www.applmath.az

Home az | ru | en

Mustafayeva Yelena

Elmi dərəcə və BDU-da tutulan vəzifəsi:
müəllim, dosent
İş telefonu: 5105744
e-mail: helemust@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1964, Rusiya Federasiyasının Kamçatka vil.Yelizovo şəh. anadan olub
1982, Bakı şəh. 251 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib
1988, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini fərqlənmə diplom ilə bitirib
1989-2004, BDU-nun Kompüter Mərkəzində mühəndis-proqramçi
2004-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm
2011-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində çalıçıram.

ELMİ DƏRƏCƏ  VƏ ELMİ ADLARI
1988, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini Hesablama riyaziyyat və kibernetika fakültəsi fərqlənmə diplom ilə bitirib
2000, “İkinci tərtib operator-diferensial tənliklzrin həll olunması araşdirilmasi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası etmişəm
2001, f.-r.e.n. alimlik dərəcəsi almışam
2011-ci ildə dosent alimlik adımı almışam.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1988-1989, BDU yanında Hesablama Mərkəzində mühəndis-proqramçı
1989-2004, BDU-nun Kompüter Mərkəzində mühəndis-proqramçi
2004-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm
2011-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat kafedrasında dosent vəzifəsində çalıçıram

TƏDRİS ETDİYİ  FƏNLƏR
Riyazi analiz-1, Riyazi analiz-2, Riyazi analiz-3, Analitik həndəsə, Cəbr, Ədədi üsullar fənləri İngilis dilində tədris edirəm
10 məqalə, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsaitc, 1 program müəllifidir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1999, Riyaziyyat üzrə II Beynəlxalq Simposium
2008, İdarəetmə və optimallaşdırma üzrə II Beynəlxalq Konfrans
2009, On analytical perturbation of eigenvectors of a pair of linear operators acting from one complex space to another. BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi Beynəlxalq konfransı, Bakı, Oktyabr 30-31, 2009, 2 s.
2014, New method of solvability of a three-dimensional Laplace  equation with nonlocal boundary conditions, Tretiy Mejdunarodnıy Rossiysko-Kazaxskiy simpo-zium «Uravneniə smeşannoqo tipa, rodstvennıe problemı analiza i informatiki», Kabardino-Balkarskaə Respublika, Priglğbrusğe, 3–7 dekabrə 2014, p.121-123.
2015, Исследование разрешимости трехмерного уравнения Гельмгольца с нелокальными граничными условиями, Международная конференция «Дифференциальные уравнения и математическое моделирование»,  22-27 июня, Улан-Удэ, Байкал, Россия, 2015, сс. 38-39.
2017, On one problem of inclined derivative, The 8-th İnternational  “Differential and Functional Differential Equations”, Moscow, Russia, August 13-20.
2017, New method of investigation of the solvability of three-dimensional Helmholtz equation with nonlocal boundary value conditions depending on a parameter, “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri”  International Scientific Conference, Sumgayit, Azerbaijanç 25-26 may
2017, One method of investigation of Fredholm property of a boundary value problem for a three-dimensional second order differential equation of elliptic type by means of its fundamental solution, International Confrence  “Modern problems of Mathematics and Mechanics” dedicated to the 80-th anniverssary of prof. Akif Hajiyev, 6-8 December
2018, Necessary conditions for the Fredholmness of three-dimensional Helmholtz equation with nonlocal boundary value conditions, 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 11-13 July.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Xüsusi törəməli differensial tənliklərin Fredholmluğu

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Bir sinif operator-diferensial tənliklərin analitik həlləri haqqında.// BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 1999, 3
2. II tərtib operator-diferensial tənliklərin həl olunmasının araşdırılması.// Az.Elmi Tədq.İnf.Texn.İnst-da deponə olmuş əlyazması № 2635 Az, 1999.
3. Hilbert fəzasında operator-diferensial tənliklərin həll olunmasi haqqında . // BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 2000, 1.
4. Hilbert fəzasında II tərtib operator-diferensial tənliklərin həllinin spektrallığı haqqında.// Az.Elmi Tədq.İnf.Texn.İnst-da deponə olmuş əlyazması № 2649 Az, 2000.
5. Əmsalların spektrallığı daxilində Hilbert fəzasında II tərtib operator-diferensial tənliklərin həllinin spektrallığı haqqında. // BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 2004
6. Kompleks müstəvidə bəzi operator-diferensial tənliklərin həl olunmasının haqqında.// BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 2008
7. Bir xüsusi halda əmsallarda polyus tipli məxsusiyyət olduqda fəzasında II tərtib operator-diferensial tənliklərin həlli haqqında. // AMEA məruziləri, N 6, 2008
8. Spectral theory and functional calculus of a pair of operators acting from one complex. Banach space to another. Jour. “International Mathematical Forum”, vol.4, 2009, N 9, p.415-420
9. Spectral analysis of a Pair of linear operators acting from one Banax Jace to another on a small analytical perturbation. Jour. “International Mathematical Forum”, vol.5, 2010, N 14, p.693-702.
10. О теории потенциала. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri № 4, 2011,  с.23-28,
11. О разрешимости одного класса нелинейных операторно-дифференциальных уравнений, Журн. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Москва, 2012 г., т.6, № 12, с.45-51.
12. Regularization of supersingular integrals. J. Actual problems of humanitarian and  natural sciences, N 11, 2015, Moscow, Russia.
13. New Method of Solvability of a Three-dimensional Laplace Equation with Nonlocal Boundary Conditions, Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, Kharkov, 2016, vol. 12, No. 3, pp. 185-204
14. One method of solvability of three-dimensional Laplace equation with integro-differential boundary conditions, J. News of Baku State University, 2016, No.1, Baku, pp.12-24.
15. Об одном методе исследования задачи Стеклова для 3-мерного уравнения Лапласа с нелокальными граничными условиями, Ж. Вестник Томского Государственного Университета, 2016, №6(44), сс.19-33.16. Один метод разрешимости трехмерного интегро-дифференциального уравнения с нелокальными граничными условиями, J. News of Baku State University, 2017, No.2, Baku, pp.12-24.


KİTABLAR
1. English for Mathematicians, Dərsliyi (rus bölməsi), Bakı, 2005, 398 s
2. English for Mathematicians  Dərsliyi (azərb. bölməsi), Bakı, 2006, 402 s
4. "Riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat" ixtisaslara ğörə  "İnqilis dili" proqramı, Baku, 2006, 10 s.
5. Анализ функций многих переменных. Метод. пособие. Баку, Изд.-во Бак.гос.ун-та, 2009, 58 с.
6. Program on Numerical methods, Baku, 2017, 47 p.
7. Problems and exercises on numerical methods. Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 133 p.

Bookmark and Share