www.applmath.az

Home az | ru | en

Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu


Akademik, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının müdiri
İş telefonu: +(994) 12 510 32 42
e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


1950 - ci il yanvarın 24-də anadan olub. 1957-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.
Ailəlidir, iki övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.
974-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) «Корректные одномерные задачи и аналитические представления их решений» mövzusunda namizədlik, 1990-cı ildə isə Tbilisi Riyaziyyat institutunda «Исследование спектральных задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений общего вида и обоснование вычетного метода для соответствующих смешанных задач» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur.
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə «Əməkdar elm xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdür.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2017-сi ildə isə akademiki seçilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-1993-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assistenti, baş müəllimi, dosenti , professoru vəzifəsində işləmiş, 1993-ci ildən isə bu kafedranın müdiridir.. 2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı vəzifəsində, 2004-2006-cı illərdə BDU-nun I prorektoru - elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsrində çalışmışdır. 2006-cı il aprelin 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru vəzifəsinə təyin edilmiş və 2016-cı ilədək bu vzifəni yerinə yetirmişdir. 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müşaviri olmuşdur.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
Akademik Y.Ə. Məmmədov Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Qarışıq və sərhəd məsələlərinin həlli üçün çıxıqlar üsulu, Riyazi fizikada asimptotik və ədədi üsullar və s. fənlərini tədris edir. 120-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında çap olunmuşdur. 13 nəfər elmlər namizədi. 2 nəfər elmlər doktoru yetişdirmişdir.
YUNESKO-nun «Elmi biliklərin və texnologiyaların etikası» Azərbaycan Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika ixtisasları üzrə ekspert şurasının üzvüdür.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Riyazi fizika və diferensial tənliklər sahəsində tanınmış mütəxəssisdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Son illər aşağıdakı konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir.
1.Алгебраические условия корректности смешанных задач для уравнения 3-го порядка. Материалы
науч.конференции ,Бакинский Государственный Университет-80, Баку, 1999, с.51-52.
2.
Asymptotic of eigenvalues of Sturm-Liouville problem in case of complex - valued weight function with parameter. Internetional Conference "Mathematical Analysis and its Applications", NTUA,Zоgrafou.CampusAthens,Greece, August 24-27,2000.
3. On almost A. A. Shkalikov one spectral problem and exspansion formula by its root elements. International conference “Differential Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary Anniversary of Ivan G. Petrovskii, Moscow, May 22-27, 2001,c.28-29.
4. On Sturm-Liouville problem for the eguation with the complex – valued density. International conference “Differential Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary Anniversary of Ivan G. Petrovskii, Moscow, May 22-27, 2001,c.255-256.
5. Исследование разрешимости смешанной задачи для уравнения с меняющимся типом. Материалы научной конференции, посвященной 30-летию факультета Прикладной математики и кибернетики . Баку, 2002
,c.133-135.
6.
Об асимптотике частных решений одного уравнения с комплексными параметрами. Riyaziyyat və Mexanika institutunun 45-illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat mexanika üzrə X beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2004, s.106.
7.
Об одной спектральной задаче для уравнения четвертого порядка. АМЕА-nın müxbir üzvü professor İ.T.Məmmədovun 50-illiyinə həsr olunmuş həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2005, s.131.
8. О существовании нетривиальных решений одного функционального уравнения.
AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq “Riyazi fizikanın üsulları” elmi konfransının materialları.Bakı, 2006, s.11.
9.
О существование решения смешанных задач для одного класса уравнений с меняющимся типом. Akademik Ə.Hüseynovun 100 İlliyinə həsr olunmuş konfransının materialları,Bakı,2007,s.101.
10.
Условия разрешимости смешанной задачи для одного класса уравнений параболического типа. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları,Bakı,2008,s.27-28.
11.
О единственности решения одной смешанной задачи. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş«Riyaziyyat, informatika və iqtisadiy yatın müasir problem ləri» mövzusunda Respublika Elmi kon fransının materialları. Bakı, 27 oktyabr 2009,s.3-4.
12. Проблемы развития высшего педагогического образования в Азербайджанской
Республике. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «инновационная модель подготовки учителя в системе непрерывного педагогического образования: опыт, проблемы, перспективы». Казань, 2010.
13.
О принципе максимума для уравнения, анти-параболического на части области. AMEA-nın həqiqi üzvü, əmıəkdar elm xadimi , f.-r.e.d.,prof.M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi Konfransının materialları .28-29 oktyabr 2016-cı il,s.206-207.
14.
О единственности решения смешанных задач для одного неклассического уравнения. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi konfransının mat-rı (28-29 oktyabr 2016-cı il, s. 208)
15.
О точках поворота уравнения с комплекснозначной весовой функцией. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi konfransının mat-rı (28-29 oktyabr 2016-cı il, s.209)
16.
One mixed problem for the heat equation with time advance in the boundary conditions. An International Workshop dedicated to the 80 - anniversary of an academician Mirabbas Geogja oglu Gasymov .Baku ,June 7-8,2019, 110-112.
17. On one mixed problem for the heat equation with nonlocal boundary conditions. Proceedings of the XII International Scientific and Practikal Conference. Vol.1, April 30, 2019,Warsaw,Poland. 
18.
Решение одной смешанной задачи для уравнения четвертого порядка с меняющимся типом. 2nd International Scientific and Practical Internet conference “Integration of Education, Science and business in hadern environment: Summer Debates”. 2020, Dnipro August 17-18, p.302


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Решение одномерных задач для параболической системы второго порядка в неограниченных областях. Дифф. уравнение,1971,т. 7, № 7.c.1263-1275.
2.
Solution of a one-dimensional problem for a parabolic system of arbitrary order in unbounded regions. Diferennial Equanions 7, 1971.c.958-967.
3.
Решение одномерных задач для параболи ческой системы произвольного порядка в неограниченных областях. Дифф. уравнения,1973, т. 9, №4. C.692-701.
4. Solution of a one-dimensional problem for a parabolic system of arbitrary order in unbounded regions Diferennial Equanions 9, 1973. C
.526-533.
5. Меджит Лятифович Расулов (обзорная статья посвящённая к 60-летию учёного).
Дифф. уравн.,1976,Т. 12, № 7. C.1332-1337.
6.
Решение одномерной задачи Коши для параболической системы второго порядка с разрывными коэффициентами. Дифф. уравн.,1984,Т. 20, № 3. C.489-502.
7.
Solution of a one-dimensional Cauchy problem for a second order parabolic system with discontinuouscoefficients. Differential Equations, 20, 1984. C.379-390.
8. Меджит Лятифович Расулов (обзорная статья посвящённая к 60-летию учёного). Дифф. уравн.,19
86,Т. 22, № 7. C.1280-1283
9.
Об условиях кратной полноты системы корневых элементов одной спектральной задачи и кратной разложимости функций по ним. Докл.АНАзерб. ССр, 1988,№ 8. C.7-11.
10.
Формула разложения в случае спектральной задачи с коэффициентами имеющими полюсные особенности. Докл.АН СССP, 1988, t.300,5. C.1059-1063
11.
О вычетном методе решения смешанных задач для одного класса гиперболических систем. Докл.АН СССP, 1988, t.300,5. C.1321-1324.
12. A decomposition formula in the case of a spectral problem with coefficients having polet. Sov.Mat.Dokl.vol.
37,№3, 1988. С.784-788.
13. О разложении по вычетам решения спектральной задачи для системы обыкновенных диф -ференциальных уравнений. Дифф.уравнения,1989, т. 25, № 3. С.409-423.
14. О спектральных задачах для системы обыкновенных дифференциальных уравнений,не являющейся нормальной. Докл
.АН СССР,1988, т. 300, № 4.с.540-544.
15. Resudie expansion of a solution of a spectra problem for a system of ordinary differentifl equaion/ Differennial Equations,25, 1989.
С.278-290.
16. On spectral problems for a system of ordinary differentifl equaion that is not normal. Sov.Mat.Dokl.vol.
37,№3, 1989. С.524-527.
17. О корректной разрешимости общих смешан ных задач. Дифф. Уравнения. 1990, т.26,№ 3. С.534-537.
18. О спектре обыкновенных дифференциаль ных пучков. Дифф. Уравнения . 1990, т.26,№ 4. С.722-724.
19. Карышыг проблемлерин дцзэцнлцьц. Мат.
VII симп.по диф.ур.ТММТМК Истамбул,1993. С 18-22.
20. Application of residue method to a mixed problem. Turkish Journal of Mathematics.V.20,№ 3, 1996.
С.305-321.
21. О задаче Штурма-Лиувилля в случае комплексной плотности. Вест. БГУ,сер.физ-мат.наук,31,1998. С.133-142.
22. On solvability of one degenerated system of singular integral equations. Trans actions of Akademy of Scicnces Of Azerbaiqan,ser.physical Technical and matemaical sciences, vol.XIX, № 5, Baku, 1999.
С.98-103.
23. О росте функции Грина задачи Штурма- Луивилля с комплексно-значной плотностью при параметре. Труды ИММ АН Азербайджана т.17 изд. «Елм», Баку-2002. С. 122-127.
24.
О разрешимости смешанных задач для одного нового класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический. Вестник БГУ,№4, Баку, 2002. C.93-103.
2
5 Анализ общей спектральной задачи для системы дифференциально-алгебраических уравнений. Вестник БГУ,серия физ.-мат. наук, 2003, №1 (специальный выпуск).с.9-43.
2
6. О структуре матрицы Грина спектральной задачи для системы ОДУ. Изв. НАН Азерб.сер.физ.-тех. И матем.наук, XXIII, №1,2003. С.149-156.
27. Almost reqularity conditions of spektral problems for a second order equation. Commun. Theor Phus. (Beijing, China) International Akademic publishers/China, may 15, 2004, vol 41,
№5.pp.649-654.
28.
Математическая постановка и решение одной задачи теплопроводности при частично детерминированном граничном режиме. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук., 2005,№ 3,s..5-11.
29.
Исследование характеристического определителя, связанного с решением спектральной задачи. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук. № 2 ,2005,стр.5-12.
30.
О единственности решения смешанных задач для одного класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический . Труды ИММ АН Азербайджана изд. «Елм», Баку -2006. 6.c.
31. Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilinin qurucusudur. ADPU-nun  “Xəbərləri”, xüsusi buraxılış, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90-cı  ildönümünə həsr olunur. Bakı, may, 2013,səh.7-14.
32. Estimation of Green function of a spectral problem with quasi-regular boundary condition. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Xəbərləri”, , 2015,№4,
səh.113-119.
33. Dördüncü tərtib bir diferensial operatorun məxsusi ədədlərinin asimptotikasının tapılması.  Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika riyaziyyat elmləri seriyası,  2018, №4, s.5-10.
34. A mixed problem for the heat equation with advanced time in boundary conditions. Russian Mathematics, (Известия Высших Учебных Заведений. Математика). 2020, vol. 64, No 3, pp. 25-42.
35. Об одной смешанной задаче для уравнения теплопроводности  с опережением времени в граничных условиях. Известия вузов. Математика. 2020, №3, С.29-47.
36. Solution of one mixed problem for a nonhomoqeneous heat equation with time advance in the boundary conditions. The reports of national Academy of Sciences of Azerbaijan. 2020, VOLUME LXXVI №1-2, pp. 19-22.
37. On the solution of one mixed problem, con-tainning Dirichlet boun-dary conditions. Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, Azərbaycan. 2020, №3, s. 5-11 

KITABLAR

1. Diferensial tənliklər (dərs vəsaiti). Bakı, 2009, 155 s.
2.
Математический анализ критических задач” Monoqrafiya, Baku, Еlm 2010, 182 c.
3. «Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90». Bakı, “Təhsil”, 2012, 432 s.
4. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90. Bakı, “Təhsil”,2012, 72 s.
5. Riyazi fizika tənlikləri. ADPU-nəşriyyətı, Bakı, 2013, 310 s.
6. Differential equati
ons. Dərs vəsaiti, ADPU BakI,2013. 190 s.
7.
Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Учебное пособие. Из-во ФГПУ Баку, 2014, 338 с.

ademik Y.Ə. Məmmədov Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Qarışıq və sərhəd məsələlərinin həlli üçün çıxıqlar üsulu, Riyazi fizikada asimptotik və ədədi üsullar və s. fənlərini tədris edir. 120-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında çap olunmuşdur. 13 nəfər elmlər namizədi. 2 nəfər elmlər doktoru yetişdirmişdir.
YUNESKO-nun «Elmi biliklərin və texnologiyaların etikası» Azərbaycan Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika ixtisasları üzrə ekspert şurasının üzvüdür.

TƏDQIQAT SAHƏSI


Riyazi fizika və diferensial tənliklər sahəsində tanınmış mütəxəssisdir.BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Son illər aşağıdakı konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir.

1.Алгебраические условия корректности смешанных задач для уравнения 3-го порядка. Материалы науч.конференции ,Бакинский Государственный Университет-80, Баку, 1999, с.51-52.

2. Asymptotic of eigenvalues of Sturm-Liouville problem in case of complex - valued weight function with parameter. Internetional Conference "Mathematical Analysis and its Applications", NTUA,Zоgrafou.CampusAthens,Greece, August 24-27,2000.

3. On almost A. A. Shkalikov one spectral problem and exspansion formula by its root elements. International conference “Differential Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary Anniversary of Ivan G. Petrovskii, Moscow, May 22-27, 2001,c.28-29.

4. On Sturm-Liouville problem for the eguation with the complex – valued density. International conference “Differential Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary Anniversary of Ivan G. Petrovskii, Moscow, May 22-27, 2001,c.255-256.

5. Исследование разрешимости смешанной задачи для уравнения с меняющимся типом. Материалы научной конференции, посвященной 30-летию факультета Прикладной математики и кибернетики . Баку, 2002,c.133-135.

6. Об асимптотике частных решений одного уравнения с комплексными параметрами. Riyaziyyat və Mexanika institutunun 45-illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat mexanika üzrə X beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2004, s.106.

7. Об одной спектральной задаче для уравнения четвертого порядка. АМЕА-nın müxbir üzvü professor İ.T.Məmmədovun 50-illiyinə həsr olunmuş həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2005, s.131.

8. О существовании нетривиальных решений одного функционального уравнения. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq “Riyazi fizikanın üsulları” elmi konfransının materialları.Bakı, 2006, s.11.

9. О существование решения смешанных задач для одного класса уравнений с меняющимся типом. Akademik Ə.Hüseynovun 100 İlliyinə həsr olunmuş konfransının materialları,Bakı,2007,s.101.

10. Условия разрешимости смешанной задачи для одного класса уравнений параболического типа. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları,Bakı,2008,s.27-28.

11. О единственности решения одной смешанной задачи. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş«Riyaziyyat, informatika və iqtisadiy yatın müasir problem ləri» mövzusunda Respublika Elmi kon fransının materialları. Bakı, 27 oktyabr 2009,s.3-4.

12. Проблемы развития высшего педагогического образования в Азербайджанской Республике. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «инновационная модель подготовки учителя в системе непрерывного педагогического образования: опыт, проблемы, перспективы». Казань, 2010.

13. О принципе максимума для уравнения, анти-параболического на части области. AMEA-nın həqiqi üzvü, əmıəkdar elm xadimi , f.-r.e.d.,prof.M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi Konfransının materialları .28-29 oktyabr 2016-cı il,s.206-207.

14. О единственности решения смешанных задач для одного неклассического уравнения. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi konfransının mat-rı (28-29 oktyabr 2016-cı il, s. 208)

15. О точках поворота уравнения с комплекснозначной весовой функцией. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi konfransının mat-rı (28-29 oktyabr 2016-cı il, s.209)

.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Решение одномерных задач для параболической системы второго порядка в неограниченных областях. Дифф. уравнение,1971,т. 7, № 7.c.1263-1275.

2. Solution of a one-dimensional problem for a parabolic system of arbitrary order in unbounded regions. Diferennial Equanions 7, 1971.c.958-967.

3. Решение одномерных задач для параболи ческой системы произвольного порядка в неограниченных областях. Дифф. уравнения,1973, т. 9, №4. C.692-701.

4. Solution of a one-dimensional problem for a parabolic system of arbitrary order in unbounded regions Diferennial Equanions 9, 1973. C.526-533.

5. Меджит Лятифович Расулов (обзорная статья посвящённая к 60-летию учёного). Дифф. уравн.,1976,Т. 12, № 7. C.1332-1337.

6. Решение одномерной задачи Коши для параболической системы второго порядка с разрывными коэффициентами. Дифф. уравн.,1984,Т. 20, № 3. C.489-502.

7. Solution of a one-dimensional Cauchy problem for a second order parabolic system with discontinuouscoefficients. Differential Equations, 20, 1984. C.379-390.

8. Меджит Лятифович Расулов (обзорная статья посвящённая к 60-летию учёного). Дифф. уравн.,1986,Т. 22, № 7. C.1280-1283

9. Об условиях кратной полноты системы корневых элементов одной спектральной задачи и кратной разложимости функций по ним. Докл.АНАзерб. ССр, 1988,№ 8. C.7-11.

10. Формула разложения в случае спектральной задачи с коэффициентами имеющими полюсные особенности. Докл.АН СССP, 1988, t.300,5. C.1059-1063

11. О вычетном методе решения смешанных задач для одного класса гиперболических систем. Докл.АН СССP, 1988, t.300,5. C.1321-1324.

12. A decomposition formula in the case of a spectral problem with coefficients having polet. Sov.Mat.Dokl.vol.37,№3, 1988. С.784-788.

13. О разложении по вычетам решения спектральной задачи для системы обыкновенных диф -ференциальных уравнений. Дифф.уравнения,1989, т. 25, № 3. С.409-423.

14. О спектральных задачах для системы обыкновенных дифференциальных уравнений,не являющейся нормальной. Докл.АН СССР,1988, т. 300, № 4.с.540-544.

15. Resudie expansion of a solution of a spectra problem for a system of ordinary differentifl equaion/ Differennial Equations,25, 1989. С.278-290.

16. On spectral problems for a system of ordinary differentifl equaion that is not normal. Sov.Mat.Dokl.vol.37,№3, 1989. С.524-527.

17. О корректной разрешимости общих смешан ных задач. Дифф. Уравнения. 1990, т.26,№ 3. С.534-537.

18. О спектре обыкновенных дифференциаль ных пучков. Дифф. Уравнения . 1990, т.26,№ 4. С.722-724.

19. Карышыг проблемлерин дцзэцнлцьц. Мат.VII симп.по диф.ур.ТММТМК Истамбул,1993. С 18-22.

20. Application of residue method to a mixed problem. Turkish Journal of Mathematics.V.20,№ 3, 1996. С.305-321.

21. О задаче Штурма-Лиувилля в случае комплексной плотности. Вест. БГУ,сер.физ-мат.наук,31,1998. С.133-142.

22. On solvability of one degenerated system of singular integral equations. Trans actions of Akademy of Scicnces Of Azerbaiqan,ser.physical Technical and matemaical sciences, vol.XIX, № 5, Baku, 1999. С.98-103.

23. О росте функции Грина задачи Штурма- Луивилля с комплексно-значной плотностью при параметре. Труды ИММ АН Азербайджана т.17 изд. «Елм», Баку-2002. С. 122-127.

24. О разрешимости смешанных задач для одного нового класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический. Вестник БГУ,№4, Баку, 2002. C.93-103.

25 Анализ общей спектральной задачи для системы дифференциально-алгебраических уравнений. Вестник БГУ,серия физ.-мат. наук, 2003, №1 (специальный выпуск).с.9-43.

26. О структуре матрицы Грина спектральной задачи для системы ОДУ. Изв. НАН Азерб.сер.физ.-тех. И матем.наук, XXIII, №1,2003. С.149-156.

27. Almost reqularity conditions of spektral problems for a second order equation. Commun. Theor Phus. (Beijing, China) International Akademic publishers/China, may 15, 2004, vol 41,№5.pp.649-654.

28. Математическая постановка и решение одной задачи теплопроводности при частично детерминированном граничном режиме. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук., 2005,№ 3,s..5-11.

29. Исследование характеристического определителя, связанного с решением спектральной задачи. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук. № 2 ,2005,стр.5-12.

30. О единственности решения смешанных задач для одного класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический . Труды ИММ АН Азербайджана изд. «Елм», Баку -2006. 6.c.

31. Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilinin qurucusudur. ADPU-nun  “Xəbərləri”, xüsusi buraxılış, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90-cı  ildönümünə hə

Akademik, Əməkdar elm xadimi, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının müdiri

İş telefonu: +(994) 12 510 32 42

e-mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


1950 - ci il yanvarın 24-də anadan olub. 1957-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.
Ailəlidir, iki övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirib.

974-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) «Корректные одномерные задачи и аналитические представления их решений» mövzusunda namizədlik, 1990-cı ildə isə Tbilisi Riyaziyyat institutunda «Исследование спектральных задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений общего вида и обоснование вычетного метода для соответствующих смешанных задач» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professordur.

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə «Əməkdar elm xadimi» fəxri adına layiq görülmüşdür.

2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, 2017-сi ildə isə akademiki seçilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


1971-1993-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Riyazi fizika tənlikləri kafedrasının əvvəlcə assistenti, baş müəllimi, dosenti , professoru vəzifəsində işləmiş, 1993-ci ildən isə bu kafedranın müdiridir.. 2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı vəzifəsində, 2004-2006-cı illərdə BDU-nun I prorektoru - elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsrində çalışmışdır. 2006-cı il aprelin 21-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru vəzifəsinə təyin edilmiş və 2016-cı ilədək bu vzifəni yerinə yetirmişdir. 2016-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müşaviri olmuşdur.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR


Akademik Y.Ə. Məmmədov Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Qarışıq və sərhəd məsələlərinin həlli üçün çıxıqlar üsulu, Riyazi fizikada asimptotik və ədədi üsullar və s. fənlərini tədris edir. 120-dən artıq elmi əsərin müəllifidir. Əsərlərinin xeyli hissəsi xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında çap olunmuşdur. 13 nəfər elmlər namizədi. 2 nəfər elmlər doktoru yetişdirmişdir.
YUNESKO-nun «Elmi biliklərin və texnologiyaların etikası» Azərbaycan Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika ixtisasları üzrə ekspert şurasının üzvüdür.

TƏDQIQAT SAHƏSI


Riyazi fizika və diferensial tənliklər sahəsində tanınmış mütəxəssisdir.BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Son illər aşağıdakı konfrans və simpoziumlarda iştirak etmişdir.

1.Алгебраические условия корректности смешанных задач для уравнения 3-го порядка. Материалы науч.конференции ,Бакинский Государственный Университет-80, Баку, 1999, с.51-52.

2. Asymptotic of eigenvalues of Sturm-Liouville problem in case of complex - valued weight function with parameter. Internetional Conference "Mathematical Analysis and its Applications", NTUA,Zоgrafou.CampusAthens,Greece, August 24-27,2000.

3. On almost A. A. Shkalikov one spectral problem and exspansion formula by its root elements. International conference “Differential Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary Anniversary of Ivan G. Petrovskii, Moscow, May 22-27, 2001,c.28-29.

4. On Sturm-Liouville problem for the eguation with the complex – valued density. International conference “Differential Equations and Related Topics” dedicated to the Centenary Anniversary of Ivan G. Petrovskii, Moscow, May 22-27, 2001,c.255-256.

5. Исследование разрешимости смешанной задачи для уравнения с меняющимся типом. Материалы научной конференции, посвященной 30-летию факультета Прикладной математики и кибернетики . Баку, 2002,c.133-135.

6. Об асимптотике частных решений одного уравнения с комплексными параметрами. Riyaziyyat və Mexanika institutunun 45-illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat mexanika üzrə X beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2004, s.106.

7. Об одной спектральной задаче для уравнения четвертого порядка. АМЕА-nın müxbir üzvü professor İ.T.Məmmədovun 50-illiyinə həsr olunmuş həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı, 2005, s.131.

8. О существовании нетривиальных решений одного функционального уравнения. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq “Riyazi fizikanın üsulları” elmi konfransının materialları.Bakı, 2006, s.11.

9. О существование решения смешанных задач для одного класса уравнений с меняющимся типом. Akademik Ə.Hüseynovun 100 İlliyinə həsr olunmuş konfransının materialları,Bakı,2007,s.101.

10. Условия разрешимости смешанной задачи для одного класса уравнений параболического типа. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85-illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyatın müasir problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları,Bakı,2008,s.27-28.

11. О единственности решения одной смешанной задачи. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş«Riyaziyyat, informatika və iqtisadiy yatın müasir problem ləri» mövzusunda Respublika Elmi kon fransının materialları. Bakı, 27 oktyabr 2009,s.3-4.

12. Проблемы развития высшего педагогического образования в Азербайджанской Республике. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «инновационная модель подготовки учителя в системе непрерывного педагогического образования: опыт, проблемы, перспективы». Казань, 2010.

13. О принципе максимума для уравнения, анти-параболического на части области. AMEA-nın həqiqi üzvü, əmıəkdar elm xadimi , f.-r.e.d.,prof.M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi Konfransının materialları .28-29 oktyabr 2016-cı il,s.206-207.

14. О единственности решения смешанных задач для одного неклассического уравнения. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi konfransının mat-rı (28-29 oktyabr 2016-cı il, s. 208)

15. О точках поворота уравнения с комплекснозначной весовой функцией. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi,f.r.e.d.,prof. M.L.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika Elmi konfransının mat-rı (28-29 oktyabr 2016-cı il, s.209)

.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. Решение одномерных задач для параболической системы второго порядка в неограниченных областях. Дифф. уравнение,1971,т. 7, № 7.c.1263-1275.

2. Solution of a one-dimensional problem for a parabolic system of arbitrary order in unbounded regions. Diferennial Equanions 7, 1971.c.958-967.

3. Решение одномерных задач для параболи ческой системы произвольного порядка в неограниченных областях. Дифф. уравнения,1973, т. 9, №4. C.692-701.

4. Solution of a one-dimensional problem for a parabolic system of arbitrary order in unbounded regions Diferennial Equanions 9, 1973. C.526-533.

5. Меджит Лятифович Расулов (обзорная статья посвящённая к 60-летию учёного). Дифф. уравн.,1976,Т. 12, № 7. C.1332-1337.

6. Решение одномерной задачи Коши для параболической системы второго порядка с разрывными коэффициентами. Дифф. уравн.,1984,Т. 20, № 3. C.489-502.

7. Solution of a one-dimensional Cauchy problem for a second order parabolic system with discontinuouscoefficients. Differential Equations, 20, 1984. C.379-390.

8. Меджит Лятифович Расулов (обзорная статья посвящённая к 60-летию учёного). Дифф. уравн.,1986,Т. 22, № 7. C.1280-1283

9. Об условиях кратной полноты системы корневых элементов одной спектральной задачи и кратной разложимости функций по ним. Докл.АНАзерб. ССр, 1988,№ 8. C.7-11.

10. Формула разложения в случае спектральной задачи с коэффициентами имеющими полюсные особенности. Докл.АН СССP, 1988, t.300,5. C.1059-1063

11. О вычетном методе решения смешанных задач для одного класса гиперболических систем. Докл.АН СССP, 1988, t.300,5. C.1321-1324.

12. A decomposition formula in the case of a spectral problem with coefficients having polet. Sov.Mat.Dokl.vol.37,№3, 1988. С.784-788.

13. О разложении по вычетам решения спектральной задачи для системы обыкновенных диф -ференциальных уравнений. Дифф.уравнения,1989, т. 25, № 3. С.409-423.

14. О спектральных задачах для системы обыкновенных дифференциальных уравнений,не являющейся нормальной. Докл.АН СССР,1988, т. 300, № 4.с.540-544.

15. Resudie expansion of a solution of a spectra problem for a system of ordinary differentifl equaion/ Differennial Equations,25, 1989. С.278-290.

16. On spectral problems for a system of ordinary differentifl equaion that is not normal. Sov.Mat.Dokl.vol.37,№3, 1989. С.524-527.

17. О корректной разрешимости общих смешан ных задач. Дифф. Уравнения. 1990, т.26,№ 3. С.534-537.

18. О спектре обыкновенных дифференциаль ных пучков. Дифф. Уравнения . 1990, т.26,№ 4. С.722-724.

19. Карышыг проблемлерин дцзэцнлцьц. Мат.VII симп.по диф.ур.ТММТМК Истамбул,1993. С 18-22.

20. Application of residue method to a mixed problem. Turkish Journal of Mathematics.V.20,№ 3, 1996. С.305-321.

21. О задаче Штурма-Лиувилля в случае комплексной плотности. Вест. БГУ,сер.физ-мат.наук,31,1998. С.133-142.

22. On solvability of one degenerated system of singular integral equations. Trans actions of Akademy of Scicnces Of Azerbaiqan,ser.physical Technical and matemaical sciences, vol.XIX, № 5, Baku, 1999. С.98-103.

23. О росте функции Грина задачи Штурма- Луивилля с комплексно-значной плотностью при параметре. Труды ИММ АН Азербайджана т.17 изд. «Елм», Баку-2002. С. 122-127.

24. О разрешимости смешанных задач для одного нового класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический. Вестник БГУ,№4, Баку, 2002. C.93-103.

25 Анализ общей спектральной задачи для системы дифференциально-алгебраических уравнений. Вестник БГУ,серия физ.-мат. наук, 2003, №1 (специальный выпуск).с.9-43.

26. О структуре матрицы Грина спектральной задачи для системы ОДУ. Изв. НАН Азерб.сер.физ.-тех. И матем.наук, XXIII, №1,2003. С.149-156.

27. Almost reqularity conditions of spektral problems for a second order equation. Commun. Theor Phus. (Beijing, China) International Akademic publishers/China, may 15, 2004, vol 41,№5.pp.649-654.

28. Математическая постановка и решение одной задачи теплопроводности при частично детерминированном граничном режиме. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук., 2005,№ 3,s..5-11.

29. Исследование характеристического определителя, связанного с решением спектральной задачи. «Вестник Бакинского университета», сер.физ.-мат.наук. № 2 ,2005,стр.5-12.

30. О единственности решения смешанных задач для одного класса уравнений, могущих перейти с параболического типа на антипараболический . Труды ИММ АН Азербайджана изд. «Елм», Баку -2006. 6.c.

31. Heydər Əliyev Azərbaycan təhsilinin qurucusudur. ADPU-nun  “Xəbərləri”, xüsusi buraxılış, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  anadan olmasının 90-cı  ildönümünə həsr olunur. Bakı, may, 2013,səh.7-14.

32. Estimation of Green function of a spectral problem with quasi-regular boundary condition. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Xəbərləri”, , 2015,№4, səh.113-119.

KITABLAR

1. Diferensial tənliklər (dərs vəsaiti). Bakı, 2009, 155 s.

2. Математический анализ критических задач” Monoqrafiya, Baku, Еlm 2010, 182 c.

3. «Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90». Bakı, “Təhsil”, 2012, 432 s.

4. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90. Bakı, “Təhsil”,2012, 72 s.

5. Riyazi fizika tənlikləri. ADPU-nəşriyyətı, Bakı, 2013, 310 s.

6. Differential equations. Dərs vəsaiti, ADPU BakI,2013. 190 s.

7.Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Учебное пособие. Из-во ФГПУ Баку, 2014, 338 с.

sr olunur. Bakı, may, 2013,səh.7-14.

32. Estimation of Green function of a spectral problem with quasi-regular boundary condition. Bakı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Xəbərləri”, , 2015,№4, səh.113-119.

KITABLAR

1. Diferensial tənliklər (dərs vəsaiti). Bakı, 2009, 155 s.

2. Математический анализ критических задач” Monoqrafiya, Baku, Еlm 2010, 182 c.

3. «Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90». Bakı, “Təhsil”, 2012, 432 s.

4. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 90. Bakı, “Təhsil”,2012, 72 s.

5. Riyazi fizika tənlikləri. ADPU-nəşriyyətı, Bakı, 2013, 310 s.

6. Differential equations. Dərs vəsaiti, ADPU BakI,2013. 190 s.

7.Лекции и упражнения по уравнениям математической физики. Учебное пособие. Из-во ФГПУ Баку, 2014, 338 с.

Bookmark and Share