www.applmath.az

Home az | ru | en

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor,
"Riyazi kibernetika" kafedrasinin müdiri
İş telefonu: 012 510 93 72
e-mail: kamilbmansimov@gmail.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu 1950-ci ilin dekabr ayının 10-da Biləsuvar (keçmiş Puşkin) rayonunun Bağbanlar (keçmiş Arxangelovka) kəndində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Biləsuvar şəhər Nizami adına orta məktəbi bitirmişdir. 1968-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin (keçmiş Azərbaycan Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş və universiteti 1973-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirərək təyinatla Azərbaycan MEA Kibernetika (indiki İdarəetmə Sistemləri institutunda) institutunda baş laborant kimi işə başlamışdır. 1974-cü ildə həmin institunun qiyabi aspiranturasına daxil olmuş və 1978-ci ildə aspiranturanı bitirərək 1979-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1992-ci ilə qədər həmin institutda kiçik elmi işçi, sektor müdiri, böyük elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifələlərində işləmişdir.
1992-ci ilin iyul ayında müsabiqədən keçərək Bakı Dövlət Universitetinin"Əməliyyatlar tətbiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasının dosenti vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. 1994-cü ildə 01.01.09-riyazi kibernetika ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və 1995-ci ildən 1998-ci ilə qədər yuxarıda adı çəkilən kafedranın professoru vəzifəsində işləmişdir.
1998-ci ildən "Riyazi kibernetika" kafedrasının müdiri işləyir.
Bundan başqa, əvəzçilikdə Azərbaycan MEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunda "Mürəkkəb dinamik sistemlərdə idarəetmə" laboratoriyasına rəhbərlik edir.

TƏLTİFLƏRİ
2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi” medalı, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən “Şöhrət” ordeni, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri ilə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi münasibətilə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı” ilə təltif edilmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsini bitirmişdir.
1979-cu ildə "Sonradan təsirə malik sistemlərdə zəruri şərtən nəzəriyyəsinədair" adlı dissertasiya müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizəti alimlik dərəcəsini almışdir.
1994-cü ildə dosent elmi adı almışdır.
1994-cü ildə "Optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi proseslərin tədqiqi" adlı doktorlıq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2000-ci ildə “Riyazi kibernetika” kafedrası üzrə professor elmi adı almışdır.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Universiteti 1973-cü ildə bitirərək təyinatla Azərbaycan MEA Kibernetika institutunda baş laborant kimi işləməyə başlamişdır. 1974-1980-ci illərdə kiçik elmi işçi, 1980-83-cü illərdə sektor müdiri, 1983-cü ildən 1992-ci ilə kimi isə böyük elmi işçi vəzifələrində işləmişdir. 1992-ci ildə BDU-da işləyir. 1992-1994-ci illərdə "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə" kafedrasının dosenti, 1995-1997-ci illərdə isə həmin kafedranın professoru vəzifələrində işləmişdir.
1998-ci ildən indiyə kimi "Riyazi kibernetika" kafedrasının müdiridir. O, "Diskret riyaziyyat, Diskret sistemlər Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə ", Diskret proseslər fənnləri üzrə mühazirələr oxuyur. 1992-2000-ci illərdə "Əməliyyatlar tədqiqi və riyazə modelləşdirmə" kafedrası üzrə "Əməliyyatlar tədqiqinin riyazi üsullari", "Oyunlar nəzəriyyəsi" və "Riyazi modelləşdirmə" fənnlərindən mühazirə oxumuşdur.
Prof. K.B. Mənsimov 335 elmi əsərin, o cümlədən 5 monoqrafiyanın, 18 dərs vəsaitinin müəllifidir. O, 12 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNNLƏR
Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq – 1 (II k)
Diskret riyaziyyat (II k)
Diskret sistemlər (magistratura)
Diskret proseslər (magistratura)
Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə məsələləri (magistratura)


TƏDQİQAT SAHƏSİ

K.B. Mənsimov Riyazi kibernetika sahəsində tanınmış alimdir. K.B. Mənsimovun elmi işlərində artım üsulunun ideyalarından istifadə edərək çox geniş sinif optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi idarələri tədqiq etmək və ikinci tərtib zəruri şərtlər tapmaq üçün yeni, orijinal üsul təklif olunmuşdur. Bu üsulun köməyi ilə K.B. Mənsimov gecikməyə malik sistemlərdə (həm kəsilməz, həm də diskret halda), Qursa-Darbu sistemlərində, diskret iki parametrli sistemlərdə, bir sinif kimyəvi-texnoloji prosesləri təsvir edən sistemlərdə toplanmiş və paylanmış parametrli pilləvari optimal idarəetmə məsələlərində məxsusi idarələrin optimallığı üçün elə zəruri şərtlər tapmışdır ki, bunların bəziləri məlum zəruri şərtləri prinsipial şəkildə gücləndirir, digərlərinin isə ümumiyyətlə analoqu yoxdur. O, klassik Lejandr-Klebş şərtinin cırlaşmadığı halda yeni, ikinci tərtib zəruri şərtlər tapmışdır. Ədəbiyyatda ilk dəfə olaraq gecikməyə malik sistemlərdə və Qursa-Darbu sistemlərində bərabərlik və bərabərsizlik tipli funksional məhdudiyyətlər olan halda optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər alınmışdır. İlk dəfə olaraq K.B Mənsimov bir və iki ölçülü Volterra tipli inteqral tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə məxsusi idarələr problemini tədqiq etmişdir. O, kimya texnologiyasında geniş yayılmış katalizatorun aktivliyi dəyişən kimyəvi reaktorlarda baş verən bir sinif kvazistasionar katalik prosesləri təsvir edən optimal idarə məsələsində məxsusi idarə problemini tam tədqiq etmişdir. Bu məsələlər kvazistatik kimyəvi reaktorların işinin effektivliyinin artırılması və lahiyələndirilməsinin optimallaşdırılması məsələləri ilə sıx bağlıdır. K.B. Mənsimov ədəbiyyatda Fornazini və Markezini, Rosser modelləri adı ilə tanınan diskret iki parametrli sistemlərdə nəinki ilk dəfə olaraq məxsusi idarələri tədqiq etmiş, həm də bu tipli optimal idarə məsələlərində Krotov tipli kafi şərtlər də tapmışdır. Bu nəticələr avtomatlar nəzəriyyəsində istifadə edilə bilər.
Beləliklə, K.B. Mənsimov bir tərəfdən mürəkkəb dinamik sistemlərdə optimallıq üçün ikinci tərtib zəruri şərtlər almaq üçün yeni üsullar vermiş, digər tərəfdən isə onların köməyi ilə həm məlum zəruri şərtləri prinsipial olaraq inkişaf etdirən yeni nəticələr almış, həm də əvvəllər öyrənilməmiş halları və məsələləri tədqiq etmişdir. Onun aldığı nəticələr mürəkkəb dinamik sistemlər üçün yüksək tərtibli zəruri şərtlər nəzəriyyəsinə mühüm töhfədir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Prof. K.B. Mənsimov aşağıdakı Beynəlxalq konfranslarda proqram komitəsinin üzvü və iştirakçısı olmuşdur:

 1. Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» посвященной 90 летию Барбашина, Минск, 2008.
 2. Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» посвященной 100 летию Барбашина, Минск, 2018.
 3. Международная конференция «Динамические системы: оптимальное управление и математическое моделирование» Иркутск, 2019.
 4. Международная конференция «Динамические системы и компьютерные науки» Иркутск, 2020.

Bundan başqa, prof. K.B. Mənsimov aşağıdakı konfranslarda iştirak etmişdir:

 1. 7-th IFAC Workshop on contr. applic. of nonlinear program. and optimiz. USSR. Tbilisi, 1988.
 2. II Всесоюзная школа «Понтрягинские чтения». Оптимальное управление. Кемерово, 1988.
 3. Международный Советско-Польский семинар «Мат. методы оптим. управления и их прил.». Минск, 1989.
 4. III Всесоюзная школа «Понтрягинские чтения». Оптимальное управление. Кемерово, 1990.
 5. Всесоюзная конференция «Негладкий анализ и его приложения к мат. экономике». Баку, 1991.
 6. XVI Всесоюзная школа по теории операторов в функциональных пространствах. Нижний Новгород, 1991.
 7. I междун. конф. по мат. экономике, негладкому анализу и информатике. Баку, 1997.
 8. International Conference "Dynamical systems". Minsk, 1998.
 9. I международн. конф. «Обратные задачи теоретическ. и матем. физики» The forst Intern. Conf. on control and optimiz. with Industrial Appl. Baku, 2005.
 10. The second Intern. Conf. on control and optimiz. with Industrial Appl. Baku, 2008.
 11. Международная конференция «Современные проблемы математики, информатики и экономики.» посвященной 90 летию Бакинского Государственного Университета. Баку, 27 октября, 2009, с. 26-29.
  The third International Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, volume 3, september, 6-8, 2010, Baku, Azerbaijan.
 12. Türk dünyası riyaziyyatçıları cəmiyyətinin IV konqresi. 1-3 iyul 2011-ci il.
 13. Международная конференция «Динамические системы, устойчивость, управление, оптимизация» посвященная к 95-летию со дня рождения акад. Е.А. Барбашина. 1-5 октября 2013 г. Минск, Беларусь.
 14. Международная конференция «Актуальные проблемы математики и информатики» посвященный к 90-летию Г.А. Алиева. 29-31 мая. 2013
 15. Concision Mathematics conference. 2014. September, 5-6, 2014. Tbilisi, Georgia.
 16. Международная конференция посвященной 55-летию ИМ и М НАН Азербайджана. Баку, 15-16 мая, 2014.
 17. The intern. conference on control and optimization with Indus. Appl. Baku, Azerbaijan. 27-28 August. 2015.
 18. Azerbaijan -Turkey-Ukrainian Intern. Conf. Math. Anal., Differential Equations and there. Baku, Azerbaijan 2015. September, 08-15.
 19. Международная конференция «Теоретические и практические проблемы математики». Сумгаит, 2017.
 20. Международная конференция «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» посвященной 100 летию Барбашина, Минск, 2018.
 21. Международная конференция «Динамические системы: оптимальное управление и математическое моделирование» Иркутск, 2019.
 22. Международная конференция «Динамические системы и компьютерные науки» Иркутск, 2020.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Мансимов К.Б., Багирова С.А. Особые управления в одной ступенчатой задаче управления системами с распределенными параметрами. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2004, №2, с.54-57
 2. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Исследование квазиособых управлений в одной дискретной задаче управления. Докл. НАН Азерб. 2005, №2, с.30-35.
 3. Мансимов К.Б., Багирова С.А. Необходимые условия оптимальности в одной ступенчатой задаче управления. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2005, № 3, с. 183-188.
 4. Мансимов К.Б., Абдуллаев А.А. Исследование особых управлений в одной задаче управления двумерными интегральными уравнениями типа Вольтерра. Журнал Автоматика и Вычислительная техника. 2006, №4, с. 72-81.
 5. Мансимов К.Б., Исмайлов И.Р. Об условиях оптимальности в одной ступенчатой задаче управления. Журнал выч.-мат. и мат. физики. 2006, № 10, с. 1758-1770.
 6. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Исследование особых управлений в одной задаче управления типа Моисеева. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2006, № 2, с. 14-18.
 7. Мансимов К.Б., Джафаров Э.Э. Необходимые условия оптимальности второго порядка в одной задаче управления с переменной структурой, описываемой системой интегральных уравнений типа Вольтера. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2006, № 2, с. 25-30.
 8. Мансимов К.Б., Ахмедова Ж.Б. Аналог принципа максимума Понтрягина в одной задаче управления системами с распределенными параметрами. Известия НАН Азербайджана. Сер. физ.-техн. и мат. наук. 2006, № 2, с. 42-47.
 9. Мансимов К.Б., Нагиева И.Ф. Необходимые условия оптимальности особых управлений в одной задаче управления типа Моисеева. Проблемы управления и информатики. 2006, № 5, с. 1-12.
 10. Мансимов К.Б. Особые управления в задачах управления системами с распределенными параметрами. Современная математика и ее приложения. 2006, т. 42, (оптимальное управление), с. 39-83.
 11. Мансимов К.Б., Алиев К.М., Ахмедов Ф.Ш. Об одной нелокальной задаче управления. Научные Известия Сум. ГУ. Раздел естественных и технических наук. 2006, № 2, с.22-28.
 12. Мансимов К.Б., Ахмедова Ж.Б., Исмайлов И.Р. О представлении решений одного класса систем интегро-дифференциальных уравнений типа Барбашина // Научные известия» Сум. ГУ, т. 7, №1, 2007, с. 30-34.
 13. Мансимов К.Б., Багирова С.А. Особые управления в одной ступенчатой задаче управления. Журнал Автоматика и Вычислительная техника. 2007, № 3, с. 74-81.
 14. Мансимов К.Б. Многоточечные необходимые условия оптимальности квазиособых управлений. Автоматика и телемеханика, 1982, № 10, с. 53-58.
 15. Мансимов К.Б., Ягубов М.А. Об одном способе получения многоточечных условий оптимальности особых управлений в задаче терминального управления. Дифференц. уравнения, 1983, № 10, с. 1681-1687.
 16. Мансимов К.Б. Многоточечные необходимые условия оптимальности особых в классическом смысле управлений в системах с запаздыванием. Дифференц. уравнения, 1985, т. 21, № 3, с. 527-530.
 17. Мансимов К.Б. Достаточные условия оптимальности типа условий Кротова для дискретных двухпараметрических систем. Автоматика и телемеханика, 1985, № 8, с. 15-20.
 18. Мансимов К.Б. Об оптимальности квазиособых управлений в системах Гурса-Дарбу. Дифференц. уравнения, 1986, т. 22, № 11, с. 1952-1960.
 19. Мансимов К.Б. Некоторые необходимые условия оптимальности для одного класса систем с распределенными параметрами. Дифференц. уравнения, 1987, № 12, с. 2164-2167.
 20. Мансимов К.Б. К теории необходимых условий оптимальности в одной задаче управления системами с распределенными параметрами. ДАН СССР. 1988, т. 301, №3, с. 546-550.
 21. Мансимов К.Б. Об оптимальности особых управлений в системах с запаздыванием, управляемых при помощи начальных функций // Дифференц. уравнения, 1989, № 6, с. 1084-1087.
 22. Мансимов К.Б. Условия оптимальности второго порядка в системах Гурса-Дарбу при наличии ограничений // Дифференц. уравнения, 1990, № 6, с. 954-965.
 23. Мансимов К.Б. Оптимизация одного класса дискретных двухпараметрических систем // Дифференц. уравнения, 1991, № 2, с. 359-361.
 24. Мансимов К.Б. Интегральные необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в системах Гурса-Дарбу // Автоматика и телемеханика, 1993, № 6, c. 27-32.
 25. Мансимов К.Б. Исследование квазиособых процессов в одной задаче управления химическим реактором // Дифференц. уравнения. 1997, т .33. № 4, с. 433-439.
 26. 26. Мансимов К.Б. Особые управления в системах нейтрального типа. Автоматика и телемеханика // 1998, № 5, с. 53-63.
 27. Mənsimov K.B. Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə məsələləri. BDU nəşriyyatı. Bakı, 1998.
 28. Мансимов К.Б. Особые управления в системах с запаздыванием (монография). Баку, Изд-во «Элм». 1999.
 29. Мансимов К.Б., Абдуллаев А.А. Необходимые условия оптимальности второго порядка для процессов, описываемых системой нелинейных двумерных интегральных уравнений типа Вольтера // Автоматика и телемеханика. 2000, № 1, с. 3-11.
 30. Мансимов К.Б., Магеррамов Ш.Ф. Оптимизация одного класса дискретных ступенчатых систем управления // Журн. Вычисл. Мат. и Мат. физики. 2000, т. 41, № 3.
 31. Мансимов К.Б. К теории необходимых условий оптимальности в одной задаче управления с распределенными параметрами // Журн. Вычисл. Мат. и Мат.-физики. 2001, т. 41, № 10.
 32. Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности в одной задаче управления, описываемой разностным аналогом двумерного интегрального уравнения Вольтерра. Известия НАН Азербайджана, Сер. Физико-технических и математических наук. 2009, т. XXIX, № 3, с. 56-60.
 33. Automatic Control and Computer Sciens. 2010, vol. 44, № 4.
 34. Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности первого и второго порядков в одной задаче оптимального управления, описываемой разностным уравнением Вольтерра. Докл. АН Азербайджана, № 5. 2011.
 35. Мансимов К.Б. Об оптимальности квазиособых управлений в одной задаче управления описываемой системой нелинейных разностных уравнений типа Вольтерра. Докл. АН Азербайджана, 2012, том LXVIII, № 4.
 36. Мансимов К.Б. Представления решений гибридных систем типа Россера. Изв. НАН Азербайджана, 2013, № 6.
 37. Мансимов К.Б. Об одном представлении решений системы управления типа Россера. Доклады НАН Азербайджана, Баку. 2014, т. LXX, № 1, с. 15-18.
 38. Mansimov K.B. Necessary optimality conditions of quasi-singular controls in optimal control. National Academy of Sciences of Azerbaijan Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics. V. 41, N 1, June 2015, p. 113-122.
 39. Мансимов К.Б., Марданов М.Дж. Необходимые условия оптимальности второго порядка в задачах оптимального управления, описываемых системой интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра // Проблемы управления и информатики, 2013, № 4, с. 75-82.
 40. Мансимов К.Б., Гусейнзаде Г.А. Необходимые условия оптимальности в одной дискретно-непрерывной задаче управления // Доклады НАНА, 2013, № 2, с. 3-7.
 41. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Об оптимальности квазиособых управлений в одной стохастической задаче управления // Вестник Томского Государственного Университета. Управление, Вычислительная техника и информатика. № 3 (36), 2016, с. 4-10.
 42. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Необходимые условия оптимальности второго порядка в задаче управления стохастическими дифференциальными уравнениями с запаздывающим аргументом // Пермский национальный исследовательский политехнический университет, «Прикладная математика и вопросы управления», 2016, № 4, с. 7-26.
 43. Mansimov K.B., Mardanov M.J. Necessary optimality conditions of quasi-singular controls in optimal control // Proc. Inst. Math. Mech. of Azerbaijan. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci., 2015, v. 41.
 44. Мансимов К.Б., Гараева Э.А. Необходимое условие оптимальности в задаче управления с дискретным временем при недифференцируемом критерии качества // Вестник Томского Государственного Университета. Управление, Вычислительная техника и информатика. № 1 (38), 2018, с. 4-10.
 45. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Оптимизация процессов, описываемых разностными уравнениями Вольтерра // Lambert Academic Publishing, 2017.
 46. Мансимов К.Б., Сулейманова В.А. Линеаризованное и квадратичное необходимые условия оптимальности в одной граничной задаче оптимального управления системами Гурса-Дарбу // Пермский национальный исследовательский политехнический университет, «Прикладная математика и вопросы управления», 2017, № 4, с. 7-27.
 47. Мансимов К.Б., Сулейманова Ш.Ш. К оптимальности особых в классическом смысле управлений в одной задаче оптимального управления системами с ременной структурой // Вестник Томского Государственного Университета. Серия Управление, Вычислительная техника и информатика. 2018, № 44, с. 10-25.
 48. Мансимов К.Б., Мамедова Т.Ф. Необходимые условия оптимальности первого и второго порядков в одной ступенчатой задаче управления дискретными двухпараметрическими системами // Журнал «Прикладная математика и вопросы управления», 2018, № 2, с. 7-29.
 49. Мансимов К.Б., Расулова Ш.М. Об оптимальности особых управлений в одной задаче оптимального управления // Вестник Томского Государственного Университета. Серия матем. мех. 2018, № 54, с. 18-33.

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 1. K.Ş. Məmmədov, K.B.Mənsimov, S.İ. Həmidov. "İqtisadi kibernetikadan mühazirələr" dərs vəsaiti. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008.
 2. K.B. Mənsimov. Diskret riyyaziyyatdan mühazirələr (dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008.
 3. К.Б. Мансимов, А.Б.Рамазанов. Сборник задач по дискретной математике. (учебное пособие). Баку, Изд-во БГУ, 2008, 142 с.
 4. K.Ş. Məmmədov, K.B.Mənsimov, Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. Alqoritmlər nəzəriyyəsindən məsələlər. BDU nəşriyyatı, 2010.
 5. Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. Diskret riyaziyyatdan çalışmalar (dərs vəsaiti). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.
 6. K.Ş. Məmmədov, S.İ. Həmidov. Riyazi məntiq və diskret riyaziyyatın əsasları. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2010.
 7. Асланова Н.Х., Мансимов К.Б. Лекции по дискретной математике. Баку, БГУ, 2011, 150 с.
 8. N.X.Aslanova, K.Ş. Məmmədov, K.B.Mənsimov, Əhmədova J.B., Qraflar nəzəriyyəsi, dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2014.
 9. Mənsimov K.B. Qursa-Darbu sistemləri ilə optimal idarəetmə. Bakı, BDU nəşriyyatı, 1998, 114 s.
 10. Mənsimov K.B. Diskret riyaziyyatdan mühazirələr (II nəşr). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2014, 116 s.
 11. Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. Diskret riyaziyyatdan məsələlər. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2013, 130 s.
 12. Асланова Н.Х., Алиева С.Т., Мансимов К.Б. Конечные автоматы. Баку. Изд-во БГУ, 2017, 132 с.
 13. Mənsimov K.B., Feyziyev F.G., Aslanova N.X. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi. Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı. 2009, 226 c.
 14. Алиева С.Т., Ахмедова Ж.Б., Мансимов К.Б. Задачи по дискретной математике. Баку. 2016, 140 с.
 15. Мансимов К.Б. Дискретные системы. Баку. Изд-во БГУ, 2013, 151 с.
 16. Abdullayev A.Ə., Mənsimov K.B., Məstəliyev R.O. Riyazi məntiqdən məsələ və çalışmalar. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2014, 150 s.
 17. Abdullayev A.Ə., Əhmədova J.B., Məmmədov K.Ş., Mənsimov K.B. Alqoritmlər nəzəriyyəsi. Bakı. 2014. 186 c.
 18. Mənsimov K.B., Əhmədova J.B., Əliyeva S.T. Diskret analiz. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2019, 302 s.

MONOQRAFİYALAR

 1. Мансимов К.Б. Особые управления в системах с запаздыванием. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 1999, 176 с.
 2. Мансимов К.Б., Марданов М.Дж. Качественная теория оптимального управления системами Гурса-Дарбу. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 2010, 360 с.
 3. Марданов М.Дж., Меликов Т.К., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности второго порядка и исследование особых управлений в системах с запаздыванием. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 2011, 363 с.
 4. Абдуллаев А.А., Мансимов К.Б. Необходимые условия оптимальности в процессах, описываемых системой интегральных уравнений типа Вольтерра. Баку, Изд-во «ЭЛМ», 2013, 224 с.
 5. Мансимов К.Б., Масталиев Р.О. Оптимизация процессов описываемых разностными уравнениями Вольтерра. Изд-во “Lambert”, 2017, 263 с.

Bookmark and Share