www.applmath.az

Home az | ru | en

İMTAHAN SUALLARI

Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi kafedrası
1208.01-Ehtimal nəzəriyyəsi ixtisası
İMTAHAN SUALLARI

 1. Diskret elementar hadisələr fəzası.
 2. Nisbi tezlik və ehtimal.
 3. Klassik ehtimal sxemləri.
 4. Kolmoqorov aksiomatikası
 5. Ehtimal ölçüsü.
 6. Ehtimal fəzası
 7. Ölçülən fəzalar
 8. Ölçünün davamı haqqında Karateodori teoremi
 9. Ehtimal ölçüsünün hesabi additivlik xassəsi.
 10. Ehtimal ölçüsünün növləri Radona-Nikodima teoremi
 11. Radona-Nikodima teoremi.
 12. Ehtimal ölçülərinin verilməsi üsulları
 13. Ehtimal ölçüsünün kəsilməzlik xassəsi.
 14. Sonlu additivlik və hesabi aditivlik xassəsi.
 15. Şərti ehtimal və onun xassələri
 16. Asılı olmayan hadisələr
 17. Bernulli sxemi.
 18. Bernulli sxemi üçün limit teoremləri.
 19. Tam ehtimal düsturu
 20. Bayes düsturu.
 21. Bölgüyə nəzərən şərti ehtimal.
 22. Təsadüfi kəmiyyət və onun ədədi xarakteristikaları.
 23. Lebeq inteqralı
 24. Lebeq-Stiltes inteqralı
 25. Təsadüfi kəmiyyət və onun paylanması.
 26. Təsadüfi element anlayışı
  Ehtimalın paylanma növləri
 27. Çoxölçülü paylanmalar
 28. Kovariasiya əmsalı
 29. Korelyasiya əmsalı.
 30. Doğuran funksiya və onun xassələri.
 31. Əsas bərabərsizliklər.
 32. Xarakteristik funksiya və onun xassələri
 33. Xarakteristik funksiyalar üçün çevirmə düsturları
 34. Kəsilməzlik teoremi.
 35. Təsadüfi kəmiyyətlər ardıcıllığının yığılma növləri.
 36. Paylanmaların zəif yığılması
 37. Ehtimal ölçülərin zəif yığılması
 38. Ehtimal ölçülərin ailəsinin sıxlığı
 39. Ehtimal ölçülər ailəsinin nisbi kompaktlığı
 40. Proxorov teoremi
 41. Sonsuz bölünən paylanmaların xarakteristik funksiyasının təsviri.
 42. Dayanıqlı paylanmaların xarakteristik funksiyasının təsviri.
 43. Ehtimala görə yığılma
 44. Lp mənada yığılma
 45. Sanki yəqin yığılma
 46. Böyük ədədlər qanunu
 47. Mərkəzi limit teoremi
 48. Qeyri-klassik şərtlər daxilində mərkəzi limit teoremi
 49. Lokal limit teoremləei
 50. Mərkəzi limit teoremlərində asimptotik ayrılışlar
 51. Lokal limit teoremlərində asimptotik ayrılışlar
 52. Təsadüfi hadisələr ardıcıllığının limiti
 53. Təsadüfi sıraların yığılması
 54. Borel- Kontelli lemması
 55. “sıfır və ya bir “ qanunu
 56. Qalıq -cəbri
 57. -cəbrə nəzərən şərti ehtimal və şərti riyazi gözləmə
 58. Təsadüfi proses anlayışı
 59. Təsadüfi prosesin sonlu ölçülü paylanmalar ailəsi
 60. Təsadüfi prosesin verilmə üsulları
 61. Təsadüfi prosesin trayektoriyalar fəzası
 62. Kəsilməz təsadüfi proseslər
 63. Seperabelli təsadüfi proseslər
 64. Ekvivalent təsadüfi proseslər
 65. Gücləndirilmiş böyük ədələr qanunu
 66. Kantelli teoremi və onun nəticələri
 67. Kolmoqorov teoremləri
 68. Kolmoqorov bərabərsizliyi
 69. Təkrar loqarifmlər qanunu
 70. Təsadüfi kəmiyyətlər sırasının yığılması
 71. İki sıra haqqında Kolmoqorov teoremi
 72. Üç sıra haqqında Kolmoqorov teoremi
 73. Kovareasiya funksiyası və onun xassələri
 74. Stasionar proseslər
 75. Puasson prosesi
 76. Viner prosesi
 77. Standart Viner prosesi
 78. Avtoreqression proseslər
 79. Stoxastik diferensial və inteqral. İto düsturu
 80. Stoxastik diferensial anlayışı
 81. Artimları asılı olmayan təsadüfi proseslər
 82. Markov zənciri və keçid ehtimalları
 83. Markov zəncirinin qraflarla təsviri
 84. Markov zəncirinin vəziyyətlərinin təsnifatı
 85. Erqodik Markov zəncir
 86. Erqodiklik teoremi
 87. Markov zəncirinin Erqodik paylanması
 88. Markov zəncirinin stasionar paylanması
 89. Kolmoqorov- Çepmen tənliyi
 90. Stasionar proseslər (geniş və dar mənada)
 91. Ehtimal paylanmaları sinfinin (ailəsinin ) nisbi kompaktlığı və sıxlığı
 92. Sinqulyar paylanma
 93. Təsadüfi proseslərin Hilbert fəzası
 94. Martinqal anlayışı
 95. Martinqal xassəsinin saxlanması haqqında teoremlər
 96. Martinqal bərabərsizlikləri
 97. Martinqalların yığılması
 98. Faktorizasiya eynilikləri
 99. Təsadüfi cəmlərin sərhəd funksionalları
Bookmark and Share