www.applmath.az

Home az | ru | en

Məsmaliyev Hacı Məsmalı oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İş telefonu: +(994) 12 510 57  44
e-mail: hacimasmaliyev@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1963-cü il aprelin 15-də Qazax rayonunda anadan olub. 
1970-1980-cü illərdə Qazax rayonu Daşsalahlikənd orta məktəbində oxuyub.
1980-1985-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinində təhsil alıb.
1985-1989-cu illərdə “Xəzri”- Zaqafqaziya Texnoloji Quraşdırma idarəsində mühəndis-proqramist vəzifəsində işləmişdir.
1989-1993-cü illərdə BDU-nun Fizika fakültəsinin “Riyaziyyat” kafedrasında calışmışdir.
1993-1999-cu illərdə könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarına daxil olaraq müxtəlif vəzifələrdə xidmət etmiş, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında fəal iştirak etmişdir. Qarabağ müharibəsi veteranı və ehtiyatda olan mayordur.
2005-ci ildən hal-hazıra kimi BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika  fakültəsinin “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasında müəllim işləyir.
2010-2014-cü illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat kafedrasının doktorantı olmuşdur.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ
2014, r.ü.f.d., «Tərs spektral məsələ metodu ilə bəzi qeyri-xətti diferensial tənliklər sistemlərinin inteqrallanması»
1980-1985-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinində tələbə.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1985-1989-cu illərdə “Xəzri”- Zaqafqaziya Texnoloji Quraşdırma idarəsində mühəndis-proqramist vəzifəsində işləmişdir.
1989-1993-cü illərdə “Riyaziyyat” kafedrası,  Fizika fakültəsi,BDU
1993-1999-cu illərdəAzərbaycan Silahlı Qüvvələri. Qarabağ müharibəsi veteranı və ehtiyatda olan mayordur.
1999-2006-cı illərdə “Riyaziyyat” kafedrası,  Fizika fakültəsi, BDU
2015-ci ildən müəllim, Tətbiqi riyaziyyat kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
Apardığı dərslər: Riyazi analiz,həndəsə və cəbr
22 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Tərs spektral məsələlər və onların tətbiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2011- Solution of the cauchy problem for the volter chain with unbounded initial condition. / ABSTRACTS of the 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society, Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan, Baku  Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p. 229.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. 1. О сходимости частичных сумм ряда Фурье несобственным функциям дифференциального оператора второго порядка с кусочно-постоянными коэффициентами. BDU,Xəbərlər,fizika-riyaziyyat seriyası , №4, 2000. məqalə.
 2. 2. Bir sinif kəsilən Şturm-Liuvill operatorları haqqında. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri” Yİİ Elmi Konfransının materialları.12 may 2007. Tezis.
  3. Об условиях дискретности спектра полубесконечной матрицы Якоби с нулевой диагональю. Украинский математический журнал,2010,т.62,№2, с.285-288 . məqalə.
  4.Спектральный анализ одного класса разностных операторов Шредингера.Доклады РАН, Москва, «Наука»,2011, т.436, №6, с.731-732. məqalə.
  5.Solution method of the Cauchy problem for the  Volterr chain with unbounded initial condition. Abstract of the IY Congress of the  Turkic World Mathematical Society, Baku, 1-Yuli 2011, p.125. tezis.
  6. Задача Коши для цепочки Вольтера с неограниченным начальным условием.Вестник  Бакинского Университета сер. Физ.-мат. наук,2012,№2, с.21-25. məqalə.
  7. A solution method for system ofnonlinear differential equations. Transactions of NAS Azerbaijan,2012, vol.XXXII, №1, p.101-106. məqalə.
  8. Глобальная разрешимость задачи Коши для бесконечной системы нелинейных дифференциальных уравнений. Journal of contemporary applied mathematics. Vol 3, 2013, December, p.64-70. məqalə.
  9. О базисных свойствах системы совственных функций краевой задачи Штурма-Лиувилля, рационально-зависящей от спектрального параметра.Journal of contemporary applied mathematics. Vol 5, 2015, September, p.61-66. məqalə.
  10.  Прямая задача рассеяния для разностного оператора Дирака на всей оси. Journalof Contemporary Applied Mathematics. Volume 6, Ⅶ1, 2016, c.46-50.məqalə.
  11.  Задача Коши для одной бесконечной цепочки со ступенеобразными начальными данными. Əməmkdar elm xadimi . professor Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları .Bakı-2016,səh. 175-176. tezis.
  12.  О представлении специального решения возмущенного  ангармонического уравнения. Journal of contemporary applied mathematics. Vol 7, 2017, December, c.34-39. məqalə.
  13. Глобальная разрешимость задачи Коши для одной бесконочной системы нелинейных дифференциальных уравнений, Bakı Universitetinin Xəbərləri.№ 1, 2017. cəh. 87-92.

14.Tamam kəsilməz operatorlar sinfində sonsuz zəncirin inteqrallanması. Journal of Contemporary Applied Mathematics , v. 8,№ 2, 2018, December, p.3-6.
15.Həyəcanlanmış harmonic osillyator üçün tərs spectral məsələ. AMEA-nın məruzələri, LXXY cild,№ 1 ,2019, Bakı, ELM,  səh. 6-8 (həmmüəllif A.X.Xanməmmədov).
16.Harmonik osillyator üçün çevirmə operatorları. Матем. Заметки , 2019,  том 105, выпуск 5, стр. 740-746(Mi mz 11774),( həmmüəllif A.X.Xanməmmədov).
17. К спектральной теории воэмущенного осциллятора на полуоси. Journal of Contemporary Applied Mathematics , v. 10,№ 1, 2020, iyul, səh.58-63.

KİTABLAR
1. Çoxdəyişənli funksiyaların diferensial hesabına dair çalışmalar. Metodik vəsait, Bakı 2019,  (15.07.2019-cu il tarixli R99 saylı əm

Bookmark and Share