www.applmath.az

Home az | ru | en

Mirzəyev Fərhad Əlif oğlu

Texnika elmləri namizədi, dosent, 2009-cu ildən BDU-da çalışır,
2015-ci il 15 yanvarda müsabiqə yolu ilə kafedra müdiri seçilmişdir
İş telefonu: +(994) 12 438 95 40

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-ci il may ayının 29-da Yardımlı şəhərində anadan olub.
1965-1975-ci illərdə  Yardımlı şəhər 1 sayli orta məktəbdə oxuyub.
1975-1980 -ci illərdə BDU-nun fizika fakültəsində təhsil alıb.
1980-2009-cu illərdə Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyində kişik elmi işçi vəzifəsindən şöbə müdiri vəzifəsinə kimi çalışmışdır..
1987-1991 ci illərdə Sankt-Peterburq şəhərində Aqrofizika  İnstitutunda uzunmüddətli ezamiyyətdə olmuş, aspiranturanı bitirmişdir.

2009-cu ildən hal-hazıra qədər BDU-da çalışır. .
Ailəlidir, bir övladı var,Türkiyənin İstambul şəhərində BEZMI-ALEM xəstəxanasında tədqiqatçı həkim kimi çalışır, aspirantdır.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1975-1980 cı illər  tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
texnika elmlər namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980-2009-cu illər- AMAKA-da kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, şöbə müdiri.2009-cu ildən BDU-nun Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi-ekoloji sistemlərin modelləşdiriıməsi (indiki iqtisadi kibernetika)  kafedrasında – dosent. Apardığı dərslər: ekologiyanın əsasları, strateji planlaşdırma, aqrar sahənin iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatda qərar qəbul etməyə sistemli yanaşma, iqtisadi-ekoloji inkişafın modelləşdirilməsi, ehtiyatların idarə olunmasının sistemli analizi və s.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İqtisadi ekologiya, İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2003, Moskva, Melorasiya və torpaq fizikası üzrə ümumfizika konfransı
2009, Bakı,”Energiya,ekologiya, iqtisadiyyat” üzrə Ekoenergetika 10-cu Beynəlxalq konqres
2010,Bakı, The Third international Conference “Problems of Cyuernetics and Informatics” PCI
2014-cü il,  Azərbaycan, Bakı,. 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları konfransı
2014-cü il , Türkiyə, Isparta şəhəri,XV Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşları ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantını udmuşdur.Hal hazırda “Azərbaycan Respublikasında davamlı social-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsilə qiymətləndirilməsi” adlı layihə yerinə yetirilir(qeydiyyat nömrəsi EİF-2013-9(15)-46/44/5)
2015-ci il, may,  Türkiyə Edirnə şəhəri, XVI-cı  Uluslararası Ekonometrik , Əməliyyatlar tədqiqi və Statistika Simpoziumu.
2015-ci il, avqust, Bakı, The 5- th İnternational Conference on Control and Optimization üith industrial applications.
2016-cı il, may – iyun, Türkiyə, Sivas şəhəri, XVII-ci Uluslararası  Ekonometrik, Əməliyyartlar Tədqiqi  və Statistika Simpoziumu.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1983 Moscow ,Journal Research of Earth from Space, N 3, pp/69-74, “The statistical characteristics of spectral structuwe of atmospheric thickness at various optical condition of an atmosphere”
2007, Moscow,Journal Research of Earth from Space, “About inconstancy of components of radiation balance over the Caucasus Caspian region according to satellite data” N 3, p 34-36
2009,AMAKA-nın xəbərləri, cild 12, N 2 (12), “Bəzi ekoloji – iqtisadi proseslərdə qeyri-səlis amillərin identifikasiyası haqqında. səh.36-40
2009, Naxçıvan, NDU-nun elmi əsərləri, “Texnogen iqtisadi inkişafın bəzi mühüm xüsusiyyətləri və onun Azərbaycanda ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olan nəticələrinin tədqiqi” .
2011, Астана, Экономика, финансы, исследования, Ежеквартальный экономический  журнал,  Казахстан  ISSN 1813-3983, с 14-17, № 3(23), Methods for estimating the basic parameters of the national economy.
2012, Bakı, "ADİLOĞLU",  Iqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə (Nəzəriyyə, model proseslər, test nümunələri), Dərs vəsaiti
2014,Sinqapur,Research journal of Science IT Management,RISITM,Volume 03,Number 1, “A graph theory of one method for Fuzzy Ordering and Ranking of Fuzzy Numbers”
2014, USA,Management Studies,8,p.541-547,doi.10.17265/2328-2185/2014.08.006, On Fuzzy Modeling in Management.
2015, SYLWAN, Poland, 159,8 , Aug,2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
2015,Sinqapur, Research Journal  of Science  IT management,2015, vol4, N04, p.44-49, On Fuzzy Modeling in Management.
11-16, İssue 5, March, 2016,” Analysis of the sustainability indicators of socio – economic development in Azerbaijan by multi dimensional statistical methods.”
2016, N3, ст. 63-71, Журнал Экономист, Москва,” Риск банкротства банков: анализ в условиях нечеткой неопределе      2016, İnternational Journal of Economics and Society USA, Volume 2, p.


KITABLAR
2002   Atmosferdə işıq təzahürləri
2005   Ümumi ekologiya
2010   İqtisadiyyatın riyazi modelləri. Fənn proqramı.
2011  Mikroiqtisadiyyat. Fənn proqramı .
2011  Makroiqtisadiyyat. Fənn proqramı.
2011  Doktoranturaya və dissertanturaya qəbul üçün 08.00.13- İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları    ixtisası üzrə proqram.
2013, İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə. Dərs vəsaiti (təkminləşdirilmiş,yenidən işlənilmiş 2-ci nəşr). Bakı, “ADİLOĞLU”,  256 s.
2013, Dinamik sistemlər nəzərriyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 12 s.
2013, İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 8 s (azərbaycan və rus dillərində).
2013, Математическое моделирование в экономике. Программа для бакалавров.Баку, 12с.
2013, Biznesdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları. Proqram. Bakı, 8 s.(azərbaycan və rus dillərində).
2013, Эконометрика. Программа для магистров.Баку, 12с.
2013, Mühasibat üçotu və auditin əsasları. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 12s (azərbaycan və rus dillərində).
2014, İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı, 56 s.
2015, Metodik göstəriş. Dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi,Bakı 2015,16 səh.
2015, Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.
2015, Metodiki göstəriş “ İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz”, Bakı,12 səh.
2015, Mетодическoе указание по дисциплине“ Системный анализ в управленческой деятельности”, Баку,2015, 16 стр.

Bookmark and Share