www.applmath.az

Home az | ru | en

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu

akademik
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
Əməkdar elm xadimi
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının müdiri
İş telefonu: +(994) 12 4930026
Telefon / Faks: (+994 12) 498-00-00 (qəbul otağı)
e-mail: rektor @aspi.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1950 - ci il yanvarın 24-də anadan olub.
1957-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
1974-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Riyazi fizika tənikləri kafedrasında « Korrektnıe odnomernıe zadaçi i analitiçeskie predstavleniə ix reşeniy» mövzusunda namizədlik,
1990-cı ildə isə «İssledovanie spektralğnıx zadaç dlə sistem obıknovennıx differenüialğnıx uravneniy obheqo vida i obosnovanie vıçetnoqo metoda dlə sootvetstvuöhix smeşannıx zadaç» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur.
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə «Əməkdar elm xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdür.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1971-1993-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assistenti, baş müəllimi, dosenti , professoru vəzifəsində işləyib.
1993-ci illdən Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib.
2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyib.
2004-2006-cı illərdə BDU-nun I prorektoru - elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsrində çalışmışdır.
2006-cı il aprelin 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Qarışıq və sərhəd məsələlərinin həlli üçün çıxıqlar üsulu, Riyazi fizikada asimptotik və ədədi üsullar və s. fənləri tədris edir.
100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında çap olunmuşdur.
10 nəfər elmlər namizədi. 1 nəfər elmlər doktoru yetişdirmişdir.
YUNESKO-nun «Elmi biliklərin və texnologiyaların etikası» Azərbaycan Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika ixtisasları üzrə ekspert şurasının üzvüdür.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyazi fizika və diferensial tənliklər sahəsində tanınmış mütəxəssisdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Coxlu sayda Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak edib.
2010 Проблемы развития высшего педагогического образования в Азербайджанской Республике. Материалы  Всероссийской  научно-практической конференции «инновационная модель подготовки учителя в системе непрерывного педагогического образования: опыт, проблемы, перспективы». Казань, 2010.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Ю.А.Мамедов. Математическая постановка и решение одной задачи теплопроводности при частично детерминированном граничном режиме. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук., 2005,№ 3,сящ.5-11..
2.C существование и единственности решения одной неклассической смешанной задачи. Akademik M.L.Rəsulovun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş beynəlxalq «Riyazi fizikanın üsulları» elmi konfransının materialları.2005.
3.О единственности решения смешанных задач для одного класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический . Труды ИММ АН Азербайджана изд. «Елм», Баку -2006 .
4. Məmmədov Y.Ə., S.Z Axmedov. Исследование характеристического определителя, связанного с решением спектральной задачи. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук. № 2 ,2005,стр.5-12.
5.Аналитические решения уравнения Клейна-Гордона в потенциальном поле Вуда-Саксона для произвольного -состояния.
6. Təhsilin keyfiyyəti və onun təmin olunmasında müəllim hazırlığının rolu. Kurikulum»  elmi metodik jurnal. Bakı, 2010, № 1(9), səh.27-33.
7. Təhsilin keyfiyyəti və onun təmin olunmasında müəllim hazırlığının rolu. Kurikulum»  elmi metodik jurnal. Bakı, 2010, № 1(9), səh.27-33.
8. Müasir milli intibahimizin banisi. Bakı,ADPU-nun “Xəbərləri”,2011,№2,səh.3-7.
9. «Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90».Bakı, “Təhsil”,2012,72 səh.
9. Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilinin qurucusudur. ADPU-nun  “Xəbərləri”, xüsusi buraxılış, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90-cı  ildönümünə həsr olunur. Bakı, may, 2013,səh.7-14.
10. ADPU-da  pedaqoji təhsilin innovativ inkişafının əsas istiqamətləri. “Təhsildə İKT”  elmi metodik jurnal. Bakı, 2014, № 3,s.3-9.
11. Estimation of  Green function of a spectral problem with quasi-regular boundary condition. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Xəbərləri”, , 2015,№4, səh.113-119.

KITABLAR
Diferensial tənliklər (dərs vəsaiti) 2009
Математический анализ критических задач” Monoqrafiya, Baku, Еlm 2010
«Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90».Bakı, “Təhsil”, 2012, 432 səh.
Riyazi fizika tənlikləri. ADPU-nəşriyyətı, Bakı, 2013, 306 səh.
«Лекции и упражнения по уравнениям математической физики» Учебное пособие. Из-во ФГПУ Баку, 2014, 338 стр.

Bookmark and Share