www.applmath.az

Home az | ru | en

ƏMƏLIYYATLAR TƏDQIQI VƏ EHTIMAL NƏZƏRIYYƏSI KAFEDRASI

"Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi" kafedrası «Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika» fakultəsinin nəzdində 2015-ci ildə yaradılmışdır. Kafedra müdiri vəzifəsinə dos.Həmidov.R.H seçilmiş və kafedra 5896 saat dərs yükü ilə fəaliyyətə başlamışdır. Kafedranın əməkdaşları müdafiə üzrə müxtəlif elmi şuraların üzvüdürlər. Hazirda kafedrada 10 nəfər əməkdaş çalişır. Kafedrada 1 professor, 8 dosent və 1 baş lobarant işləyir.

Kafedranın ştat cədvəli:

1. Kafedra müdiri- Həmidov Rafail Hüseyn fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
2. Allahverdiyeva Nərminə Kərim - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
3. Məmmədova Elnarə Bayram - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent
4.  Rəhimov Fəda Hənnan  - fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
5. Hacıyev Valeh Hilal  - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
6. Tahirov Mahir Fərrux - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
9. Qasımov Qurban Rəhim - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
10. Əliyev Rövşən Telman - riyaziyyat elmləri doktoru, dosent
11. Ağayeva Mirvari Həsənağa - fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

Kafedrada son illərdə çap olunmuş dərslik və proqramlar:

1.R.H.Həmidov, Ş.G.Baimov. Əməliyyatlar tədqiqi misal və məsələlərdə, Bakı, 2002.
2.C.E.Allahverdiyev, Ş.G.Baimov, E.B.Sultanova.Riyazi modelləşdirmə, Bakı, 2004.
3. Həmidov.R.H, Allahverdiyeva.N.K, Sultanova.E.B. Matrisli oyunlar, Bakı, 2015
4.Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika , Bakı, 2010.
5. Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə -fənn proqramı (bakalavr və magistratura üçün), Bakı, 2013. 6. Tətbiqi statistika-fənn proqramı ( bakalavr üçün) 7. Riyazi modelləşdirmə-fənn proqramı (bakalavr üçün), 8. Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi- fənn proqramı (bakalavr üçün) 9. Əməliyyatlar tədqiqinin elementləri-Bakı, 2018 10. Ehtimal nəzəriyyəsi fənni tədrisinin metodologiyası- Bakı, 2018

Tədris olunan əsas fənlər:

Kafedrada Tətbiqi Kompyuter elmləri ixtisası üzrə aşağıdakı fənlər tədris olunur:
Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, Riyazi modelləşdirmə,tətbiqi statistika, ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, İqtisadiyyatın oyun məsələləri

Kafedrada İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə aşağıdakı fənlər tədris olunur:
Əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, Riyazi modelləşdirmə,ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

2015-2018- ci illər üçün kafedrada elmi istiqamətlər
1.Mürəkkəb stoxastik sistemlərdə idarəetmə məsələləri
2. İqtisadi və texniki məzmunlu bəzi qərar qəbuletmə məsələləri və onların həlli yolları

Təhsil

Kafedrada bakalavr, magistr və doktorantlar üçün ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın, əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmənin  müxtəlif sahələrinə aid dərslər tədris olunur. Kafedrada magistr hazırlığı dörd ixtisas üzrə aparılır: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili, riyazi modelləşdirmə və əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil Aşağıdakı dərslər tədris olunur: Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, Təsadüfi proseslər, Ehtimal nəzəriyyəsinin əlavə fəsilləri, ehtimal nəzəriyyəsinin riyazi əsasları, Stoxastik analiz, Kompyuter statistikası, Ardıcıl statistik analiz, Kütləvi xidmət nəzəriyyəsi, Bərpaetmə nəzəriyyəsi, təsadüfi kəmiyyətlərin cəmi üçün limit teoremi, Semimarkov dolaşma prosesləri, tətbiqi statistika, riyazi modelləşdirmə, əməliyyatlar tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, qərarbəbuletmə məsələləri, qeyri-səlis riyazi modellər, çoxkriteriyalı məsələlərdə qərarqəbuletmə məsələləri, dinamik proqramlaşdırma modelləri,oyunlar nəzəriyyəsinin əsasları, Kollektiv qərarqəbuletmə məsələləri.

Beynəlxalq əlaqələr

M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, V.A.Steklov adına Rusiya Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat İnstitutu, T. Şevçenko adına Ukraina Dövlət Universiteti, Ukraina Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat İnstitutu, Ukraina Milli Elmlər Akademiyası, V.Qluşkov adına Kibernetika İnstitutu, Özbəkistan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və İnformatika İnstitutu, Razmadze adına Riyaziyyat İnstitutu (Gürcüstan), Əbdüs Salam adına Nəzəri Fizika Elmi Mərkəz (İtaliya), Üçüncü dünyanın Elmlər Akademiyası (İtaliya), Linkoln Universiteti (ABŞ), Cənubi Kaliforniya Universiteti (ABŞ), Kral Texniki İnstitut (Stokholm), Umea Universiteti (İsveç), Fern Universiteti (Almaniya, Hagen), Lisabon Universiteti (Portuqaliya)

Nəşrlər

Kafedranın əməkdaşları tərəfindən dünyanın aparıcı elmi jurnallarında məqalələr çap olunub.
Onlardan:
Rusiya Elmlər Akademiyasının Dokladı, Rusiya Elmlər Akademiyasının İzvestiya, (ser.Texniçeskaya Kibernetika), Kolmogorov adına jurnal - Teoriya Veroyatnostey i ee Prilojeniya, Matematiçeskie zametki, Vestnik Moskovskogo Universiteta, Scandinavian Journal of Statistics, Stochastik Processes and their Applications və d.

Kitablar

  1. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminləri lüğəti (dört dildə azərbaycan-ingilis-rus-türk). Gənclik nəşr., 2002, 420s. (Müəlliflər: C.Allahverdiyev, A.Haciyev, H.Əhmədova).
  2. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (dərslik)
  3. (müəllif - H.Əhmədova) Gənclik nəşr., 2002,
  4. Riyazi statistika (dərs vəsaiti). Müəllif - H.Əhmədova
  5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (ehtimalin klassik təyini) (metodik vəsait) müəllif - V.Haciyev, 2007.
  6. Ehtimal nəzəriyyəsi və Riyazi Statistika. Ensiklopediya. 1300səh. (nəşrə təqdim edilb)
  7. (müəlliflər: C.Allahverdiyev, A.Haciyev, H.Əhmədova).

Riyazi fizika tənlikləri.(müəllif - Q.Qasımov), 2008.

Bookmark and Share