www.applmath.az

Home az | ru | en

Əliyeva Səadət Tofiq

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi
Vəzifəsi: Dosent
İş telefonu: 510-44-68
e-mail: saadata@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01 iyun, 1973-ci ildə Gəncədə anadan olmuşdur. 1992-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1997-ci ildə BDU nin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
Ailəlidir,  iki övladı  var.1997-ci ildən BDU-də işləyir. 2007-ci ildə «Дискрет ики параметрли сярщяд идаря мясяляляриндя оптималлыг шяртляри» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. (01.01.09-Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika)

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ AD

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi, Dosent

ƏMƏK FƏALIYYƏTI

1997-ci ildən 2008-ci ilə qədər BDU-nun “Riyazi kibernetika”  kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləmişdir.
1999-cu  ildən  2008-ci ilə qədər Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində saat hesabı qaydada dərs demişdir.
2008-ci ildə “Riyazi kibernetika” kafedrasında 0,5 ştat müəllim , 2010-cu ildə tam ştat müəllim, 2012-ci ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 2014-cü ildə dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

TƏDRIS ETDIYI FƏNNLƏR

1.Diskret riyaziyyat   (II kurs)
2. Alqoritmlər nəzəriyyəsi.(III k)
3. Riyazi məntiq (II k)
4. Kodlaşdirma nəzəriyyəsi (III kurs)
5. Sonlu avtomatlar  (IV k)
6.İnformatikanın nəzəri  əsasları (II k)
7.Diskret analiz (magistratura I k, Riyazi kibernetika ixtisası)
8.Diskret proseslər (magistratura II k, Diskret sistemlər ixtisası ixtisası)
9.İnformatikanın riyazi  əsasları (magistratura I k, Informatika  ixtisası)
10 .Sonlu avtomatlar nəzəriyyəsi və xətti ardıcıllıq maşınınları (magistratura I k, Diskret sistemlər  ixtisası)
11.İnformasiya təhlükəsizliyi (magistratura II k, Informatika  ixtisası)

TƏDQIQAT SAHƏSIDiskret sistemlərin optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin keyfiyyət nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA IŞTIRAK
The 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2005)
IV İnternational Conference “Problems of Cybernetics and Informatics” (PCI’ 2012), September 12-14
Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» к 95 летию со дня рождения Е.А.Барбашина 1-5 октября, 2013, Минск, Белоруссия
Caucasian Mathematics , Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia
Beynəlxalq konfrans  COİA 2015, Bakı, avqust 2015, s. 134
Материалы международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку. 15-16 мая, 2014. с.
Inrenational multidisciplinary conference congress of Eurasia. St.Peterrsburg 07July-09 July 2020.

DƏRS VƏSAITLƏRI.
1. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər.  BDU nəşriyyatı, 2010
2. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova , S.T.Əliyeva, K.Ş.Məmmədov. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər, 2010
3. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret riyaziyyatdan məsələlər. (rus dilində) BDU nəşriyyatı, 2016
4. N.X.Aslanova, S.T.Əliyeva, K.B.Mənsimov. Sonlu avtomatlar (rus dilində), BDU nəşriyyatı, 2017.
5. K.B.Mənsimov, J.B.Əhmədova S.T.Əliyeva . Diskret analiz.  BDU nəşriyyatı, 2018

Bookmark and Share