www.applmath.az

Home az | ru | en

Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu

Elmi dərəcəsi və hal hazırda BDU-da tutduğu vəzifəsi:
izika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor.
İş telefonu: (+994 12) 439 35 32
e-mail: mamedov_knyaz@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1950-ci ildə Laçın rayonunun Alxaslı kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və həmin ildən təyinatla AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1981-ci ildə Minsk şəhərində namizədlik və 2007-ci ildə isə Bakıda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 90-a yaxın elmi əsərin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir. Bu əsərlər Azərbaycanın, Rusiyanın, Ukraynanın, Latviyanın və ABŞ-ın tanınmış elmi jurnallarında çap edilmişdir. Ailəlidir. 2 övladı vardır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1. Neçənci ildə hansı universiteti bitirib - 1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini.
2. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il - tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin suboptimal və optimal həllərinin qurulmasının tədqiqi, 1981-ci il.
3. Doktorluq dissertasiyasının mövzusu və müdafiə etdiyi il - müxtəlif sinif tamədədli optimallaşdırma məsələlərinin tədqiqi və həll üsullarının işlənməsi, 2007-ci il.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1. İşlədiyi yer - Bakı şəhəri.
2. Neçənci ildən BDU-da hansı kafedrada çalışır - 1994-cü ildən Riyazi Kibernetika kafedrasında.
3. Hansı dərsləri aparır - İqtisadi kibernetika, alqoritmlər nəzəriyyəsi, qraflar nəzəriyyəsi və kombinator analiz üsulları, diskret proqramlaşdırma.
4. Neçə məqalənin - 86 məqalə müəllifidir,
5. Neçə monoqrafiyanın -
6. Neçə kitabın - 1 kitab müəllifidir,
7. Neçə patentin müəllifidir -
8. Yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin və doktorların sayı - 4 nəfər elmlər namizədi yetişdirib.
9. Həyata keçirdiyi təcrübələr və elmi yeniliklər haqqında - tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin müxtəlif siniflərinin həlli üçün yeni, daha effektiv həll üsulları təklif etmişdir. İlk dəfə olaraq 30 ildən artıq müddətdə həllini tapmayan tamədədli tənliyin dezaqreqasiyası problemini həll etmişdir.
10. Mükafatları haqqında qısa məlumat -

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
- Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче управления.. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Бакинского Государ-ственного Университета. Естественные науки. 2009, с 90-91
- “Construction  of the suboptimal solution in the Bul  proqramming problem by on two estimation of the  variables”. The  Third International Conference  “Problems of  Cybernetics and Informatics”. Baku, 2010, 6-8 september
-Alqorithm for Finding Guaranteed Solution in Knapsack  Problem. IV İnternational Conference“Problems of cybernetics and İnformatics”  Baku, 2012, v.IV,
- Математический  модель  задачи оптимального  размещения и  соединение морских нефтогазовых платформ. Материалы  Международной  Научной  Конференции, посвященной  85-летнему юбилею академика  Азада Халил оглыМирзаджанзаде. Баку, 2013, 21-21 ноябрь, стр. 155-156.
-İntervallı Bul proq-ramlaşdırması  məsə-ləsinin  suboptimist  həll anlayışı və onun  tapılması. “Elmin Müasir Nailiyyətləri” mövzusunda  VII Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı,2014

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma üsulları, diskret proqramlaşdırma, riyazi kibernetika, hesablama riyaziyyatı və ədədi üsullar.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Mamedov K. Sh. Definition of the narrow intervals for variables in the integer-valued knapsack problem, Applied and computational Mathematics. (An International Journal). 2003, vol.2, №.2. pp, 156-160.
2. Mamedov K. Sh., Mardanov S.S. Desegregation of Diophantine Equation with Boolean Variables, Computational Optimization and applications. (USA) 2004 vol.27, №.1. p. 31-36.
3. Мамедов К. Ш., Мусаева Т.М. Методы построения приближенных решений многомерной задачи о ранце и нахождение верхней оценки оптимума, Автоматика и Вычислительная техника, (Рига) 2004 №.5. ст. 72-82.
4. Мамедов К. Ш. Один подход к решению целочисленной задачи о ранце, «Автоматика и Вычислительная Техника» (Рига), 2005 №5, ст. 56-63.
5. Мамедов К. Ш. Априорное определение границ оптимального значения переменных в задачах целочисленного линейного программирования, «Кибернетика и Системный Анализ», (Киев) 2006 № 2, ст. 86-93.
6. Mamedov K. Sh., Huseynov S.Ya. Methods of Constructing Suboptimal Solutions of Integer Programming Problems and Successive Improvement of these Solutions, Automatic Control and Computer Sciences, (An International Journal). 2007, Vol. 41, No. 6, pp. 312-319. Allerton Press, Inc., 2007.
7. Модель и алгоритм решения задачи оптимального размещения и соединения морских нефто-газовых платформ. Изв. НАН Аз. 2008,№6
Bir məhdudiyyətli qismən Bul poqramlaşdırma məsələsinin suboptimal həlli. AMEA-nın xəbərləri, 2011
8. Məmmədov  K.Ş.,., Çanta məsələsində məchullara iki-iki qiymət verməklə suboptimal həllin qurulması . AMEA-nın xəbərləri, 2012,№3
Bul proqramlaşdırması  məsələsində zəmanətli həll  anlayışı və onun  tapılması. AMEA-nın  məruzələri, 2012, №6, səh.19-26.
9. Tamədədli  proq-ramlaşdırma məsə-ləsində  zəmanətli həll  anlayışı və onun tapılması. AMEA-nın “Məruzələri”, 2014, № 3
10. Решение  частично- целочисленной задачи о ранце уменьшением  размерности и применением метода динамического программирования. Aвтоматика и Вычислительная  техника, 2015, №4 стр. 58-66.

KİTABLAR
İqtisadi kibernetikadan mühazirələr, Bakı 2008-ci il.
Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər. BDU nəşriyyatı, 2010
Методы решения различных классов задач дискретной оптимизации. Баку, Элм, 2011 Моnoqrafiya 344 с.
Qraflar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.

Bookmark and Share