www.applmath.az

Home az | ru | en

Əliyeva Səadət Tofiq

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi
Vəzifəsi: Dosent
İş telefonu: 510-44-68
e-mail: saadata@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01 iyun, 1973-ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur. 1992-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Ailəlidir,  iki övladı  var.1997-ci ildən BDU-də işləyir. 2007-ci ildə «Дискрет ики параметрли сярщяд идаря мясяляляриндя оптималлыг шяртляри» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. (01.01.09-Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika)

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ AD

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, Dosent

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

1997-ci ildən 2008-ci ilə qədər BDU-nun “Riyazi kibernetika”  kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
1999-cu  ildən  2008-ci ilə qədər Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində saat hesabı qaydada dərs demişdir.
2008-ci ildə “Riyazi kibernetika” kafedrasında 0,5 ştat müəllim , 2010-cu ildə tam ştat müəllim, 2012-ci ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 2014-cü ildə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNNLƏR

1.Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq-1(II kurs)
2 Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq-2 (II kurs)
2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi.(III k)
3. Riyazi məntiq (II k)
4. Kodlaşdirma nəzəriyyəsi (III kurs)
5. Sonlu avtomatlar  (IV k)
6.İnformatikanın nəzəri  əsasları (II k)
7.Disk.analiz (magistratura I k, Riyazi kibernetika ixtisası)
8.Diskret proseslər (magistratura II k, Diskret sistemlər ixtisası ixtisası)
9.İnformatikanın riyazi  əsasları (magistratura I k, Informatika  ixtisası)
10 .Sonlu avtomatlar nəzəriyyəsi və xətti ardıcıllıq maşınınları (magistratura I k, Diskret sistemlər  ixtisası)
11.İnformasiya təhlükəsizliyi (magistratura II k, İnformatika  ixtisası)

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Optimal idarəetmə məsələləri

İŞTİRAK ETDİYİ  KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

The 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2005)
IV İnternational Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2012), September 12-14,
Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимиза-ция» к 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина 1-5 октября, 2013, Минск, Белоруссия.
Caucasian Mathematics , Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia.
Beynəlxalq konfrans  COİA 2015, Bakı, avqust 2015, s. 134.
Материалы международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку. 15-16 мая, 2014. с.
Beynəlxalq konfrans  COİA 2015, Bakı, avqust 2015, s. 134.

Dərs vəsaitləri.

1. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər.  BDU nəşriyyatı, 2010
2. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova , S.T.Əliyeva, K.Ş.Məmmədov. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər, 2010
3. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər. (rus dilində) BDU nəşriyyatı, 2016.
4. N.X.Aslanova, S.T.Əliyeva,K.B.Mənsimov. Sonlu avtomatlar, rus dilində) BDU nəşriyyatı, 2017.
5. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret analiz, BDU nəşriyyatı, 2018.

Bookmark and Share