www.applmath.az

Home az | ru | en

Mirzəyev Fərhad Əlif oğlu

Texnika elmləri namizədi, dosent, 2009-cu ildən BDU-da çalışır,
2015-ci il 15 yanvarda müsabiqə yolu ilə kafedra müdiri seçilmişdir
İş telefonu: +(994) 12 438 95 40

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-ci il may ayının 29-da Yardımlı şəhərində anadan olub.
1965-1975-ci illərdə  Yardımlı şəhər 1 sayli orta məktəbdə oxuyub.
1975-1980 -ci illərdə BDU-nun fizika fakültəsində təhsil alıb.
1980-2009-cu illərdə Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyində kişik elmi işçi vəzifəsindən şöbə müdiri vəzifəsinə kimi çalışmışdır..
1987-1991 ci illərdə Sankt-Peterburq şəhərində Aqrofizika  İnstitutunda uzunmüddətli ezamiyyətdə olmuş, aspiranturanı bitirmişdir.

2009-cu ildən hal-hazıra qədər BDU-da çalışır. .
Ailəlidir, bir övladı var,Türkiyənin İstambul şəhərində BEZMI-ALEM xəstəxanasında tədqiqatçı həkim kimi çalışır, aspirantdır.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1975-1980 cı illər  tələbə, Fizika fakültəsi, BDU
texnika elmlər namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980-2009-cu illər- AMAKA-da kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, şöbə müdiri.2009-cu ildən BDU-nun Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi-ekoloji sistemlərin modelləşdiriıməsi (indiki iqtisadi kibernetika)  kafedrasında – dosent. Apardığı dərslər: ekologiyanın əsasları, strateji planlaşdırma, aqrar sahənin iqtisadiyyatı, iqtisadiyyatda qərar qəbul etməyə sistemli yanaşma, iqtisadi-ekoloji inkişafın modelləşdirilməsi, ehtiyatların idarə olunmasının sistemli analizi və s.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İqtisadi ekologiya, İqtisadiyyatda riyazi modelləşdirmə.

TƏDRIS ETDIYI FƏNNLƏR

1.İqtisadiyyatın riyazi modelləri
2.Tətbiqi ehtimal nəzəriyyəsi və statistika
3.İqtisadi informasiya və ekonometrik modelləşdirmə

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2003, Moskva, Melorasiya və torpaq fizikası üzrə ümumfizika konfransı
2009, Bakı,”Energiya,ekologiya, iqtisadiyyat” üzrə Ekoenergetika 10-cu Beynəlxalq konqres
2010,Bakı, The Third international Conference “Problems of Cyuernetics and Informatics” PCI
2014-cü il,  Azərbaycan, Bakı,. 2-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları konfransı
2014-cü il , Türkiyə, Isparta şəhəri,XV Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.
Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşları ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantını udmuşdur.Hal hazırda “Azərbaycan Respublikasında davamlı social-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsilə qiymətləndirilməsi” adlı layihə yerinə yetirilir(qeydiyyat nömrəsi EİF-2013-9(15)-46/44/5)
2015-ci il, may,  Türkiyə Edirnə şəhəri, XVI-cı  Uluslararası Ekonometrik , Əməliyyatlar tədqiqi və Statistika Simpoziumu.
2015-ci il, avqust, Bakı, The 5- th İnternational Conference on Control and Optimization üith industrial applications.
2016-cı il, may – iyun, Türkiyə, Sivas şəhəri, XVII-ci Uluslararası  Ekonometrik, Əməliyyartlar Tədqiqi  və Statistika Simpoziumu.
2017,Reyhan Shikhlinskaya, Farhad Mirzayev, Arzu Safarova, Narmin Khuliyeva. Applying the theory of fuzzy time series in forecasting of the rate of USD/AZN, The 5th international fuzzy systems symposium 2017, programme and abstracts, october 14-15, Ankara, Turkey, p. 55.
2017, Tahir Khaniyev, M.Bahar Başkırç, Farhad Mirzayev, Fikri Gökpınar. Statistical Distribution functions of type – 2 fuzzy numbers, The 5th international fuzzy systems symposium programme and abstracts, october 14-15, Ankara, Turkey, p. 84.
2017-11-12 aprel , Kazakhstan ,Astana , İnternational Research to Practice Conference on” Mathematical   Methods  and İnformation  Technologies  and Macroeconomic Analysis  and Economic Policy”
2017-27-30 aprel , İspaniya , Barselona , İnternational Multidisciplinary  Congress of Eurasia.
2017-17-21 may, Rusiya Rederasiyası , Nalçik , III-ый  Международной Научной Конференции "Актуальные проблемы  прикладной  математики и физики"
2017-14-15 oktyabr , Türkiyə Respublikası , Ankara ,  5-ci Beynəlxalq Fazi Sistemlər Simpoziumu .
2018-2-4 may , Şimali Türk Respublikası , Girne , İCOPFE  İnternational Conference on Perspectives  for future Education.
2018-22-26 may , Rusiya Rederasiyası , Nalçik ,  İV-ый  Международной Научной Конференции «Актуальные проблемы  прикладной  математики “
2018-ci il ,  17-20oktyabr , Antalya ,Türkiyə , 19.Uluslararası Ekonometri , Yöneylem  Araştırması  ve İstatistik Sempozyumu(EYİ 2018)
2020-ci il,12-14 fevral,Ankara,Türkiyə,20-ci uluslararası Ekonometri Yöneylem araştırması və İstatistik Sempozyumu (EYİ 2020).
2020-ci il,26-28 avqust Bakı 7-ci Beynəlxalq Sənaye Tətbiqi İdarəetmə və optimalllaşdırma konfransı(COİA-2020)
2020, 20-th International Sympozium on Econometrics, Operations and Statistics.,Proceedings of the 20th  İnternational Sympozium on Econometrics , Operations Research and Statistics .Ankara , 2020, p.1

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1983 Moscow ,Journal Research of Earth from Space, N 3, pp/69-74, “The statistical characteristics of spectral structuwe of atmospheric thickness at various optical condition of an atmosphere”
2007, Moscow,Journal Research of Earth from Space, “About inconstancy of components of radiation balance over the Caucasus Caspian region according to satellite data” N 3, p 34-36
2009,AMAKA-nın xəbərləri, cild 12, N 2 (12), “Bəzi ekoloji – iqtisadi proseslərdə qeyri-səlis amillərin identifikasiyası haqqında. səh.36-40
2009, Naxçıvan, NDU-nun elmi əsərləri, “Texnogen iqtisadi inkişafın bəzi mühüm xüsusiyyətləri və onun Azərbaycanda ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb olan nəticələrinin tədqiqi” .
2011, Астана, Экономика, финансы, исследования, Ежеквартальный экономический  журнал,  Казахстан  ISSN 1813-3983, с 14-17, № 3(23), Methods for estimating the basic parameters of the national economy.
2012, Bakı, "ADİLOĞLU",  Iqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə (Nəzəriyyə, model proseslər, test nümunələri), Dərs vəsaiti
2014,Sinqapur,Research journal of Science IT Management,RISITM,Volume 03,Number 1, “A graph theory of one method for Fuzzy Ordering and Ranking of Fuzzy Numbers”
2014, USA,Management Studies,8,p.541-547,doi.10.17265/2328-2185/2014.08.006, On Fuzzy Modeling in Management.
2015, SYLWAN, Poland, 159,8 , Aug,2015, About econometric study of some of the factors affecting econometric growth.
2015,Sinqapur, Research Journal  of Science  IT management,2015, vol4, N04, p.44-49, On Fuzzy Modeling in Management.11-16, İssue 5, March,
2016,” Analysis of the sustainability indicators of socio – economic development in Azerbaijan by multi dimensional statistical methods.”
2016, N3, ст. 63-71, Журнал Экономист, Москва,” Риск банкротства банков: анализ в условиях нечеткой неопределе
2016, İnternational Journal of Economics and Society USA, Volume 2, p.
2016, F.A.Mirzayev, M.Y.Yusifov, N.A.Quliyeva, S.A.İsmayılova. Ecological pollution and sustainable economic development in Azerbaijan, JIBS journal of international business studies, No.9(2), December, Volume 47, 2016, p. 1658 – 1668.
2017,  F.E.Mirzayev, R.M.Khuliyev, N.M.Baxishov. Economic Analysis of some management problems in the conditions of uncertainty, International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku) Hosted by Azerbaijan Technical University July 12-14,  Baku, Azerbaijan, p. 53 – 54.
2017, F.E.Mirzayev, S.H.Abbasova, B.S.Mammadov. Econometric modeling of the influence of human capital on human development index (in Azerbaijan case), International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Baku) Hosted by Azerbaijan Technical University July 12-14, Baku, Azerbaijan, p. 66 – 67.
2017, F.E.Mizeyev, R.M.Quliyev, E.N.Nagiyev, N.E.Quliyeva. Azerbaycan Cumhuriyetinde (Bağımsızlık Yıllarında) Meşgullük ve Yaşam Standartları, İMCOFE’17, İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, April, 27, 30, Barcelona, p. 65 – 66.
2017, F.E.Mizeyev, R.M.Quliyev, N.M.Bakhishov. Bağımsızlık Yılları ve Azerbayca Bilgilerinin Yabancı Ülkelerde Faaliyeti, İMCOFE’17, İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, April, 27, 30, Barcelona, p. 67 – 68.
2017,Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова. О моделировании основных показателей социально – экономического развития страны в условиях нечеткой неопределенности, Международной  научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и физики», 17 – 21 мая, Нальчик – Терскол, c. 149 – 150.
2017, Ф.А.Мирзоев, Р.М.Кулиев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Кулиева. О некоторых подходах к оценке качества жизни как фактора устойчивого экономического роста, Труды Международной научно – практической конференции «Математические методы и информационные технологии макроэкономического анализа и экономической политики», посвященной празднованию 80 – летнего юбилея академика НАН РК Абдыкаппара Ашимовича Ашимова, 11 – 12 апреля,  г. Алматы, c. 75 – 80
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, N.M.Baxışov, N.Ə.Quliyeva,“Ekonomik çevresel araştırmalarda belirsiz  faktorların  belerlenmesinin   bilimsel temelleri haqqında”, İCOPFE2018, Şimali Kipr Respublikası , Girne şəhəri , 2-4 may 2018 –ci il , 2016, Konfrans materialları, səh.8-15
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, M.Y.Yusifov, “Моделирование влияние  экологического  загрязнения на индекс  развития  человеческого потенциала  в условиях  неопределенности “, Материалы  конференции "Актуальные проблемы  прикладной  математики"  , 22-26  мая 2018 г., Нальчик , 2018 , стр.186
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.Y.Şıxlinskaya, “ Fuzzy approach to determine  the thickness  of the oil slick  on the water surface “, 6 th  İnternational  Conferense  on Control  and  optimiziation  with Ivdustrial Applications Bakı , 11-13 iyul 2018,p.355-357
2018, F.Ə.Mirzəyev, l.N.Useynova, “Mal piyasası Mallarının GSYİH üzerinde  ekonometrik modellenmesi “, Ekonometri , Yöneylem araştırması  , İstatistik  Uluslararası  Sempozium , 17-20 oktyabr 2018-ci il , Antalya , Özet kitab , seh.310-312
2018, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, “ Application  of interval  method  in the analysis  of economic-ecologically oriented Fuzzy models.”, Bakı Universitetinin xəbərləri , Fizika –riyaziyyat seriyası , 2,2018, Bakı, 2018, səh.17-25
2019, Statistical distribution and reliabilitu functions with type-2 Fuzzy parametrs,”Maintenalce and Reliability,Varşava ,2019,21(2),p.268-274
2020. F.Mirzayev , M.Yusifov, S.İsmayilova , N.Khuliyeva , S. Karimova “ Econometric modeling connection  between  ecological pollutization  and  human  development  index  in Azerbaijan “.


KITABLAR
2002   Atmosferdə işıq təzahürləri
2005   Ümumi ekologiya
2010   İqtisadiyyatın riyazi modelləri. Fənn proqramı.
2011  Mikroiqtisadiyyat. Fənn proqramı .
2011  Makroiqtisadiyyat. Fənn proqramı.
2011  Doktoranturaya və dissertanturaya qəbul üçün 08.00.13- İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları    ixtisası üzrə proqram.
2013, İqtisadi proseslərdə riyazi modelləşdirmə. Dərs vəsaiti (təkminləşdirilmiş,yenidən işlənilmiş 2-ci nəşr). Bakı, “ADİLOĞLU”,  256 s.
2013, Dinamik sistemlər nəzərriyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 12 s.
2013, İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 8 s (azərbaycan və rus dillərində).
2013, Математическое моделирование в экономике. Программа для бакалавров.Баку, 12с.
2013, Biznesdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları. Proqram. Bakı, 8 s.(azərbaycan və rus dillərində).
2013, Эконометрика. Программа для магистров.Баку, 12с.
2013, Mühasibat üçotu və auditin əsasları. Magistr pilləsi üzrə proqram. Bakı, 12s (azərbaycan və rus dillərində).
2014, İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı, 56 s.
2015, Metodik göstəriş. Dinamik sistemlər nəzəriyyəsinin iqtisadi inkişafın dinamik modellərinə tətbiqi,Bakı,16 səh.
2015, Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 20 стр.
2015, Metodiki göstəriş “ İdarəetmə fəaliyyətində sistemli analiz”, Bakı,12 səh.
2015, Mетодическoе указание по дисциплине“ Системный анализ в управленческой деятельности”, Баку, 16 стр.
2016, F.Ə.Mirzəyev, Ş.A.Abbasova. İqtisadiyyat, Proqram, Bakı, s.8.
2016, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova, N.Ə.Quliyeva, B.Q.Şamilova. İqtisadi – riyazi üsullar və modellər, Proqram, Bakı, s.8.
2016, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, Ş.A.Abbasova. İqtisadi – riyazi modellər və ekoloji faktorların modelləşdirilməsi, Proqram, Bakı, s.6.
2016, F.Ə.Mirzəyev, N.Ə.Quliyeva, N.M.Baxışov. Maliyyə riyaziyyatı və informatikası, Proqram, Bakı, s.8.
2016, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, N.F.Kazımov, N.R.Əliyev. İqtisadi fəaliyyətin informasiya təminatı, Proqram, Bakı, s.8.
2016, F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, N.Ə.Quliyeva. İqtisadi tədqiqatlarda ekonometrik modelləşdirmənin tətbiqi, Proqram, Bakı, s.8.
2016, F.Ə.Mirzəyev, R.Y.Şıxlinskaya. Diskret riyazi modellər və onların sosial, bioloji və ekoloji məsələlərə tətbiqi, Proqram, Bakı,  s.8.
2016, Ф.А.Мирзоев, Ш.А.Аббасова. Экономика, Программа, Баку,  8c.
2016, Ф.А.Мирзоев, Н.А.Гулиева, Н.М.Бахышов. Финансовая математика и информация, Программа, Баку,  8c.
2016, Ф.А.Мирзоев, Ш.А.Аббасова, Н.А.Гулиева. Экономико – математические модели и моделирование экологических факторов, Программа, Баку,  8c.
2017,  F.Ə.Mirzəyev, R.M.Quliyev, R.Y.Şıxlinskaya. Qeyri – səlis məntiq nəzəriyyəsi, Proqram, Bakı,  s.12.
2017, Ф.А.Мирзоев, Р.М.Гулиев, Р.Й.Шихлинская. Теория нечеткой логики, Программа, Баку,  16c.
2017, F.A.Mirzayev, S.A.Abbasova, N.A.Guliyeva. Econometrics, Program, Baku, p.10.
2019,F.Ə.Mirzəyev,R.M.Quliyev,N.Ə.Quliyeva İqtisadiyyatın riyazi modelləri,proqram(azərbaycan,rusca) Bakı,səh.16
2019, ,F.Ə.Mirzəyev,R.Y.Şıxlinskaya Soft komputinq nəzəriyyəsi ,Proqram (azərbaycan ingliscə) Bakı,səh.14.
2019, ,F.Ə.Mirzəyev,N.M.Baxışov,N.Ə.Quliyeva,S.R.Vəliyeva Maliyyə riyaziyyatı proqramı Bakı,səh.8
2018, F.A.Mirzayev, R.M.Khuliev , N.A.Khuliyeva  Mathematical  models in ecomics.Proqram, Baku, p.16
2020, F.A.Mirzayev , R.Y.Shixlinskaya Soft komputinq Proqram, Baku. P.12
2020, F.A.Mirzayev, N.A.Khuliyeva , S.R.Valiyeva  Finansial mathematics, Proqram, Baku, p.8

Bookmark and Share