtisası)
9.İnformatikanın riyazi  əsasları (magistratura I k, Informatika  ixtisası)
10 .Sonlu avtomatlar nəzəriyyəsi və xətti ardıcıllıq maşınınları (magistratura I k, Diskret sistemlər  ixtisası)

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA IŞTIRAK

- The 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2005)
- IV İnternational Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2012), September 12-14,
- Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимиза-ция» к 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина 1-5 октября, 2013, Минск, Белоруссия.
- Caucasian Mathematics , Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia.
- Beynəlxalq konfrans  COİA 2015, Bakı, avqust 2015, s. 134.
- Материалы международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку. 15-16 мая, 2014. с.
- “Riyaziyyat, İnformatika və İqtisadiyyatın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı, Bakı,  2009
- Bir diskret optimal idarəetmə məsələsində xəttiləşdirilmiş maksimum şərti . “Riyaziyyat, İnformatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı, Bakı,  2010
- NecessaryOptimality Conditions of Second Orders in a Discrete Problem on Control of Fornazini-Markezini Systems. IV İnternational Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2012), September 12-14, 2012
- Об одной задаче оптимального управления системами интегро-дифференциальных уравнений типа Барбашина.Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина 1-5 октября, 2013, Минск, Белоруссия.
- Oб одной задаче оптимального уп-равления, описываемой разностным аналогом интегро-дифференциального уравнения типа Барбашина. Caucasian Mathematics Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia
- Necessary optimality condition in one discrete two-parameter systemş Beynəlxalq konfrans  COİA 2015, Bakı, avqust 2015, s. 134.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.  Xəttiləşdirilmiş maksimum şərti. SDU nəşriyyatı, 2011, № 4
2. О представлении решении одного класса систем линейных неоднородных разностных уравнений типа Барбашина. Вестник Бакинского Университета, № 2, 2013, с. 15-20.
3. Аналог дискретного принципа максимума в одной задаче оптимального управления, опи-сываемая разностным аналогом интегро-дифференциального уравнения типа Барбашина. Вестник Бакинского Университета, № 2, 2013, с.64-71

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər.  BDU nəşriyyatı, 2010
2. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova , S.T.Əliyeva, K.Ş.Məmmədov. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər, 2010
3. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər. (rus dilində) BDU nəşriyyatı, 2016
4. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər. BDU nəşriyyatı, 2010
5. Diskret riyaziyyatdan çalışmalar(dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.

Bookmark and Share