www.applmath.az

Home az | ru | en

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor,
"Riyazi kibernetika" kafedrasinin müdiri.
İş telefonu: 012 510 93 72
e-mail: mansimovkamil@mail.ru
sayt: http://kamilmansimov.applmath.az

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu 1950-ci ilin dekabr ayının 10-da Biləsuvar (keçmiş Puşkin) rayonunun Bağbanlar (keçmiş Arxangelovka) kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Biləsuvar şəhər Nizami adına orta məktəbi bitirmişdir.1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş və universiteti 1973-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirərək təyinatla Azərbaycan MEA Kibernetika institutunda baş laborant kimi işə başlamışdır. 1974-cü ildə həmin institunun qiyabi aspiranturasına daxil olmuş və 1978-ci ildə aspiranturanı bitirərək 1979-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1992-ci ilə qədər həmin institutda kiçik elmi işçi, sektor müdiri, böyük elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifələlərində işləmişdir.
1992-ci ilin iyul ayında müsabiqədən keçərək Bakı Dövlət Universitetinin"Əməliyyatlar tətbiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasının dosenti vəzifəsinə qəbul olunmuşam. 1994-cü ildə 01.01.09-riyazi kibernetika ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 1995-ci ildən 1998-ci ilə qədər yuxarıda adı çəkilən kafedranın professoru vəzifəsində işləmişdir.
1998-ci ildən "Riyazi kibernetika" kafedrasının müdiri işləyir.
Bundan başqa, əvəzçilikdə Azərbaycan MEA Kibernetika institutunda" Mürəkkəb dinamik sistemlərdə idarəetmə" laboratoriyasına rəhbərlik edir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.
1979-cu ildə "Sonradan təsirə malik sistemlərdə zəruri şərtən nəzəriyyəsinədair" adlı dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizəti alimlik dərəcəsini almişdir.
1994-cü ildə "Optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi proseslərin tədqiqi"adlı doktorlıq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Universiteti 1973-cü ildə bitirərək təyinatla Azərbaycan MEA Kibernetika institutunda baş laborant kimi işləməyə başlamişdır. 1974-1980-ci illərdə kiçik elmi işçi, 1980-83-cü illərdə sektor müdiri, 1983-cü ildən 1992-ci ilə kimi isə böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1992-ci ildə BDU-da işləyir. 1992-1994-ci illərdə "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasının dosenti, 1995-1997-ci illərdə isə həmin kafedranın professoru vəzifələrində işləmişdir.
1998-ci ildən indiyə kimi "Riyazi kibernetika" kafedrasının müdiridir. O, "Diskret riyaziyyat, Diskret sistemlər Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə ", Diskret proseslər fənnləri üzrə mühazirələr oxuyur. 1992-2000-ci illərdə "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazə modelləşdirmə" kafedrası üzrə "Əməliyyatlar tədqiqinin riyazi üsullari", "Oyunlar nəzəriyyəsi" və "Riyazi modelləşdirmə" fənnlərindən mühazirə oxumuşdur.
Prof. K.B. Mənsimov 177 elmi əsərin o cümlədən 2 monoqrafiyanın, 5 dərs vəsaitinin müəllifidir. O, 4 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
K.B. Mənsimov Riyazi kibernetika sahəsində tanınmış alimdir. К.Б. Мянсимовун елми ишляриндя артым цсулунун идейаларындан истифадя едяряк чох эениш синиф оптимал идаряетмя мясяляляриндя мяхсуси идаряляри тядгиг етмяк вя икинъи тяртиб зярури шяртляр тапмаг цчцн йени, орижинал цсул тяклиф олунмушдур. Бу цсулун кюмяйи иля К.Б. Мянсимов эеъикмяйя малик системлярдя (həm kəsilməz, həm də diskret halda), Qursa-Darbu sistemlərində, diskret iki parametrli sistemlərdə, bir sinif kimyəvi-texnoloji prosesləri təsvir edən sistemlərdə toplanmiş və paylanmış parametrli pilləvari optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi idarələrin optimallığı üçün elə zəruri şərtlər tapmışdır ki, bunların bəziləri məlum zəruri şərtləri prinsipial şəkildə gücləndirir, digərlərinin isə ümumiyyətlə analoqu yoxdur. O, klassik Lejandr-Klebş şərtinin cırlaşmadığı halda yeni, ikinci tərtib zəruri şərtlər tapmışdır. Ədəbiyyatda ilk dəfə olaraq gecikməyə malik sistemlərdə və Qursa-Darbu sistemlərində bərabərlik və bərabərsizlik tipli funksional məhdudiyyətlər olan halda optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər alınmışdır. İlk dəfə olaraq K.B Mənsimov bir və iki ölçülü Volterra tipli inteqral tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə məxsusi idarələr problemini tədqiq etmişdir. O, kimya texnologiyasında geniş yayılmış katalizatorun aktivliyi dəyişən kimyəvi reaktorlarda baş verən bir sinif kvazistasionar katalik prosesləri təsvir edən optimal idarə məsələsində məxsusi idarə problemini tam tədqiq etmişdir. Bu məsələlər kvazistatik kimyəvi reaktorların işinin effektivliyinin artırılması və lahiyələndirilməsinin optimallaşdırılması məsələləri ilə sıx bağlıdır. K.B. Mənsimov ədəbiyyatda Fornazini və Markezini, Rosser modelləri adı ilə tanınan diskret iki parametrli sistemlərdə nəinki ilk dəfə olaraq məxsusi idarələri tədqiq etmiş, həm də bu tipli optimal idarə məsələlərində Krotov tipli kafi şərtlər də tapmışdır. Bu nəticələr avtomatlar nəzəriyyəsində istifadə edilə bilər.
Beləliklə, K.B. Mənsimov bir tərəfdən mürəkkəb dinamik sistemlərdə optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər almaq üçün yeni üsullar vermiş, digər tərəfdən isə onların köməyi ilə həm məlum zəruri şərtləri prinsipial olaraq inkişaf etdirən yeni nəticələr almış, həm də əvvəllər öyrənilməmiş halları və məsələləri tədqiq etmişdir. Onun aldığı nəticələr mürəkkəb dinamik sistemlər üçün yüksək tərtibli zəruri şərtlər nəzəriyyəsinə mühüm töhfədir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Prof. K.B. Mənsimov aşağıdakı konfranslarda iştirak etmişdir:
1. 7-th IFAC Workshop on contr. applic. of nonlinear program. and optimiz. USSR. Tbilisi, 1988.
2. II Всесоюзная школа «Понтрягинские чтения». Оптимальное управление. Кемерово, 1988.
3. Международный Советско-Польский семинар «Мат. методы оптим. управления и их прил.». Минск, 1989.
4. III Всесоюзная школа «Понтрягинские чтения». Оптимальное управление. Кемерово, 1990.
5. Всесоюзная конференция «Негладкий анализ и его приложения к мат. экономике». Баку, 1991.
6. XVI Всесоюзная школа по теории операторов в функциональных пространствах. Нижний Новгород, 1991.
7. I междун. конф. по мат.экономике, негладкому анализу и информатике. Баку, 1997.
8. International Conference "Dynamical systems". Minsk, 1998.
9. I международн. конф. «Обратные задачи теоретическ. и матем. физики».
10. The forst Intern. Conf. on control and optimiz. with Industrial Appl. Baku, 2005.
11. The second Intern. Conf. on control and optimiz. with Industrial Appl. Baku, 2008.
12. The 2-nd Informational Conference "Problems of Cybernetics and informatics". Baku, 2008.
13. Необходимые условия оптимальности второго порядка в задачах управления, описы-ваемые системой интегро-дифференциаль-ных уравнений. Материалы научной конфе-ренции «Современные проблемы математики, информатики и эконо-мики.» посвященной 90 летию Бакинского Государ-ственного Университета. Баку, 27 октября, 2009, с.26-29.
14. Necessary optimality conditions in one discretely  continuous control problem. The third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, volume 3, september, 6-8, 2010, Baku, Azerbayjan
15. First and second order necessary optimality conditi-ons in control problem described by a system of Volterra different-ce equations. pp. 387. Türk dünyası riyaziyyatçıları cəmiyyətinin IVkonqresi. 1-3iyul 2011-ci il
16. Необходимые условия оптимальности в одной дискретной задаче управления с нелокальными краевыми условиями. Международный научно-технический журнал Проблемы Управления и Информатики, № 6, 2011
17. Необходимые условия второго порядка в задачах оптимального управления, описываемых системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. Международный журнал «Проблемы управления и информатики», Украина, №4, 2013, с. 75-82
18. Об одной задаче оптимального управления, описыва-емой разностным аналогом интегро-дифференциального уравнения типа Барбашина. Caucasian Mathema-tics Conference, September  5-6,  2014, Tbilisi, Georgia
19. Necessary optimality condition in one discrete two-parameter system. Beynəlxalq konfrans  COİA 2015, Bakı, avqust 2015, s. 134.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Мансимов К.Б., Багирова С.А. Особые управления в одной ступенчатой задаче управления системами с распределенными параметрами. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2004, №2, с.54-57
2. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Исследование квазиособых управлений в одной дискретной задаче управления. Докл. НАН Азерб. 2005, №2, с.30-35.
3. Мансимов К.Б., Багирова С.А. Необходимые условия оптимальности в одной ступенчатой задаче управления. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2005, №3, с.183-188.
4. Мансимов К.Б., Абдуллаев А.А. Исследование особых управлений в одной задаче управления двумерными интегральными уравнениями типа Вольтерра. Журнал Автоматика и Вычислительная техника. 2006, №4, с.72-81.
5. Мансимов К.Б., Исмайлов И.Р. Об условиях оптимальности в одной ступенчатой задаче управления. Журнал выч.-мат. и мат. физики. 2006, №10, с.1758-1770.
6. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Исследование особых управлений в одной задаче управления типа Моисеева. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2006, №2, с.14-18.
7. Мансимов К.Б., Джафаров Э.Э. Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче управления с переменной структурой, описываемой системой интегральных уравнений типа Вольтера. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2006, №2, с.25-30.
8. Мансимов К.Б., Ахмедова Ж.Б. Аналог принципа максимума Понтрягина в одной задаче управления системами с распределенными параметрами. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2006, №2, с.42-47.
9. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Необходимые условия оптимальности особых управлений в одной задаче управления типа Моисеева. Проблемы управления и информатики. 2006, № 5, с. 1-12.
10. Мансимов К.Б. Особые управления в задачах управления системами с распределенными параметрами. Современная математика и ее приложения. 2006, Т42, (оптимальное управление.), с. 39-83.
11. Мансимов К.Б., Алиев К.М., Ахмедов Ф.Ш. Об одной нелокальной задаче управления. Научные Известия Сум. ГУ. Раздел естественных и технических наук. 2006, №2, с.22-28.
12. Мансимов К.Б., Ж.Б.Ахмедова, И.Р.Исмайлов. О представлении решений одного класса систем интегро-дифференциальных уравнений типа Барбашина.// Научные известия» Сум. ГУ, т.7, №1 2007, с.30-34.
13. Мансимов К.Б., Багирова С.А. Особые управления в одной ступенчатой задаче управления. Журнал Автоматика и Вычислительная техника. 2007, №3, с.74-81.
14. Мансимов К.Б. Многоточечные необходимые условия оптимальности квазиособых управлений. Автоматика и телемеханика, 1982, №10, с.53-58.
15. Мансимов К.Б., Ягубов М.А. Об одном способе получения многоточечных условий оптимальности особых управлений в задаче терминального управления. Дифференц. уравнения, 1983, №10, с.1681-1687.
16. Мансимов К.Б. Многоточечные необходимые условия оптимальности особых в классическом смысле управлений в системах с запаздыванием. Дифференц. уравнения, 1985, т.21, №3, с.527-530.
17. Мансимов К.Б. Достаточные условия оптимальности типа условий Кро-това для дискретных двухпараметрических систем. Автоматика и телемеханика, 1985, №8, с.15-20.
18. Мансимов К.Б. Об оптимальности квазиособых управлений в системах Гурса-Дарбу. Дифференц. уравнения, 1986,т.22, №11, с.1952-1960.
19. Мансимов К.Б. Некоторые необходимые условия оптимальности для одного класса систем с распределенными параметрами. Дифференц. уравнения, 1987, №12, с.2164-2167.
20. Мансимов К.Б. К теории необходимых условий оптимальности в одной задаче управления системами с распределенными параметрами. ДАН СССР. 1988, т.301, №3, с.546-550.
21. Мансимов К.Б. Об оптимальности особых управлений в системах с запаздыванием управляемых при помощи начальных функций//. Дифференц. уравнения, 1989, №6, с.1084-1087.
22. Мансимов К.Б. Условия оптимальности второго порядка в системах Гурса-Дарбу при наличии ограничений//. Дифференц. уравнения, 1990, №6, с.954-965.
23. Мансимов К.Б. Оптимизация одного класса дискретных двухпараметрических систем//. Дифференц. уравнения, 1991, №2, с.359-361.
24. Мансимов К.Б. Интегральные необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в системах Гурса-Дарбу//. Автоматика и телемеханика, 1993, №6, c27-32.
25. Мансимов К.Б. Исследование квазиособых процессов в одной задаче управления химическим реактором//. Дифференц. уравнения. 1997, Т.33. №4, с.433-439.
26. Мансимов К.Б. Особые управления в системах нейтрального типа. Автоматика и телемеханика.// 1998, №5, с. 53-63.
27. Mənsimov K.B. Гурса-Дарбу системляри иля оптимал идаряетмя мясяляляри. БДУ няшриййаты. Бакы, 1998.
28. Мансимов К.Б. Особые управления в системах с запаздыванием (монография). Баку, Изд-во «Элм». 1999.
29. Мансимов К.Б., Абдуллаев А.А. Необходимые условия оптимальности вто-рого порядка для процессов, описываемых системой нелинейных двумерных интегральных уравнений типа Вольтера//. Автоматика и телемеханика. 2000, № 1, с.3-11.
30. Мансимов К.Б., Магеррамов Ш.Ф. Оптимизация одного класса дискретных ступенчатых систем управления//. Журн.Вычисл.Мат. и Мат.физики. 2000,Т41, № 3
31. Мансимов К.Б. К теории необходимых условий оптимальности в одной задаче управления с распределенными параметрами//. Журн.Вычисл.Мат. и Мат.-физики. 2001,Т41, № 10.
32. Необходимые условия оптимальности в одной задаче управления, описываемой разностным аналогом двумерного интегрального уравнения Вольтерра. Известия НАН Азербайджана, Сер. Физико-технических и математических наук. 2009, т. XXIX, №3, с.56-60.
33. Mixed-Integer Knapsack Problem Solving Method Using the Narrow Intervals for the Criterion Function and variables.  Automatic Control and Computer Sciens. 2010, vol. 44, № 4,
34. Необходимые условия опти-мальности перво-го и второго пор-яков в одной задаче оптималь-ного управления описываемой разностным уравнением Вольтерра. Докл. АН Азербайджана, , № 5.2011
35. Об оптимальности квазиособых управлений в одной задаче управления описываемой  системой нелинейных разностных уравнений типа Вольтерра. Докл. АН Азербайджана, 2012, том  LXVIII, № 4
36. Представления решений гибридных систем типа Россера. Изв. НАН Азербайджана, 2013, №6.
37. Об одном представлении решений системы управления типа Россера. Доклады НАН Азербайджана, Баку. 2014, т. LXX, №1, с.15-18.
38. Necessary optimality conditions of quasi-singular controls in optimal control. National Academy of Sciences of Azerbaijan Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics. V. 41, N 1, June 2015, p. 113-122.

KİTABLAR
1.K.Ş.Məmmədov, K.B.Mənsimov, S.İ. Həmidov. "İqtisadi kibernetikadan mühazirələr"dərs vəsaiti. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008.
2.K.B.Mənsimov Diskret riyyaziyyatdan mühazirələr (dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008.
3.К.Б. Мансимов, А.Б.Рамазанов. Сборник задач по дискретной математике. (учебное пособие). Баку, изд-во БГУ, 2008.
4. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər. BDU nəşriyyatı,2010.
5. Diskret riyaziyyatdan çalışmalar(dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.
6. Riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.
7. 2011 Лекции по дис-кретной математике. Баку, БГУ, 2011, 150 с
8. Qraflar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.

Bookmark and Share