www.applmath.az

Home az | ru | en

Mustafayeva Yelena

Elmi dərəcə və BDU-da tutulan vəzifəsi:
müəllim, dos.əvəzi
İş telefonu: 439-04-06
e-mail: helemust@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1964, Rusiya Federasiyasının Kamçatka vil.Yelizovo şəh. anadan olub
1982, 251 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirib
1988, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini fərqlənmə diplom ilə bitirib
1989-2004, BDU-nun Kompüter Mərkəzində mühəndis-proqramçi
2004-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm

TƏHSİL VƏ ELMİ DƏRƏCƏLƏR
1988, M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetini Hesablama riyaziyyat və kibernetika fakültəsi fərqlənmə diplom ilə bitirib
2000, “İkinci tərtib operator-diferensial tənliklzrin həll olunması araşdirilmasi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası etmişəm
2001, f.-r.e.n. alimlik dərəcəsi almışam
2007, dosent əvəzi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1988-1989, BDU yanında Hesablama Mərkəzində mühəndis-proqramçı
1989-2004, BDU-nun Kompüter Mərkəzində mühəndis-proqramçi
2004-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat kafedrasında müəllim işləyirəm
2007, dosent əvəzi
Riyazi analiz, Funksional analiz, KDFN, Ədədi üsullar, İnqilis dili fənləri tədris edirəm
10 məqalə, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsaitc, 1 program müəllifidir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1999, Riyaziyyat üzrə II Beynəlxalq Simposium
2008, İdarəetmə və optimallaşdırma üzrə II Beynəlxalq Konfrans
2009, On analytical perturbation of eigenvectors of a pair of linear operators acting from one complex space to another. BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Elmi Beynəlxalq konfransı, Bakı, Oktyabr 30-31, 2009, 2 s.
2014, New method of solvability of a three-dimensional Laplace  equation with nonlocal boundary conditions, Tretiy Mejdunarodnıy Rossiysko-Kazaxskiy simpo-zium «Uravneniə smeşannoqo tipa, rodstvennıe problemı analiza i informatiki», Kabardino-Balkarskaə Respublika, Priglğbrusğe, 3–7 dekabrə 2014, p.121-123.
2015, Исследование разрешимости трехмерного уравнения Гельмгольца с нелокальными граничными условиями, Международная конференция «Дифференциальные уравненияи математическое моделирование»,  22-27 июня, Улан-Удэ, Байкал, Россия, 2015, сс. 38-39.


TƏDQİQAT SAHƏSİ
Bir Banax fəzasından digərinə təsir edən xətti operatorlar cütünün funksional hesabı
qeyri-məhdud əmsallı operator-diferensial tənliklər

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Bir sinif operator-diferensial tənliklərin analitik həlləri haqqında.// BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 1999, 3.
2. II tərtib operator-diferensial tənliklərin həl olunmasının araşdırılması.// Az.Elmi Tədq.İnf.Texn.İnst-da deponə olmuş əlyazması № 2635 Az, 1999.
3. Hilbert fəzasında operator-diferensial tənliklərin həll olunmasi haqqında . // BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 2000, 1.
4. Hilbert fəzasında II tərtib operator-diferensial tənliklərin həllinin spektrallığı haqqında.// Az.Elmi Tədq.İnf.Texn.İnst-da deponə olmuş əlyazması № 2649 Az, 2000.
5. Əmsalların spektrallığı daxilində Hilbert fəzasında II tərtib operator-diferensial tənliklərin həllinin spektrallığı haqqında. // BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 2004.
6. Kompleks müstəvidə bəzi operator-diferensial tənliklərin həl olunmasının haqqında.// BDU Xəbərlər, fiz.riy.elm.seriyası, 2008.
7. Bir xüsusi halda əmsallarda polyus tipli məxsusiyyət olduqda fəzasında II tərtib operator-diferensial tənliklərin həlli haqqında. // AMEA məruziləri, N 6, 2008.
8. Spectral theory and functional calculus of a pair of operators acting from one complex. Banach space to another. Jour. “International Mathematical Forum”, vol.4, 2009, N 9, p.415-420.
9. Spectral analysis of a Pair of linear operators acting from one Banax Jace to another on a small analytical perturbation. Jour. “International Mathematical Forum”, vol.5, 2010, N 14, p.693-702.
10. О теории потенциала. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin Xəbərləri № 4, 2011,  с.23-28,
11. О разрешимости одного класса нелинейных операторно-дифференциальных уравнений, Журн. «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», Москва, 2012 г., т.6, № 12, с.45-51.
12. SOME SPECIAL CONDITIONS OF INVESTIGATION mixed problem. International Baku Forum of Young Scientists Dedicated to the 90-th anniversary of National Leader Heydar Aliyev, Baku, 20-25-May, p.87-89.
13. Regularization of supersingular integrals. J. Actual problems of humanitarian and  natural sciences, N 11, 2015, Moscow, Russia.


KİTABLAR
1. Riyaziyyatçılar üçün ingilis dilinin dərsliyi (rus bölməsi), Bakı, 2005, 398 s.
2. Riyaziyyatçılar üçün ingilis dilinin dərsliyi (azərb. bölməsi), Bakı, 2006, 402 s.
3. Bir necə dəyişənli funksiyaların analizi. Metodik vəsait, Baku, 2009, 58 s.
4. "Riyaziyyat və tətbiqi riyaziyyat" ixtisaslara ğörə  "İnqilis dili" proqramı, Baku, 2006, 10 s.
5. Анализ функций многих переменных. Метод. пособие. Баку, Изд.-во Бак.гос.ун-та, 2009, 58 с.

Bookmark and Share