www.applmath.az

Home az | ru | en

Məmmədov Knyaz Şiraslan oğlu

Vəzifəsi: fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
İş telefonu: (+994 12) 439 35 32
e-mail: mamedov_knyaz@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1950-ci ildə Laçın rayonunun Alxaslı kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və həmin ildən təyinatla AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1981-ci ildə Minsk şəhərində namizədlik və 2007-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 160-dan çox  elmi əsərin, 4 dərs vəsaitinin və 3 monoqrafiyanın  müəllifidir. Bu əsərlər Azərbaycanın, Rusiyanın, Ukraynanın, Latviyanın, İngiltərənin, Almaniyanın  və ABŞ-ın tanınmış elmi jurnallarında çap edilmişdir. Ailəlidir. 2 övladı vardır.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
Fizika- riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1994-cü ildən Riyazi Kibernetika kafedrasında şalışır.
163 məqalə, 3  monoqrafiyanın və 7 kitab müəllifidir.
8 nəfər fəlsəfə doktoru və 1 nəfər elmlər doktoru  yetişdirmişdir.
Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərinin müxtəlif siniflərinin həlli üçün yeni, daha effektiv həll üsulları təklif etmişdir. ABŞ riyaziyyatçıları tərəfindən qoyulmuş və30 ildən artıq müddətdə həll oluna bilməyən tamədədli tənliyin dezaqreqasiyası problemini ilk dəfə olaraq həll etmişdir.  Dənizdə  neft-qaz platformalarının optimal yerləşdirilməsi məsələsinin riyazi modelini qurmuş, onun həll üsulunu vermiş və Azərbaycan Dövlət Neft  şirkətində tətbiq olunmuşdur.

TƏDRİS  ETDİYİ  FƏNLƏR

Alqoritmlər nəzəriyyəsi, Qraflar nəzəriyyəsi və kombinator analiz üsulları, Hesablama alqoritmlərinin qurulması və analizi,  Qraflar nəzəriyyəsi və onun alqoritmik problemləri, Diskret proqramlaşma məsələləri və Laqranj funksiyası və s.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Riyazi modelləşdirmə, optimallaşdırma üsulları, diskret proqramlaşdırma, riyazi kibernetika, hesablama riyaziyyatı və ədədi üsullar.

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
The  Third International Conference  “Problems of  Cybernetics and Informatics”. Baku, 2010.
IV İnternational Conference“Problems of cybernetics and İnformatics” Baku, 2012.
Международная  Научная  Конференция, посвященная  85-летнему юбилею академика  Мирзаджанзаде. Баку, 2013, 21-21 ноября.
“Elmin Müasir Nailiyyətləri” mövzusunda VII Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2014.
The 5-th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS BAKU, 27-29 August, 2015.
Beynəlxalq elmi konfrans-RİYAZİYYATIN NƏZƏRİ  və  TƏTBİQİ PROBLEMLƏRİ, Sumqayıt, 25-26 may, 2017.
The 6-th International Conference on Control and Optimization with Industrial. Application, Baku, 11-13 July, 2018.
The 6-th International Conference on Control and Optimization with Industrial Application, Baku, 11-13 Jule, 2018.
Международная Конференция «Достижения в области науки и техники», Воронеж (Россия), 12-14 ноябрь, 2018.

ÇAP  OLUNMUŞ  ƏSƏRLƏRİ.
1.Kitablar:

1.İqtisadi kibernetikadan mühazirələr, Bakı 2008-ci il.
2.Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər. BDU nəşriyyatı, 2010
3.Методы решения различных классов задач дискретной оптимизации. Баку, Элм, 2011 Моnoqrafiya 344 с.
4.Исследование  о  целочисленной оптимизации, (методы алгоритмы и вычислительные экспериметы), Lambert Academik Publishing. (Германия), монография, 2012, 269 стр.
5.Qraflar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.
6.Alqoritmlər nəzəriyyəsi, (dərs vəsaiti), Bakı, 2014, 186 s.
7.Tamədədli proqramlaşdırma məsələlərində zəmanətli  həll  və zəmanətli   suboptimal həllərin tapılması üsulları, (monoqrafiya), Bakı, “elm”, 2018, 206 səh.

2.ƏSAS MƏQALƏLƏR:
1. Definition of the narrow intervals for variables in the integer-valued knapsack problem, Applied and computational Mathematics.(An International Journal).2003, vol.2,№.2. pp,156-160.
2. Desegregation of Diophantine Equation with Boolean Variables, Computational Optimization and applications. (USA) 2004 vol.27, №.1. p. 31-36.
3. Методы построения приближенных решений многомерной задачи о ранце и нахождение верхней оценки оптимума, Автоматика и Вычислительная техника, (Рига) 2004 №.5.ст.72-82.
4. Один подход к решению целочисленной задачи о ранце, «Автоматика и Вычислительная Техника» (Рига), 2005 №5, ст. 56-63.
5. Априорное определение границ оптимального значения переменных в задачах целочисленного линейного программирования, «Кибернетика и Системный Анализ», (Киев) 2006 № 2, ст. 86-93.
6. Methods of Constructing Suboptimal Solutions of Integer Programming Problems and Successive Improvement of these Solutions, Automatic Control and Computer Sciences, (An International Journal). 2007, Vol. 41, No. 6, pp. 312-319.
7.Модель и алгоритм решения задачи оптимального размещения и соединения морских нефто-газовых платформ. Изв. НАН Аз. 2008,№6.
8.Bul proqramlaşdırması  məsələsində zəmanətli həll  anlayışı və onun  tapılması. AMEA-nın  məruzələri, 2012, №6, səh.19-26.
9. Tamədədli  proqramlaşdırma məsələsində  zəmanətli həll  anlayışı və onun tapılması. AMEA-nın “Məruzələri”, 2014, № 3
10. Решение  частично- целочисленной задачи о ранце уменьшением  размерности и применением метода динамического программирования. Aвтоматика и Вычислительная  техника, 2015, №4 стр. 58-66.
11. «Guaranted solution and its Finding in the Integer  Programming Problems». International Journal of Applied  Science and Texnology, 2015, vol. №4,  p.46-54.
12. Понятия субоптимистического и субпессимистического решений и построения их в интервальной задаче Булевого  программирования. Международный Журнал  «Радиоэлектроника, Информатика и Управления», (Украина), 2016, № 3, стр. 99-103.
13. Понятие  гарантированного решения по функционалу для многомерной задачи о ранце и методы его построения. Международный  журнал «Радиоэлектроника, Информатика и Управления» (Украина),2018, № 1, стр.166-173.
14. Two methods  for construction of suboptimistic  and subpessimistic solutions of the interval problem of mixed-Boolean promming. International Journal  “Radio Electronics, Computer Science, Control”, 2018, № 3, p.68-83

Bookmark and Share